DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2005 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 1612 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. . 1613 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 6 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. . . 1614 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi wdra˝ajàca Protokó∏ o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich, podpisany w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 1615 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Umowà mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi wdra˝ajàcà Protokó∏ o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich, sporzàdzony w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r., podpisanà w Brukseli dnia 13 kwietnia 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 1616 — Ministra Finansów z dnia 23 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym . . . . . 1617 — Ministra Finansów z dnia 26 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug . . . . 1618 — Ministra Finansów z dnia 29 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i us∏ug przedstawicielstwom dyplomatycznym, urz´dom konsularnym, cz∏onkom personelu tych przedstawicielstw i urz´dów, a tak˝e innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów mi´dzynarodowych . 1619 — Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . 1620 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie ewidencji wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12049 12049 12033 12045 12045

Nr 193

12048

12051 12053 12054

1612
U M O WA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 7 grudnia 2004 r. zosta∏a podpisana w Pradze Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w nast´pujàcym brzmieniu: UMOWA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki Czeskiej, zwane dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”, majàc na uwadze zagwarantowanie wzajemnej ochrony wszystkich informacji, które zgodnie z prawem wewn´trznym jednej z Umawiajàcych si´ Stron zosta∏y zakwalifikowane jako informacje niejawne i zgodnie z tymi przepisami przekazane drugiej Umawiajàcej si´ Stronie przez w∏aÊciwe organy lub upowa˝nione podmioty,