DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 stycznia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1 — z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 2 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ dotyczàcych prowadzenia procesu termicznego przekszta∏cania odpadów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cznych i imiennych raportów miesi´cznych korygujàcych, zg∏oszeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych oraz innych dokumentów . . . . . . . . . . . 4 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s∏u˝by medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej . . . . . . . . . . . . . . . 5 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ technicznych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia obrotu Êrodkami ˝ywienia zwierzàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania Êwiadczeƒ odszkodowawczych stra˝akom jednostek ochrony przeciwpo˝arowej i cz∏onkom ochotniczej stra˝y po˝arnej z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich Êmierci przyznawania odszkodowaƒ cz∏onkom ich rodzin . 7 — Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast . . . . . . . . . . . . . . .

Nr 1

1

5

6 11 11

15 18

18

1
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

§ 1. 1. Ustanawia si´ odznak´ honorowà „Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia”, zwanà dalej „odznakà”. 2. Odznaka jest jednostopniowa.

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.

§ 2. Odznaka jest szczególnym wyró˝nieniem i mo˝e byç nadawana osobom fizycznym, tak˝e cudzoziemcom, w uznaniu ich osiàgni´ç w zakresie: