You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 czerwca 2005 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 104

ROZPORZÑDZENIA: 873 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzàcych w sk∏ad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajàcych si´ o awans na stopieƒ zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreÊlania ekspertów z listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicà . . . . . . 875 — Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia . . . . . . . . . . 876 — Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania op∏at zwiàzanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wysokoÊci op∏at abonamentowych za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zni˝ek za ich uiszczanie z góry za okres d∏u˝szy ni˝ jeden miesiàc . . . . . . . . . 878 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wysokoÊci op∏at abonamentowych za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zni˝ek za ich uiszczanie z góry za okres d∏u˝szy ni˝ jeden miesiàc w 2006 roku . . . . . 879 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oÊwiadczenia potwierdzajàcych uprawnienia do zwolnieƒ od op∏at abonamentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6601 6604 6606 6625 6625 6626 6627

873
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzàcych w sk∏ad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajàcych si´ o awans na stopieƒ zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreÊlania ekspertów z listy Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawà”; 2) tryb wpisywania nauczycieli na list´ ekspertów wchodzàcych w sk∏ad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajàcych si´ o awans na stopieƒ zawodowy, prowadzonà przez ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania; 3) sposób prowadzenia listy ekspertów; 4) tryb skreÊlania ekspertów z listy ekspertów.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

Related Interests