You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 stycznia 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 76 — z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci . . . . . . . 77 — z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych . . . .

Nr 10

370

373

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 78 — z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374

ROZPORZÑDZENIA: 79 — Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji . 80 — Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post´powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreÊlonych nale˝noÊci pieni´˝nych . . . 81 i 82 — Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) . . . . 83 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierajàcych azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego . . . . . . . . . . 85 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia s∏u˝by zast´pczej . . . . . . . . . . 86 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych zawierajàcych cukier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemys∏u elektronicznego i telekomunikacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pojazdów samochodowych o nap´dzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemys∏u hutniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udost´pniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odr´bnych przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . 91 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaÊwiadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie internatów w Biurze Ochrony Rzàdu . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375 378 394

395 397 399

401

404

416

417

421

421 427

431