DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 paêdziernika 2005 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 209

ROZPORZÑDZENIA: 1743 — Ministra Finansów z dnia 18 paêdziernika 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których w∏aÊciwe sà polskie zasady rachunkowoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13785 1744 — Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÊciowych . . . . 14045

1743
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 18 paêdziernika 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których w∏aÊciwe sà polskie zasady rachunkowoÊci Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospektach emisyjnych dla emitentów z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których, z uwzgl´dnieniem art. 2—26 i 35 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoÊnie do informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwo∏ania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informa———————
1)

cji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1), zwanego dalej „rozporzàdzeniem 809/2004”, w∏aÊciwe sà polskie zasady rachunkowoÊci i którzy zamierzajà ubiegaç si´ lub ubiegajà si´ o dopuszczenie papierów wartoÊciowych do obrotu na rynku regulowanym. § 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 1) ustawie o rachunkowoÊci — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.2)); 2) rozporzàdzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych — rozumie si´ przez to rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318); ———————
2)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 i Nr 184, poz. 1539.