You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 grudnia 2005 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 2154 — Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zg∏oszeƒ INTRASTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155 — Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia niektórych wzorów oÊwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych . . . . . . 2156 — Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów deklaracji, zeznania, oÊwiadczenia oraz informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych . . . . . 2157 — Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencjà p∏atniczà . . . . . . . . . . 2158 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty po∏owowej w 2006 r. . . . . . . . . 16785 16806 16832 16870 16870

Nr 257

2154
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zg∏oszeƒ INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zg∏oszeƒ INTRASTAT (Dz. U. Nr 89, poz. 846 i Nr 282, poz. 2809) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 10 pkt 14 i 15 otrzymujà brzmienie: „14) 17 — „Masa netto (w kg)” — w odniesieniu do towarów, dla których Scalona Nomenklatura (CN) nie przewiduje uzupe∏niajàcej jednostki miary; 15) 18 — „IloÊç w uzupe∏niajàcej jednostce miary” — w odniesieniu do towarów, dla których Scalona Nomenklatura (CN) przewiduje uzupe∏niajàcà jednostk´ miary;”; 2) w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ———————
1)

„6. Korekty zg∏oszenia INTRASTAT nie dokonuje si´ w przypadku, gdy: 1) pierwotnie podana wartoÊç w polu nr 19 lub 20 zg∏oszenia zmieni∏aby si´ w wyniku korekty nie wi´cej ni˝ o równowartoÊç 1 000 euro lub 2) pierwotnie podane w polu 17 lub 18 zg∏oszenia dane zmieni∏yby si´ w wyniku korekty nie wi´cej ni˝ o 5 %, lub 3) dane, które mia∏yby podlegaç korekcie w polach 10—18 zg∏oszenia, dotyczà towaru, dla którego w polu 19 lub 20 zg∏oszenia wskazano wartoÊç równà albo ni˝szà od równowartoÊci 1 000 euro, lub 4) korekta mia∏aby dotyczyç pól: 1—9 lub 21 zg∏oszenia INTRASTAT.”; 3) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2006 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).