You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 wrzeÊnia 2005 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1429 — z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10461 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1430 — z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owego trybu przygotowania i prowadzenia przez s∏u˝by ochrony paƒstwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych . . 1431 — z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, decyzji o odmowie wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa oraz decyzji o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432 — z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaÊwiadczeƒ stwierdzajàcych odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych . . . . . . . . . . . . 1433 — z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagaƒ bezpieczeƒstwa teleinformatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 1434 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów sàdowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1436 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kolokwium dla aplikantów sàdowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych . . . . . . . . . . 10478 10492 10505 10517

Nr 171

10519 10520 10520 10520

1429
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 226, poz. 2286 oraz z 2005 r. Nr 8, poz. 58 i Nr 32, poz. 277) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 823,20 ha, po∏o˝one na terenach miast: Tarno———————
1)

brzeg, Stalowa Wola, Radom, Pionki, Jas∏o, Przeworsk oraz gmin: Nowa D´ba, Majdan Królewski, Staszów, Tucz´py, Pionki, Poniatowa, Nisko, Po∏aniec, Gr´bów, Jas∏o, Jedlicze, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Rymanów, O˝arów Mazowiecki i Wyszków — w tym 16,79 ha w Wyszkowie przeznaczonych na realizacj´ nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.”; 2) szczegó∏owy opis granic i terenu tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia, otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.