You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 lutego 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 178 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç wilgotnoÊciomierze do pomiaru wilgotnoÊci ziarna zbó˝ i nasion oleistych . . . . . . . . . . . . . . 1158 179 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wyra˝enie zgody na odbywanie s∏u˝by zast´pczej oraz dokumentów, jakie majà byç do∏àczone do tego wniosku . . . . . . . . . . . . . . . 1160 180 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego c∏a antydumpingowego w zwiàzku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek pochodzàcych z Chiƒskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161 181 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie obowiàzku pobierania op∏aty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywo˝onych z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162 182 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu dzia∏ania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury . . . . . . . . . . . . . 1166 183 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu Êwiadectwa ukoƒczenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i u˝ywanym do celów specjalnych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym oÊrodku szkolenia kierowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167 184 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych . . . . . . . . . . . . 1169 185 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie formy i sposobu zg∏oszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej . . . . . . . . . . 1169 186 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie przekazywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych zwolnionych ze s∏u˝by . . . . . . . . 1175 187 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie opiniowania s∏u˝bowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii s∏u˝bowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176 188 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad przydzia∏u, opró˝niania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186 189 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie nale˝noÊci przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu w zwiàzku z otrzymaniem pierwszego lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187 190 — Ministra Ârodowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze LeÊnego Materia∏u Podstawowego, rejestrze Êwiadectw pochodzenia leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego i rejestrze dostawców, za sporzàdzanie odpisów i wyciàgów i ich przesy∏anie oraz sposobu uiszczania op∏at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187 191 — Ministra Ârodowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasi´gu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Paƒstwowych . . . . . . . . . . . . 1188 192 — Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeêwoÊci oraz organizacji izb wytrzeêwieƒ i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego . . . . . 1189 193 — Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie op∏at za badania laboratoryjne oraz inne czynnoÊci wykonywane przez organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej . . . . 1196

Nr 20