You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 paêdziernika 2005 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 214

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1781 — z dnia 11 paêdziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej . . . . . . . . . . 1782 — z dnia 18 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warmiƒsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . 1783 — z dnia 21 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w∏adz niektórych gmin i miast . . . . . . . . 1784 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . . 1785 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej . . . . . . . . . 1786 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. w sprawie zniesienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . 1787 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. w sprawie zniesienia Pe∏nomocnika Rzàdu do spraw zorganizowania urz´du obs∏ugujàcego sprawy z zakresu dzia∏u administracji rzàdowej — kultura fizyczna i sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1788 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . 1789 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 1790 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia lotnisk mi´dzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1791 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce dostosowaniu do wymogów najlepszych dost´pnych technik . . . . . . . . . . . . . . 1792 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1793 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce dostosowaniu sk∏adowisk odpadów do wymagaƒ ochrony Êrodowiska . . . . . . . . . . . 1794 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce ochronie wód przed zanieczyszczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1795 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce ograniczeniu emisji lotnych zwiàzków organicznych . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce poprawie jakoÊci paliw i technologii silnikowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce redukcji emisji ze êróde∏ spalania paliw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce zastosowaniu technologii zapewniajàcych czystszà i energooszcz´dnà produkcj´ oraz oszcz´dzanie surowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 — z dnia 25 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje zwiàzane z odnawialnymi êród∏ami energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14287 14290 14298 14298 14299 14299 14300 14300 14302 14307 14307 14308 14310 14311 14312 14313 14314

14315 14316 14316

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 214

— 14286 —

ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1801 — z dnia 21 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia miejsc odosobnienia, w których by∏y osadzone osoby narodowoÊci polskiej lub obywatele polscy innych narodowoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . 14317 1802 — z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzeszcz w województwie ma∏opolskim . . . . . . . . . . . . . . 14318 1803 — z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Raba Wy˝na w województwie ma∏opolskim . . . . . . . . . . . . . 14320

ROZPORZÑDZENIA: 1804 — Ministra Finansów z dnia 18 paêdziernika 2005 r. w sprawie okreÊlenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacjà o wysokoÊci dochodu, do sporzàdzenia których obowiàzane sà organy rentowe . . . . . . . . . . . . . . 1805 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 paêdziernika 2005 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci przeprowadzanych w toku post´powania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego . . . . . . . . 1806 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 paêdziernika 2005 r. w sprawie wymagaƒ dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji . . . . . . . . . 1807 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 paêdziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ dla strz´piarek oraz metod rozdzia∏u odpadów na frakcje materia∏owe . . 1808 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej . . . . . . . . 1809 — Ministra Infrastruktury z dnia 13 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia jednostek operatora publicznego przeprowadzajàcych kontrol´ wykonywania obowiàzku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania op∏at abonamentowych za ich u˝ywanie, wzoru upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upowa˝nieƒ . . . 1810 — Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 27 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikajàcych ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronnoÊci na czas pokoju . . 1811 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 paêdziernika 2005 r. w sprawie wzorów pó∏rocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wp∏at na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych lub zobowiàzanych do tych wp∏at oraz sposobu ich przekazywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1812 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych oraz nadzoru nad dzia∏alnoÊcià oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie powierzenia zwiàzkom hodowców i innym podmiotom upowa˝nionym do prowadzenia ksiàg zwierzàt hodowlanych zadaƒ w zakresie oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej zwierzàt . . . . . . . . . . . . . . . 1814 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 paêdziernika 2005 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych dzia∏ajàcych na podstawie ustaw o stosunku Paƒstwa do koÊcio∏ów oraz zwiàzków wyznaniowych w roku 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 — Ministra Zdrowia z dnia 20 paêdziernika 2005 r. w sprawie zakresu zadaƒ lekarza, piel´gniarki i po∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej . . . . . . . . . 1817 — Ministra Zdrowia z dnia 21 paêdziernika 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu . . . . . . . 1818 — Ministra Zdrowia z dnia 25 paêdziernika 2005 r. w sprawie wysokoÊci i sposobu pobierania op∏at za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badaƒ oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnàtrzwspólnotowe nabycie i wewnàtrzwspólnotowà dostaw´ Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a tak˝e zmian´ tych zezwoleƒ lub pozwoleƒ . . . 1819 — Ministra Zdrowia z dnia 26 paêdziernika 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o zmian´ zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmian´ zezwolenia na import produktu leczniczego . . . . . . . . . . . . . . .

14322 14325 14329 14329 14330

14330 14331

14332

14338

14339

14340 14341 14341 14346

14346 14347

Related Interests