DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 maja 2005 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 797 — Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug . . . . . . . 6221 798 — Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us∏ug, do których nie majà zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us∏ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6222 799 — Ministra Finansów z dnia 27 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i us∏ug w imporcie . . . . . . 6232 800 — Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 6234 801 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierzàt naczelnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6247 802 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie czynnoÊci administracyjnych i rozliczeƒ finansowych zwiàzanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartoÊciowych i Êrodków pieni´˝nych osób pozbawionych wolnoÊci . . . . . . 6248 803 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujàcej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu oraz cz∏onkom ich rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . 6250 804 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie okreÊlenia specjalistycznych dyscyplin naukowych, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego mo˝na wyznaczyç oficera (zatrudniç osob´ cywilnà) nieposiadajàcego tytu∏u naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu post´powania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko . . . . . . . . . 6253 805 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w szko∏ach wy˝szych nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych . . . . . . 6254 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 806 — z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04 . . . . . . . . . . . . . . . 6263

Nr 95

797
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1, ———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug