ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΕ 51
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανατρέξτε στη μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1 του
Β’ τόμου και αφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (σσ.
44-46). Στη συνέχεια υποθέστε ότι σχεδιάζετε ένα παρόμοιο πρόγραμμα για
την εκπαίδευση των στελεχών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
(α) Πώς προτείνετε να οργανωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα; (περίπου 500
λέξεις).
(β) Ποια στοιχεία του πληθυσμού – στόχου θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο να
αναλυθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση και ποιες ερευνητικές μεθόδους και
τεχνικές θα χρησιμοποιούσατε στη διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών
αναγκών (περίπου 800 λέξεις).
(γ) Ποιες διδακτικές ενότητες προτείνετε να ενταχθούν στο παραπάνω
πρόγραμμα και γιατί; (περίπου 300 λέξεις).
(δ) Ποια μορφή και περιεχόμενο προτείνετε για το πρακτικό μέρος του
προγράμματος; (περίπου 400 λέξεις).

(γ) Με βάση τα όσα έως τώρα γνωρίζετε. . Σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη ερευνητική τεχνική χρησιμοποιείται για περισσότερες από μια κατηγορίες δεδομένων. Ποια είναι η διάρκεια των ενοτήτων και ποια η αναλογία θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης στις επιμέρους ενότητες. Πόση είναι η προτεινόμενη διάρκεια του προγράμματος. Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα οι απαντήσεις είναι αναγκαίο να τεκμηριώνονται με βάση τη βιβλιογραφία και ιδίως το εκπαιδευτικό υλικό της θεματικής ενότητας. Θα είναι παρόμοιος με εκείνον του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ή διαφορετικός. ποιες διδακτικές ενότητες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα. ποιες ερευνητικές μέθοδοι και τεχνικές προτείνονται. (α) Στο πρώτο ερώτημα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Για τα στοιχεία αυτά. Δεν απαιτείται εκτεταμένη αναφορά στο περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των ερευνητικών τεχνικών (λ. (β) Το ερώτημα αφορά στη διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών.Οδηγίες Ο όρος «στελέχη» αναφέρεται στα στελέχη εκείνα των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης τα οποία συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων. (δ) Πως προτείνετε να οργανωθεί το πρακτικό μέρος του προγράμματος και ποιες πιθανές δραστηριότητες να περιλαμβάνει. ερωτήσεις ερωτηματολογίου ή συνέντευξης).χ. η τεκμηρίωση μπορεί να είναι συνολική. Ποια είναι τα στοιχεία του πληθυσμού – στόχου που θα αναλυθούν. Πως προτείνεται να γίνει και τι να περιλαμβάνει.