You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 lutego 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 128 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania czynnoÊci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w post´powaniu o nadanie tytu∏u profesora . . . . . . . . . . . . . 129 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç przyrzàdy do pomiaru pr´dkoÊci pojazdów w ruchu drogowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 — Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób . . . . . . . . . . . . 131 — Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru Êwiadectwa kierowcy oraz wypisu ze Êwiadectwa kierowcy . . . . . . . . . . . . . . 132 — Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikajàcych ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronnoÊci na czas pokoju . . . . . . . . . . . . . . 133 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania ˝o∏nierzy zawodowych do s∏u˝by poza Si∏ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny . . . . . . . 134 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania ˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny . . . . . . . . . . . . 135 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie iloÊci materia∏u siewnego niezb´dnej do przeprowadzenia badania odr´bnoÊci, wyrównania i trwa∏oÊci, badania wartoÊci gospodarczej odmiany oraz terminów dostarczania materia∏u do Centralnego OÊrodka Badania Odmian RoÊlin Uprawnych . . . . . . . . . 136 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wielkoÊci próbki materia∏u siewnego do badaƒ kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . 137 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów sk∏adania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roÊlin lub gatunków . . . . 138 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów, po up∏ywie których materia∏ siewny podlega ponownej ocenie laboratoryjnej . . . . . . 139 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sk∏adu gatunkowego mieszanek materia∏u siewnego i typu u˝ytkowania mieszanek . . . . . . . 140 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji niezb´dnych do sporzàdzenia opisu odmiany . . . . . . . . . . . . . 141 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie stawek op∏at za dokonanie oceny to˝samoÊci odmianowej, sposobu oraz terminu ich uiszczania . . 142 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynnoÊci administracyjnych zwiàzanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i Êrodków przymusu skutkujàcych pozbawienie wolnoÊci oraz dokumentowania tych czynnoÊci . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 143 — z dnia 27 stycznia 2004 r. sygn. akt P 9/03 . . . . . . . . . . . . . . 719

Nr 15

618

632 635 648

653

654

657

658 673 677 678 678 679 686

687