DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 wrzeÊnia 2005 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1490 — z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze . . . . . . . . 1491 — z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych . . . . . . 1492 — z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary . . . . . . . . . . . . . . . 1493 — z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie . . . . . . . 1494 — z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych . . . . . . . . . 1495 — z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym . . . . . 1496 — z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o s∏u˝bie zast´pczej . . . . . . . . 1497 — z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIE 1498 — Ministra Finansów z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . 11351 1499 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie znakowania Êrodków spo˝ywczych i dozwolonych substancji dodatkowych . 11352 11257 11269 11282 11284 11286 11297 11322 11334

Nr 180

1490
USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze1) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 17. 1. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw transportu dzia∏a niezale˝na, sta∏a Paƒ———————
1)

stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadzàca badania wypadków i incydentów lotniczych, zwana dalej „Komisjà”. 2. Komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: — dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zg∏aszania zdarzeƒ w lotnictwie cywilnym (Dz. Urz. WE L 167 z 04.07.2003, s. 23), — dyrektywy Rady 2000/79/WE z dnia 27 listopada 2000 r. dotyczàcej Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pok∏adowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejskà Federacj´ Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Przewoêników Lotniczych (IACA) (Dz. Urz. UE L 302 z 01.12.2000, s. 57), — dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczàcej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. UE L 299 z 18.11.2003, s. 9), — dyrektywy 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeƒ odnoszàcych si´ do poziomu ha∏asu w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 085 z 28.03.2002, s. 40). Dane dotyczàce og∏oszenia niniejszych aktów dotyczà ich og∏oszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej. 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.