You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 stycznia 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 38 — z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Tad˝ykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 — z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzeda˝y albo op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych poza obecnymi granicami paƒstwa polskiego . . . . . . . . . . . 40 — z dnia 18 grudnia 2003 r. o p∏atnoÊciach bezpoÊrednich do gruntów rolnych . . . 41 — z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw . . . . . 42 — z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych . ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 43 — z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa w kontyngencie policyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 44 — z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 45 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci . . . . . . . . . . 46 — Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania organów i urz´dów administracji probierczej . . . 48 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie op∏at za przechowywanie dokumentów i danych zwiàzanych z us∏ugami certyfikacyjnymi . . 49 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicà . . . . 50 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemys∏u tekstylnego . . . . . 52 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 — Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wyp∏at z Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dodatków do uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy . . . . . . . . . . .

Nr 6

202 202 206 210 216

219

220

230 231 232 233 234 235 236 237 248 248 250

Related Interests