You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 marca 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 38

UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 341 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Litewskiej o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, kl´sk ˝ywio∏owych i innych powa˝nych wypadków, sporzàdzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. . . . . . 342 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 15 paêdziernika 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Litewskiej o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, kl´sk ˝ywio∏owych i innych powa˝nych wypadków, sporzàdzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. . . . . . 343 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Ukrainy o wspó∏pracy w zakresie zwalczania przest´pczoÊci zorganizowanej, sporzàdzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Ukrainy o wspó∏pracy w zakresie zwalczania przest´pczoÊci zorganizowanej, sporzàdzonej w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Uzbekistanu o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej, sporzàdzona w Taszkencie dnia 21 paêdziernika 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Uzbekistanu o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej, sporzàdzonej w Taszkencie dnia 21 paêdziernika 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 — Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, kl´skom ˝ywio∏owym i innym powa˝nym wypadkom oraz usuwania ich nast´pstw, sporzàdzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 20 paêdziernika 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, kl´skom ˝ywio∏owym i innym powa˝nym wypadkom oraz usuwania ich nast´pstw, sporzàdzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2050

2072 2072

2082 2082

2094

2094

2125

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 349 — z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla cz∏onków Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego . . . . . . . . . . . . . . . . 2125

ROZPORZÑDZENIA: 350 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego ˝o∏nierzy zawodowych . . 2126 351 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek uposa˝enia wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego typowych dla stopni wojskowych . 2130 352 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130