DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2005 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 2185 — Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego . . . . . . . . .17061 2186 — Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujàcych czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniàcych si´ wykonywaniem czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego . . . . . . . . . . . .17070 2187 — Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia, uiszczenia op∏aty zast´pczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciep∏a wytworzonych w odnawialnych êród∏ach energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17075 2188 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie po∏àczenia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Wojskowym OÊrodkiem Badawczo-Rozwojowym S∏u˝by Materia∏ów P´dnych i Smarów . . . . . . . . . . . . . . . .17080 2189 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wydawania zaÊwiadczeƒ hodowlanych . . . . . . . . . . .17080 2190 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17081 2191 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i cz´stotliwoÊci przeprowadzania okresowych profilaktycznych badaƒ lekarskich oraz okresowej oceny sprawnoÊci fizycznej stra˝aka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17101 2192 — Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó∏owych zasad wynagradzania pracowników izb morskich . . . . . . . . . . . . . . .17112 2193 — Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie po∏àczenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Przemys∏u Elementów Wyposa˝enia Budownictwa „Metalplast” . . . . . . . .17113 2194 — Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego . . . . .17114

Nr 261

2185
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:
——————— 1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153, poz. 1762, z 2002 r. Nr 221, poz. 1860, z 2003 r. Nr 217, poz. 2136 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2707) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r. Minister Gospodarki: P. G. Woêniak