You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 listopada 2005 r.
TREÂå: Poz.: 1927 — 1928 — 1929 — 1930 — 1931 — 1932 — UMOWY MI¢DZYNARODOWE: Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r. OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r. Europejskie porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla uchodêców, sporzàdzone w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. . . . . . . . . . . . . . . OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodêców, sporzàdzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. . . . . . . . . . . . . . . Europejskie porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialnoÊci za uchodêców, sporzàdzone w Strasburgu dnia 16 paêdziernika 1980 r. . . . . . . . . . . . OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialnoÊci za uchodêców, sporzàdzonego w Strasburgu dnia 16 paêdziernika 1980 r. . . . . . . . . . . .

Nr 225
14933 14944 14944 14948 14952 14962

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1933 — z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadu˝yç w Instytucjach Publicznych . . . . . . . . . 14966 ROZPORZÑDZENIA: 1934 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 paêdziernika 2005 r. w sprawie czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà 1935 — Ministra Ârodowiska z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji . . . 1936 — Ministra Zdrowia z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego . . 1937 — Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1938 — z dnia 7 listopada 2005 r. sygn. akt P 20/04 . . . . . . . . 1939 — z dnia 8 listopada 2005 r. sygn. akt SK 25/02 . . . . . . . .

14967 14976 14983 14992

. .

. .

. .

. .

. 15007 . 15008

1927
UMOWA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 12 listopada 2003 r. zosta∏a podpisana w Tiranie Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w nast´pujàcym brzmieniu: UMOWA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki Albanii, zwane AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Albania on cooperation and mutual assistance in customs matters The Government of the Republic of Poland and the Government MARREVESHJE ndermjet Qeverise se Republikes se Polonise dhe Qeverise se Republikes se Shqiperise lidhur me bashkepunimin dhe asistencen e ndesjellte mbi ˜eshtjet doganore Qeveria e Republikes se Polonise dhe Qeveria e Republikes se