You are on page 1of 8

Biên so n: PH M TR

NG THU N

THPT PH M PHÚ TH

TRANG 1/8

C NG ÔN T P H C K I MÔN : HÓA H C 10
Câu 1. Nguyên t c a m t nguyên t R có l p ngoài cùng là l p M, trên l p M ch a 5e. Xác nh c u t o nguyên t c a nguyên t R. Câu 2. M t nguyên t có s kh i là 80, s hi u nguyên t là 35. Xác nh s electron, proton và n tron c a nguyên t ó. Câu 3. Nguyên t c a m t nguyên t A có t ng s h t là 58. Bi t s n tron nhi u h n s proton là 1h t. Xác nh nguyên t kh i c a nguyên t ó. Câu 4. Nguyên t 27X có c u hình electron: 1s22s22p63s23p1. Xác nh s proton, n tron c a nguyên t nguyên t X và v trí c a nguyên t X trong b ng HTTH. Câu 5. Nguyên t c a nguyên t B c c u t o b i 36 h t, h t mang i n g p ôi s h t không mang i n. Xác nh v trí c a nguyên t B trong b ng HTTH. Câu 6. Nguyên t X có t ng các lo i h t là 82, bi t s h t mang i n nhi u h n s h t không mang i n là 22. Xác nh s kh i c a X. Câu 7. Nguyên t X có c u hình electron ang i n phân l p 3d7. Xác nh vi trí c a nguyên t X trong b ng HTTH. Câu 8. Oxi t nhiên là h n h p các ng v : 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Xác nh nguyên t kh i trung bình c a Oxi. Câu 9. Trong t nhiên, brôm có 2 ng v b n: 79Br và 81Br. Nguyên t kh i trung bình c a brôm là 79,91. Xác nh % ph n tr m s nguyên t c a m i ng v trên. Câu 10. a. S p x p các hi roxit sau: NaOH, KOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 theo chi u t ng d n c a tính baz . b. S p x p các hi roxit sau: H2SO4, H3PO4, H2SiO3, HClO4 theo chi u gi m d n c a tính axit. Câu 11. M t nguyên t A thu c chu kì 3, nhóm IIA trong b ng tu n hoàn. Xác nh c u t o nguyên t c a nguyên t ó. Câu 12. M t nguyên t B có c u hình electron nguyên t là 1s22s22p63s23p3. Xác nh v trí c a nguyên t ó trong b ng tu n hoàn. Câu 13. Oxit cao nh t c a m t nguyên t là RO2.Trong h p ch t c a nó v i hi ro có 12,5% H v kh i l ng. Xác nh nguyên t kh i c a nguyên t ó. ( Cho H = 1, O = 16). Câu 14. H p ch t khí v i hi ro c a m t nguyên t là RH3. Oxit cao nh t c a nó ch a 53,3 % oxi v kh i l ng. Xác nh nguyên t kh i c a nguyên t ó. ( Cho H = 1, O = 16). Câu 15. Nguyên t R có t ng s h t trong nguyên t là 36 h t. Trong ó s proton b ng s n tron. a. Xác nh v trí c a nguyên t R trong b ng tu n hoàn. b. R là kim lo i hay phi kim? Suy ra công th c c a oxit cao nh t và công th c h p ch t khí v i hi ro c a nguyên t R? Oxit cao nh t và hi roxit t ng ng có tính axit hay baz ? Câu 16. Nguyên t c a m t nguyên t R có t ng s electron các phân l p p là 10. a. Xác nh v trí c a nguyên t R trong b ng tu n hoàn. b. R là kim lo i hay phi kim? Suy ra công th c c a oxit cao nh t và công th c h p ch t khí v i hi ro c a nguyên t R? Oxit cao nh t và hi roxit t ng ng có tính axit hay baz ? Câu 17. Cho 13,8g m t kim lo i M nhóm IA tan hoàn toàn trong n c, c 500ml dung d ch A và 6,72 lit khí H2 ( ktc). a. Vi t PTP d ng t ng quát. b. Xác nh tên kim lo i ã dùng. c. Tính n ng mol c a dung d ch A. Câu 18. Khi cho m (g) kim lo i Canxi tác d ng hoàn toàn v i 17,92 lit khí X2 ( ktc) thì thu c 88,8g mu i halogenua. a. Vi t PTP d ng t ng quát. b. Xác nh công th c ch t khí X2 ã dùng. c. Tính giá tr m.

