You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 wrzeÊnia 2005 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1457 — z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458 — z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 — z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460 — z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461 — z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty . . . . . . . . . . . . . . . 1462 — z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji administracji terenowej . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1463 — z dnia 8 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owego trybu sprawowania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych . . . . . 11020 ROZPORZÑDZENIA: 1464 — Ministra Finansów z dnia 9 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencjà p∏atniczà, której udziela si´ warunkowej akredytacji . . . . . . . . . . . . . . . . 11025 1465 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych cz∏onkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11025 1466 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych cz∏onkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 11026 10953 10955 10983 10984 10988 11005

Nr 175

1457
USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 26a dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku gdy okreÊlona przez wójta liczba jego zast´pców jest wi´ksza ni˝ jeden, w zarzà———————
1)

dzeniu, o którym mowa w ust. 1, wójt wskazuje imiennie pierwszego i kolejnych zast´pców.”; 2) po art. 28f dodaje si´ art. 28g i 28h w brzmieniu: „Art. 28g. 1. W przypadku przemijajàcej przeszkody w wykonywaniu zadaƒ i kompe-

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustaw´ z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o referendum lokalnym oraz ustaw´ z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441.