You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 stycznia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 64 — Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, og∏aszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartoÊci celnej . OBWIESZCZENIA MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 65 — z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 — z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin . . . . . . . . . . . 67 — z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 301 273

Nr 8

318

64
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, og∏aszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartoÊci celnej Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Dla ustalania wartoÊci celnej stosuje si´ bie˝àce kursy Êrednie walut obcych w z∏otych, wyliczone przez Narodowy Bank Polski w przedostatnià Êrod´ miesiàca i og∏oszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli A i B w tym samym dniu lub w dniu nast´pnym, od pierwszego dnia nast´pnego miesiàca od godz. 000 do ostatniego dnia tego miesiàca do godz. 2400. 2. Je˝eli w Êrod´, o której mowa w ust. 1, kursy wymiany nie zosta∏y wyliczone lub zosta∏y wyliczone, lecz nie zosta∏y og∏oszone w tym samym dniu lub w dniu nast´pnym, dla ustalania wartoÊci celnej stosuje si´ kursy wymiany ostatnio wyliczone i og∏oszo———————
1)

ne przed tà Êrodà. Bie˝àce kursy Êrednie walut obcych w z∏otych, wyliczone i og∏oszone w taki sposób, traktuje si´ jak kursy wyliczone w Êrod´, o której mowa w ust. 1. 3. Je˝eli kurs wymiany og∏oszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnià Êrod´ miesiàca ró˝ni si´ o 5 % i wi´cej od kursu wymiany ustalonego zgodnie z ust. 1, zast´puje on ten kurs i jest stosowany od pierwszej Êrody nast´pnego miesiàca od godz. 000 do ostatniego dnia tego miesiàca do godz. 2400. 4. W przypadku gdy podczas okresu stosowania kursów wymiany, o którym mowa w ust. 1, bie˝àcy kurs Êredni waluty obcej w z∏otych, wyliczony przez Narodowy Bank Polski w Êrod´ i og∏oszony przez Narodowy Bank Polski w tabeli A lub B w tym samym dniu lub w dniu nast´pnym, ró˝ni si´ o 5 % i wi´cej od kursu wymiany dotychczas stosowanego, zast´puje on ten ostatnio stosowany kurs. Bie˝àcy kurs Êredni waluty obcej w z∏otych, wyliczony i og∏oszony w taki sposób, jest stosowany od nast´pnej Êrody od godz. 000 do ostatniego dnia tego miesiàca do godz. 2400. 5. W przypadku gdy podczas okresu stosowania kursu wymiany, o którym mowa w ust. 4, kurs wyliczony przez Narodowy Bank Polski w Êrod´ i og∏oszo-

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.