Biên so n: PH M TR

NG THU N

THPT PH M PHÚ TH

TRANG 2/8

Câu 19. hoà tan hoàn toàn 8,1g m t kim lo i thu c nhóm IIIA c n dùng 450 ml dung d ch HCl 2,0M, thu c dung d ch A và V lit khí H2 ( ktc). a. Xác nh nguyên t kh i c a kim lo i trên, cho bi t tên c a kim lo i ó. b. Tính giá tr V. c. Tính n ng mol c a dung d ch A, xem nh th tích dung d ch thay i không áng k . Câu 20. Hoà tan 3,25g m t kim lo i thu c nhóm IIA b ng dung d ch H2SO4 0,5M thu c 1,12 lit khí H2 ktc. a. Xác nh nguyên t kh i c a kim lo i trên, cho bi t tên c a kim lo i ó. b. Tính th tích dung d ch H2SO4 c n dùng. c. Tính kh i l ng mu i sunfat t o thành sau ph n ng.

B I. BÀI T P
1.

SUNG PH N NÂNG CAO

M t nguyên t X nhóm VIA, chu kì 3. a. Hãy vi t c u hình electron c a nguyên t X. b. Hãy cho bi t s th t c a nguyên t X trong B ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c. 2. Nguyên t X (thu c nhóm A), có c u hình electron ngoài cùng c a nguyên t là 3s23p6. a. Hãy vi t c u hình electron ( y ) c a nguyên t X. b. Hãy cho bi t s th t c a nguyên t X trong B ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c. 3. Cho nguyên t X (Z = 15), Y (Z = 16), Z (Z = 20). a. nh v trí c a các nguyên t này trong B ng tu n hoàn. b. Vi t công th c h p ch t khí c a X, Y v i hidro; oxit cao nh t và hidroxit t ng ng c a X, Y, Z. c. Các oxit cao nh t và hidroxit t ng ng trên có tính axit hay baz ? 4. S p x p các nguyên t Ca, C, F, O, Be: a. Theo chi u t ng d n âm i n c a nguyên t . b. Theo chi u gi m d n bán kính c a nguyên t . Cho bi t Ca (Z=20), C (Z=6), F (Z=9), O (Z=8), Be (Z=4). 5. a. So sánh tính kim lo i c a Na (Z = 11) v i Al (Z = 13) và K (Z = 19). b. So sánh tính phi kim c a Si (Z = 14) v i C (Z = 6) và Ge (Z = 32). 6. Cho các nguyên t Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13). Vi t các oxit cao nh t và hidroxit t ng ng, s p x p chúng theo chi u tính baz t ng d n. 7. Hãy vi t công th c electron và công th c c u t o c a các phân t sau: Br2, CH4, H2O, NH3, C2H6. 8. Hãy vi t công th c c u t o c a các h p ch t sau và cho bi t c ng hóa tr và s oxi hóa c a Cacbon trong các h p ch t ó: CH4, CO2, C2H6, C2H4, C2H2, HCHO, HCOOH. 9. Trong s các h p ch t sau ây: Cl2, CaO, CsF, H2O, HCl, ch t nào có liên k t ion, ch t nào có liên k t c ng hóa tr ? 10. H p ch t khí c a Hidro v i nguyên t X có d ng XH3. Oxit cao nh t c a nó ch a 56,33% oxi v kh i l ng. a. Tìm tên X. b. Cho 3,1 gam X tác d ng v i oxi d thu c h p ch t Y. Hòa tan Y vào n c thu c 500 ml dd axit. Tính CM c a dd axit này. 11. Oxit cao nh t c a nguyên t R có d ng R2O7. H p ch t khí c a nó v i Hidro ch a 2,74% hidro v kh i l ng. a. Tìm tên R. b. N u cho 0,25 mol n ch t c a R tác d ng v i hidro (v a ) thu c h p ch t khí. Hòa tan khí này vào n c thu c 200 g dung d ch axit. Tính C% c a dung d ch axit này. 12. Nguyên t R có công th c oxit cao nh t là RO3 , trong h p ch t v i hidro ch a 5,88% H v kh i l ng. Xác nh R , vi t công th c oxit cao nh t c a R. a. So sánh tính ch t c a nguyên t này v i các nguyên t xung quanh nó trong b ng tu n hoàn.

