DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 czerwca 2005 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 807 — z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o rybo∏ówstwie . . . . . . . . . . 6265

Nr 96

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 808 — z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 . . . . . . 6266 ROZPORZÑDZENIA: 809 — Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wspó∏pracy pomi´dzy instytucjami finansowymi upowa˝nionymi do gwarantowania d∏ugów celnych a Agencjà Rynku Rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . 810 — Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji sk∏adanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajàcych z d∏ugów celnych . . . . . . . . . . . . . 811 — Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego . . . . . . . . . . . . . . 812 — Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 — Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania . . . . . . . . . . . 814 — Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 — Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opa∏owych dla celów kontroli obrotu . . . . . . . . . 816 — Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespe∏niajàcych wymogów ochrony Êrodowiska w zakresie ochrony przed ha∏asem . . . . . . . . . . . . . . . . 817 — Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Szkolenia” . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych . . . . 820 — Ministra Ârodowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów ∏owieckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 821 — z dnia 23 maja 2005 r. Sygn. akt SK 44/04 . . . . . . . . . . . . . . 6332

6270 6271 6272 6277 6281 6283 6287 6287 6288

6295 6306 6318

807
USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o rybo∏ówstwie Art. 1. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu: „Art. 20a. 1. Kwoty po∏owowe okreÊlone w specjalnym zezwoleniu po∏owowym mogà byç przekazywane w ca∏oÊci lub