You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 266

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2230 — z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego w s∏u˝bie cywilnej . . . . . . . . . . 17538 ROZPORZÑDZENIA: 2231 — Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podzia∏u cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialnego w roku 2006 . 17542 2232 — Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych . . . . . . . . 17548 2233 — Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych . . . . 17551 2234 — Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17552 2235 — Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie w∏aÊciwoÊci organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 17553 2236 — Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie podwy˝szenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej . . . . . . . . . . . . . 17554 2237 — Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . 17554 2238 — Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji wydatków strukturalnych . . . . . . . . . . . 17556 2239 — Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug . . . . . 17557 2240 — Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciek∏ych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17558 2241 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu wyznaczania ˝o∏nierzy zawodowych na stanowiska s∏u˝bowe i zwalniania z tych stanowisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17559 2242 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych przepisów o biurowoÊci i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych . . 17559 2243 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pe∏nionych przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej na pok∏adzie statku powietrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17580 2244 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejÊç granicznych . . . . . . . . . . . 17582 2245 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Êwiadczeƒ socjalnych i bytowych przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej i cz∏onkom jego rodziny . . . . . . . . . . . . 17583 2246 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci i szczegó∏owych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równowa˝nika pieni´˝nego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . . . . 17584 (ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 266

— 17538 —

Poz. 2230

2247 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pe∏nienia s∏u˝by przez stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . . . . . 17587 2248 — Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu niezb´dnych informacji gromadzonych przez Êwiadczeniodawców, szczegó∏owego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiàzanym do finansowania Êwiadczeƒ ze Êrodków publicznych . . . . . . . . . 17590 2249 — Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu niezb´dnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw . . . . . . . . . 17591 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2250 — z dnia 23 grudnia 2005 r. o sprostowaniu b∏´dów . . . . . . . . . . . 17591

2230
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego w s∏u˝bie cywilnej Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego w s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 79, poz. 894 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 875) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Osoba przyst´pujàca do post´powania kwalifikacyjnego dla pracowników s∏u˝by cywilnej ubiegajàcych si´ o mianowanie, zwana dalej „kandydatem”, sk∏ada zg∏oszenie do post´powania kwalifikacyjnego bezpoÊrednio w siedzibie Urz´du S∏u˝by Cywilnej, zwanego dalej „Urz´dem”, albo drogà pocztowà pod adresem Urz´du z dopiskiem „zg∏oszenie”. W razie z∏o˝enia zg∏oszenia drogà pocztowà, za dat´ z∏o˝enia zg∏oszenia uwa˝a si´ dat´ nadania zg∏oszenia w placówce pocztowej. 2. Niekompletne lub wadliwie wype∏nione zg∏oszenie Szef S∏u˝by Cywilnej zwraca kandydatowi za pokwitowaniem odbioru, w celu uzupe∏nienia lub poprawienia.
——————— 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 132, poz.1110 i Nr 249, poz. 2104.

3. Uzupe∏nienie lub poprawienie zg∏oszenia powinno nastàpiç w terminie 7 dni od dnia dor´czenia. Termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed jego up∏ywem zg∏oszenie zosta∏o uzupe∏nione lub poprawione. 4. Je˝eli kandydat wezwany do uzupe∏nienia lub poprawienia zg∏oszenia nie dokona tych czynnoÊci w terminie, o którym mowa w ust. 3, albo uzupe∏nione lub poprawione zg∏oszenie nie potwierdzi spe∏nienia przez kandydata warunków przystàpienia do post´powania kwalifikacyjnego dla pracowników s∏u˝by cywilnej ubiegajàcych si´ o mianowanie, zwanego dalej „post´powaniem kwalifikacyjnym”, Szef S∏u˝by Cywilnej zawiadamia o tym kandydata, za pokwitowaniem odbioru.”; 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Og∏oszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia post´powania kwalifikacyjnego Szef S∏u˝by Cywilnej zamieszcza w Biuletynie S∏u˝by Cywilnej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urz´du, co najmniej na 30 dni przed rozpocz´ciem post´powania.”; 3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Szef S∏u˝by Cywilnej wyznacza przewodniczàcego zespo∏u sprawdzajàcego, a na jego wniosek — mo˝e równie˝ wyznaczyç wiceprzewodniczàcego zespo∏u sprawdzajàcego.”; 4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W celu wykonania zadaƒ zespó∏ sprawdzajàcy podejmuje uchwa∏y wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów, przy obecnoÊci co najmniej po∏owy sk∏adu zespo∏u.”;