DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 wrzeÊnia 2005 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 181

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1500 — z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego s´dziów sàdów powszechnych, asesorów i aplikantów sàdowych oraz stawek dodatku funkcyjnego s´dziów . . . . . . . . . . 11359

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1501 — z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 11359 1502 — z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11362 1503 — z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wa∏brzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11363 1504 — z dnia 8 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeƒstwa przemys∏owego, Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego, decyzji o odmowie wydania Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego oraz decyzji o cofni´ciu Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11368 1505 — z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu . . . . . . . . . 11388

ROZPORZÑDZENIA: 1506 — Ministra Infrastruktury z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . 11388 1507 — Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkó∏ i placówek artystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 11389 1508 — Ministra Kultury z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 11394 1509 — Ministra Kultury z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . 11395 1510 — Ministra Kultury z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów pos∏ów do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 11396

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 181

— 11358 —

1511 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nabywania uprawnieƒ do wykonywania niektórych czynnoÊci zwiàzanych z ocenà jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz dokumentowania tych czynnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11397 1512 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujàcych zabiegi odka˝ania lub zwalczania szkodników w zak∏adach . . . . 11399 1513 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wzoru zaÊwiadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii . . . . . . . . . 11403 1514 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierzàt gospodarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11405 1515 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zu˝ycia wyposa˝enia i urzàdzeƒ technicznych w lokalach mieszkalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 11405 1516 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie uznania nabytych w niektórych paƒstwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11408 1517 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funcjonariuszy Stra˝y Granicznej . . . . . . . . 11412 1518 — Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania dla obywateli polskich przebywajàcych za granicà w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . 11413 1519 — Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania dla obywateli polskich przebywajàcych za granicà w wyborach do Sejmu i do Senatu . . . . . . . . . . . . . 11414 1520 — Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i terminu powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach g∏osowania utworzonych za granicà w wyborach do Sejmu i do Senatu . . . . . 11415 1521 — Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków . . 11415 1522 — Ministra Zdrowia z dnia 6 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zak∏adów lecznictwa odwykowego oraz udzia∏u innych zak∏adów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzale˝nionymi od alkoholu . . . . . . . . . . . . . . . 11416 1523 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oÊwiadczenia potwierdzajàcych uprawnienia do zwolnieƒ od op∏at abonamentowych . . . . . . . . . . 11417

WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1524 — z dnia 5 wrzeÊnia 2005 r. sygn. akt P 18/04 1525 — z dnia 6 wrzeÊnia 2005 r. sygn. akt K 46/04 1526 — z dnia 8 wrzeÊnia 2005 r. sygn. akt P 17/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11419 . 11419 . 11420