You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 lutego 2004 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 244 — Konwencja o zabezpieczeniu spo∏ecznym mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. . . . . . . . . . . 245 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji o zabezpieczeniu spo∏ecznym mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. . . . . . . . . . . 246 — Porozumienie administracyjne, podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu spo∏ecznym mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. . . . . . . 247 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu spo∏ecznym mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. 248 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Arabskiej Republiki Egiptu o wspó∏pracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. . 249 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Arabskiej Republiki Egiptu o wspó∏pracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. . . 250 — Protokó∏ poprawek, sporzàdzony w Strasburgu dnia 9 wrzeÊnia 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporzàdzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. . 251 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u poprawek, sporzàdzonego w Strasburgu dnia 9 wrzeÊnia 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporzàdzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. . . 252 — Decyzja dotyczàca zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Spo∏ecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), przyj´ta przez Organ Zarzàdzajàcy Funduszu dnia 28 czerwca 1999 r. 253 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Spo∏ecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy . . . . . . . . 1545 1565 1565

Nr 28

1578 1578 1583 1583 1598 1599 1600

244
KONWENCJA o zabezpieczeniu spo∏ecznym mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 22 lutego 2001 r. zosta∏a podpisana w Madrycie Konwencja o zabezpieczeniu spo∏ecznym mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Hiszpanii, w nast´pujàcym brzmieniu: KONWENCJA o zabezpieczeniu spo∏ecznym mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Hiszpanii Rzeczpospolita Polska i Królestwo Hiszpanii, zdecydowane podjàç wspó∏prac´ w dziedzinie zabezpieczenia spo∏ecznego, stwierdzajàc, i˝ zabezpieczenie pracowników ka˝dego z obu Paƒstw, którzy pracujà lub prowadzà dzia∏alnoÊç zawodowà na terytorium drugiego Paƒstwa, jest najlepszà gwarancjà ich praw, CONVENIO sobre Seguridad Social entre la República de Polonia y el Reino de España La República de Polonia y el Reino de España, Decididos a cooperar en el ámbito de la Seguridad Social, Considerando la importancia de asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos Estados que ejerzan o hayan ejercido una actividad profesional en el otro, una mejor garantía de sus derechos,