Biên so n: PH M TR

NG THU N

THPT PH M PHÚ TH

TRANG 3/8

b. T c u hình electron, hãy cho bi t tính ch t c a nguyên t này là gì (tính KL, tính PK) 13. X là nguyên t thu c nhóm halogen. Oxit cao nh t ch a 38,79% X v kh i l ng. Tìm tên X. A là kim lo i thu c nhóm IIA. L y 4,8 g A tác d ng v i dd HX thu c 0,4 g khí. Tìm tên A. 14. Cho n ch t X tác d ng v a v i 1,2 g A thu c m t mu i. Tính kh i l ng mu i t o thành. 15. Cho 2,24g s t tác d ng v i dung d ch HCl d . Khí sinh ra cho qua ng ng 4,2g CuO c un nóng. Xác nh kh i l ng c a ch t r n trong ng sau ph n ng. 16. Nhúng thanh k m có kh i l ng 30,0g vào 100 ml dung d ch AgNO3 0,1M. Ph n ng k t thúc, l y thanh k m ra r a nh , s y khô cân n ng m (g). Tính kh i l ng k m ã tan vào dung d ch và giá tr m? 17. Cho 2,6g b t k m vào 100 ml dung d ch CuCl2 0,75M. L c k cho n khi ph n ng k t thúc. Xác nh s mol c a các ch t trong dung d ch thu c. 18. Khi cho 3,33g m t kim lo i ki m tác d ng v i n c thì có 0,48g khí hidro thoát ra. Cho bi t tên kim lo i ki m ó. 19. Cho 4,8g m t kim lo i A thu c nhóm IIA vào 200g dung d ch HCl 20% thì thu c 4,48 lít khí ( ktc). a. Xác nh tên kim lo i A. b. Tính n ng % các ch t trong dung d ch thu c sau ph n ng. 20. Cho 6,2g h n h p 2 kim lo i A, B thu c nhóm IA tác d ng hoàn toàn v i H2O thu c 2,24 lít ( ktc). Xác nh A, B. Bi t A, B thu c 2 chu kì liên ti p. II. CÂN B NG CÁC PH N NG OXI HOÁ - KH 1. NH3 + O2 NO + H2O 2. CuO + NH3 Cu + N2 + H2O 3. S + HNO3 H2SO4 + NO 4. I2 + HNO3 HIO3 + NO + H2O 5. H2SO4 + H2S S + H2O 6. H2SO4 + HI I2 + H2O 7. P + KClO3 P2O5 + KCl 8. Ag + HNO3 AgNO3 + NO 9. Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO 10. Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO2 11. Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + N2O 12. Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + NH4NO3 13. Al + HNO3 Al(NO3)3 + NH4NO3 14. Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O 15. Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO 16. FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NO 17. Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO t 18. Cl2 + KOH € p KCl + KClO3 + H2O € 19. NO2 + NaOH NaNO2 + NaNO3 + H2O t 20. KClO3 € p KCl + KClO € t + O2 21. KClO3 € p KCl € t 22. NH4NO3 € p N2 + O2 + H2O € t + NO2 + O2 23. Cu(NO3)2 € p Cu € 24. FeS2 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 25. FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 +
o o o o o

+ H2O + H2O + H2O + H2O + H2O + H2O + H2O + H2O + H2O + H2O

H2SO4 + H2O NO + H2O

Biên so n: PH M TR

NG THU N

THPT PH M PHÚ TH

TRANG 4/8

TR

NG THPT V NG TÀU

KI M TRA H C KÌ I ±±N m h c 2008-2009 MÔN HOÁ H C 10 (40 câu tr c nghi m) Th i gian làm bài:60 phút; Mã thi 132
c s d ng b ng tu n hoàn )

