You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 lutego 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 144 — z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urz´dowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej . 145 — z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu . . . . . . . . 146 — z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Federalnà Niemiec o uzupe∏nieniu i u∏atwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r. . . . . . . . . . . . . . . 147 — z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomi´dzy Polskà a Szwajcarià . . . . . . . . 148 — z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Federalnà Niemiec o uzupe∏nieniu i u∏atwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. . . . . . . 149 — z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Federalnà Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majàtku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. . . . . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 150 — z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego . . . . . . . . . 151 — z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadaƒ obronnych . . . . 152 — z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadaƒ w ramach powszechnego obowiàzku obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 — z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów czynnoÊci technicznych zwiàzanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 154 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagajà zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upowa˝nienia Urz´du Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji . . . . . . . 156 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 — Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie op∏at pobieranych przez paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym . . . . . . . . . . . . . 158 — Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu us∏ug powszechnych oraz szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych Êwiadczenia us∏ug powszechnych . . . 159 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie osób, w stosunku do których ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci ochronne, oraz zakresu i trybu wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rzàdu . 160 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania ˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà na stanowiska s∏u˝bowe w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny . . . . . . 161 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od s∏u˝by oraz rozk∏adu czasu s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . 162 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad wydawania zezwoleƒ na dopuszczenie Êrodków ochrony roÊlin do obrotu i stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczàcych weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego post´powania z tymi towarami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli . . . . 165 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu post´powania ze zw∏okami osób zmar∏ych w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoÊci . . . . . 166 — Ministra Ârodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierzàt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych . . . . . . . . 734 737 741 742 722 722 733 733 734 734

Nr 16

743 745 746 751 753 757 758 760 762 763 770 772 773