You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 905 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych . 6837 906 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, lata 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . 6838 907 — Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych poziomów pozosta∏oÊci chemicznych Êrodków ochrony roÊlin, które mogà znajdowaç si´ w Êrodkach spo˝ywczych lub na ich powierzchni . . . . . 6840 OBWIESZCZENIA MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 908 — z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6845 909 — z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6923

Nr 108

905
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia———————
1)

nów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 649) w § 56: 1) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: „2a. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego z: 1) przedmiotów, o których mowa w § 53 ust. 2, zdawanych w cz´Êci ustnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego najwy˝szego wyniku; 2) j´zyka obcego nowo˝ytnego zdawanego w cz´Êci ustnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego j´zyka w cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego najwy˝szego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkó∏ dwuj´zycznych;

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788.