You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 marca 2005 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 53

USTAWA 469 — z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3586

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 470 — z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym oraz liczby Prezesów . . . . . . . . . . . . . . . . 3603

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 471 — z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wysokoÊci oraz trybu przyznawania i wyp∏acania dodatków do wynagrodzenia pracownikom publicznych s∏u˝b zatrudnienia . . . . . 3603 472 — z dnia 21 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przygotowania zawodowego m∏odocianych i ich wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . 3604

ROZPORZÑDZENIA: 473 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu danych w bazach danych oÊwiatowych, zakresu danych identyfikujàcych podmioty prowadzàce bazy danych oÊwiatowych, terminów przekazywania danych mi´dzy bazami danych oÊwiatowych oraz wzorów wydruków zestawieƒ zbiorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 — Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci procentu sk∏adki wnoszonej przez zak∏ady ubezpieczeƒ na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej sk∏adki . . . . . . 475 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . 476 — Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia cz∏onków Paƒstwowej Komisji Kwalifikacyjnej . . . . . 477 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Modernizacja istniejàcych statków rybackich” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Przetwórstwo i rynek rybny” . . . . 479 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie operacji „Nabycie w∏asnoÊci statku rybackiego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu przejÊç granicznych, którymi realizowany jest mi´dzynarodowy obrót odpadami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 — Ministra Ârodowiska z dnia 24 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów wykazów zawierajàcych informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska i sposobu ich przedstawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3605 3606 3606 3607

3609 3618

3627 3632 3632