You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 marca 2004 r.
TREÂå: Poz.: POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 354 — z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarzàdzenia wyborów pos∏ów do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2214 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 355 — z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okr´gów wojskowych oraz okreÊlenia ich siedzib i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania . . . . . . . . . . . . . 2216 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 356 — z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Êredniego kursu z∏otego w stosunku do euro stanowiàcego podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ publicznych . . . . . . . . . 2218 357 — z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta ¸askarzew w województwie mazowieckim . . . . . . . . . . . . . . . . 2218 ROZPORZÑDZENIA: 358 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza si´ w wymiarze pó∏torakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej . . . . . 359 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicà . . . . 360 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç wodomierze . . . . . . 361 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie w´gla . . . . . . 363 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbó˝ z zagranicy . . . . . 364 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez ˚andarmeri´ Wojskowà i wojskowe organy porzàdkowe oraz warunków i trybu wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii Wojskowej z Policjà w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszajàcych przepisy ruchu drogowego . . . . . 365 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezp∏atnego wy˝ywienia ˝o∏nierzy zawodowych i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . . 366 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania ˝o∏nierzom zawodowym zezwoleƒ na przynale˝noÊç do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub mi´dzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie próbek do oceny to˝samoÊci odmianowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie stawek op∏at za z∏o˝enie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odr´bnoÊci, wyrównania i trwa∏oÊci lub wartoÊci gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, z∏o˝enie wniosku o przed∏u˝enie okresu wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za ocen´ i pobieranie próbek do oceny materia∏u siewnego . . . . . . . . . . 370 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w zakresie jakoÊci handlowej miodu . . . . . 371 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych w∏aÊciwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badaƒ Êrodków ˝ywienia zwierzàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 5 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wyznaczenia sàdów rejonowych, które zak∏adajà i prowadzà ksi´gi wieczyste w systemie informatycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 373 — z dnia 26 lutego 2004 r. o sprostowaniu b∏´du . . . . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 374 — z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02 . . . . . . . .

Nr 40

2220 2232 2233 2240 2241 2241

2243 2245 2252 2253

2258 2260 2264 2265 2267

.

.

.

.

. 2267

.

.

.

.

.

. 2267