DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 marca 2005 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 365 — z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków stosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego oraz u˝ycia broni palnej lub psa s∏u˝bowego przez funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej oraz sposobu post´powania w tym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2538 366 — z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorz´dnych ze stanowiskami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2550 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 367 — z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokoÊci oraz warunków wyp∏aty uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego skierowanym do szko∏y, na przeszkolenie lub na studia . . . . . . . . . . . . . . . 2551 368 — z dnia 7 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie równowa˝ników pieni´˝nych przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . 2553 369 — z dnia 7 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk s∏u˝bowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposa˝enia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat . . . . 2553 ROZPORZÑDZENIA: 370 — Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie trybu wykonywania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kontroli okreÊlonej w przepisach ustawy — Prawo dewizowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2555 371 — Ministra Finansów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencjà p∏atniczà, której udziela si´ warunkowej akredytacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 2557 372 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ograniczeƒ, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierajàcych je produktów . . . 2558 373 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu sk∏adania i wzorów wniosków o dofinansowanie dzia∏aƒ oraz wzoru umowy o dofinansowanie dzia∏ania w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . 2627 374 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie szczegó∏owych warunków utrzymywania zwierzàt w hodowlach zwierzàt laboratoryjnych oraz w jednostkach prowadzàcych doÊwiadczenia lub testy . . . . . . . . . . . . . 2650 375 — Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewo˝enia, wydawania i ochrony materia∏ów . . . . . . . . . . . . . . . 2660 376 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad otrzymywania i wysokoÊci uposa˝enia zasadniczego policjantów, dodatków do uposa˝enia oraz ustalania wys∏ugi lat, od której jest uzale˝niony wzrost uposa˝enia zasadniczego . . . . . . . . . . . . . 2661 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 377 — z dnia 22 lutego 2005 r. sygn. akt K 10/04 . . . . . . . . . . . . . . 2663

Nr 39