DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 czerwca 2005 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 886 — z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie rocznych op∏at za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby s∏u˝b rzàdowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 — z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 — z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w OÊwi´cimiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 — z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w ZamoÊciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 — z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania oraz ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . 891 — z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 — z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 893 — z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zg∏oszeƒ wzorów przemys∏owych . . . . . . . . . . . . . . 6715 ROZPORZÑDZENIA: 894 — Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych . . . . . . . . . . 895 — Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzowego . . . . . . 896 — Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 — Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie uchylenia rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego . . . . 898 — Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badaƒ naukowych, prac rozwojowych i innych zadaƒ finansowanych ze Êrodków finansowych na nauk´ oraz wydatkowania tych Êrodków . . . . 899 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Wsparcie doradztwa rolniczego” . . . . . . . . . . 900 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wielkoÊci zwi´kszenia sprzeda˝y mleka lub przetworów mlecznych . . . . . . . . . . . . 901 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wysokoÊci wpisów w sprawach cywilnych . . . . . . . . . . . 902 — Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinien spe∏niaç podmiot prowadzàcy leczenie i rehabilitacj´ osób uzale˝nionych . . . . . . . 903 — Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu zak∏adów psychiatrycznych i zak∏adów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a tak˝e warunków zabezpieczenia zak∏adów dla osób pozbawionych wolnoÊci . . . . . . . . . . . 6717 6718 6719 6719 6719

Nr 106

6710 6711 6712 6712 6713

6714 6715

6721 6744 6744 6746

6746