You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 lutego 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 262 — z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie op∏aty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytu∏u wyp∏at transferowych . . . . . . . . . . . . . . . 1678 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 263 — z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Urz´dowi Statystycznemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678 264 — z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania rycza∏tu, diet i zwrotu kosztów podró˝y pozaetatowych cz∏onków kolegiów izb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1679 265 — z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra w∏aÊciwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1682 ROZPORZÑDZENIA: 266 — Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1683 267 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu . . . . . . . . . . 1688 268 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zawieszenia pobierania ce∏ od niektórych towarów . . . . 1690 269 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nak∏adu po∏owowego floty . . . . . . . . . . . . . . . 1695 270 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i sposobu przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przesy∏ek zwierzàt i przesy∏ek produktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1695 271 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spe∏niaç jednostki organizacyjne, którym mo˝e byç powierzone przeprowadzanie kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1698 272 — Ministra Ârodowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ, jakie powinien spe∏niaç leÊny materia∏ rozmno˝eniowy . . . . . . . . . . . . 1699 273 — Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ sanitarnych, jakim powinny odpowiadaç zak∏ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua˝u i odnowy biologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704 274 — Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z bud˝etu paƒstwa Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadajàcym uprawnieƒ z tytu∏u ubezpieczenia zdrowotnego . . . . . . . . . . . . . . . . 1708 275 — Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartoÊci niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrze˝eƒ zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714

Nr 31