I/ PH N CHUNG:( dành cho t t c m i h c sinh)
(H c sinh không
2-

Câu 1: T ng s proton trong ion XA3 là 40 . Nguyên t X và A l n l t là : A. 15P,16S B. 14Si,8O C. 16S,8O D. 6C,8O Câu 2: Cho s ph n ng: S p FeS p SO2 p SO3 p NaHSO3 .T ng s ph n ng oxi hoá kh là A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Câu 3: Cho ph ng trình 2KMnO4 + 16HCl-- > 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl +8 H2O. H s phân t HCl óng vai trò ch t kh và môi tr ng trong ph ng trình l n l t là A. 4 ,10 B. 10,4 C. 6, 10 D. 10, 6 2+ Câu 4: Anion X và cation Y u có c u hình electron l p ngoài cùng là 3s23p6. V trí c a X và Y trong b ng tu n hoàn là: A. u chu kì 3, nhóm t ng ng là VIIA và IIA. B. X chu kì 3, nhóm VIIA ; Y chu kì 4, nhóm VIA C. X chu kì 3, nhóm VIIA ; Y chu kì 4, nhóm IIA D. X chu kì 3, nhóm VA.; Y chu kì 4, nhóm IIA Câu 5: T ng s nguyên t có trong 36 gam NH4NO3 là bao nhiêu? (bi t NA =6,02.1023. H=1 N=14 O=16) A. 24,3.1022 B. 2,709. 1023 C. 24,38. 1023 D. 27,09. 1023 Câu 6: Hãy cho bi t lo i ph n ng nào sau ây luôn là ph n ng oxi hóa-kh ? A. Ph n ng phân h y. B. Ph n ng trao i. C. Ph n ng th . D. Ph n ng hóa h p. Câu 7: Cho 1,82 g m t kim lo i ki m tác d ng h t v i 48,44 gam n c , sau ph n ng thu c 2,912 lít khí hi rô ( ktc) và dung d ch X . Kim lo i ki m và n ng ph n tr m dung d ch X là (H=1, O=16,Na=23 ,Li=7 K=39) A. Li 12,48% B. Li; 44% C. Na 31,65% D. Na 44% 7 6 Câu 8: Liti có 2 ng v là 3 Li và 3 Li . Nguyên t kh i trung bình c a liti là 6,94. Ph n tr m kh i l ng c a ng v 37Li trong Li2O là (Cho O có nguyên t kh i là 16) A. 44%. B. 37 %. C. 2,4 %. D. 53,55%. 3+ 2+ Câu 9: Cho các h t vi mô: Al , 13Al, 11Na, Mg , 12Mg. Dãy nào sau ây c x p úng th t bán kính h t? 3+ 2+ 2+ 3+ A. Al < Mg < Al < Mg < Na. B. Na < Mg < Mg < Al < Al . C. Mg2+ <Al3+ < Al < Mg < Na D. Al3+< Mg2+< Al < Na < Mg Câu 10: C u hình electron nào sau ây là c a nguyên t d ? A. 1s22s22p63s2. B. 1s22s22p63s23p5. C. 1s22s22p63s23p63d104s24p5. D. 1s22s22p63s23p63d104s2. Câu 11: Tinh th nào là tinh th nguyên t ? A. than chì B. iôt C. n c á D. mu i n Câu 12: Công th c c u t o nào vi t sai:(bi t 1H; 6C; 7N; 8O; 17Cl) A. H-Cl-O B. O=C=O C. H-C N D. N N. Câu 13: Nguyên t hoá h c là: A. t p h p các nguyên t có cùng s kh i. B. t p h p các nguyên t có s n tron gi ng nhau. C. t p h p các nguyên t có kh i l ng gi ng nhau. D. t p h p các nguyên t có cùng i n tích h t nhân. Câu 14 : Nguyên t c a các nguyên t 13 Al , 9F; i n hoá tr c a nhôm ,Flo trong AlF3 l n l t là : A. 3+, 1B. 3, 1 C. +3, +1 D. +3, 1-

Biên so n: PH M TR

NG THU N

THPT PH M PHÚ TH

TRANG 5/8

Câu 15: Dãy nào sau ây các ch t c x p úng th t tính baz ? A. NaOH > Al(OH)3 >Mg(OH)2 B. NaOH < Mg(OH)2 < Al(OH)3. C. NaOH > Mg(OH)2 > Al(OH)3. D. NaOH < Al(OH)3 < Mg(OH)2 Câu 16: Nguyên t nguyên t R có t ng s các lo i h t là 180. S h t mang i n nhi u h n s h t không mang i n là 32. S n tron c a R là: A. 53. B. 75. C. 74. D. 70. Câu 17: Trong ph n ng nào HCl óng vai trò ch t oxi hoá ? A. MnO2 + 4HCl p MnCl2 + Cl2 o + 2H2O . B. Zn + 2HCl p ZnCl2 + H2 o . C. . AgNO3 + HCl p AgCl q + HNO3 D. Fe(OH)3 + 3HCl p FeCl3 + 3H2O Câu 18: Hai nguyên t A, B thu c hai chu kì k ti p trong m t nhóm A c a b ng tu n hoàn có t ng s nv tích h t nhân là 22 . Hai nguyên t A, B có s proton là : A. 7, 15 B. 8, 14 C. 2, 20 D. 4,18 Câu 19: Cho nguyên t c a nguyên t có Fe (Z=26) c u hình electron c a Fe và Fe2+ l n l t là A. 1s22s22p63s23p63d64s2 1s22s22p63s23p63d54s1 2 2 6 2 6 6 2 B. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1s22s22p63s23p63d6 C. 1s22s22p63s23p64s23d6 1s22s22p63s23p64s23d4 2 2 6 2 6 6 2 D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1s22s22p63s23p63d44s2 Câu 20: Có các ng v 1 H ; 2 H và 16 O ; 17 O ; 18 O . S phân t H2O khác lo i c t o nên t các ng v trên 1 1 8 8 8 c a hi ro và oxi là: A. 18 B. 12 C. 6 D. 9 Câu 21: Cho ph n ng: HNO3 + Fe3O4 p Fe(NO3)3 + NO + H2O. T ng các h s (nguyên d ng t i gi n) trong ph ng trình c a ph n ng ó là: A. 45 B. 55 C. 48 D. 20 Câu 22: Cho các ph ng trình : 2HCl + Ba BaCl2 + H2 (1) MgO + 2HNO3 Mg(NO3 )2 + H2O (2) 3Cl2 + 2Fe 2FeCl3 (3) MnO2 +4 HCl MnCl2 +Cl2 + H2O (4) 2Fe(OH)3 Fe2O3 +3H2O (5) 3Cl2 + 6NaOH 5NaCl +NaClO3 +3H2O (6) Các ph ng trình ph n ng ôxi hoá kh g m : A. 1,5,6 B. 1,4,5,6 C. 1,3,4,6 D. 2,3,4,6 Câu 23: H p ch t khí v i hi ro c a nguyên t R là RH3. Trong oxit cao nh t R chi m 25.926% v kh i l ng. R là nguyên t nào ? ( cho H = 1; O = 16; P=31 ; S = 32; ; Al = 27; N= 14) A. S B. N. C. Al D. P. Câu 24: Cho các nguyên t M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 15) và R (Z = 13). Tính kim lo i c a các nguyên t t ng d n theo th t : A. M < R < Y < X B. X < Y < R < M. C. M < X < Y < R. D. Y < X < R < M. 23Câu 25: T ng s electron trong nhóm ion nào PO4 ; SiO3 ; ClO4 ; SO42- u ch a 50 electron ? (Cho 15P, 16S , 8O , 14Si , 17 Cl) B. PO43- , SiO32- , ClO4 A. PO43- , SiO32- ,SO4222D. PO43- ,ClO4- , SO42C. SiO3 , ClO4 , SO4 Câu 26: Cho O (Z= 8) . Hãy cho bi t tr ng thái oxi hóa c a oxi không ph i là -2 trong h p ch t nào sau ây A. F2O, K2O2 B. F2O, H2O C. K2O2 , KOH D. H2O, KOH Câu 27: Cho bi t s hi u nguyên t c a các nguyên t : Z = 1, Z = 2, Z = 8, Z =13, Z = 15, Z= 18. S nguyên t KIM LO I , PHI KIM l n l t là A. 1, 3 B. 2,3 C. 1, 2 D. 2, 2 Câu 28: Dãy ch t nào d i ây c x p theo chi u t ng d n s phân c c liên k t trong phân t ? A. KCl, HCl, Cl2 B. Cl2, KCl , HCl C. HCl, Cl2, KCl D. Cl2, HCl, KCl 3+ Câu 29: Cho quá trình: Fe Fe + 3e. Quá trình trên là quá trình : A. quá trình kh B. quá trình oxi hoá C. quá trình nh n e D. quá trình trao i

i n

Biên so n: PH M TR

NG THU N

THPT PH M PHÚ TH

TRANG 6/8

Câu 30: Cho 6C, 16S, 11Na, 12Mg. Dãy có chi u gi m tính baz và t ng tính axit c a các oxit là: A. Na2O; MgO; CO2; SO3.. B. MgO; Na2O; SO3; CO2; C. Na2O; MgO; SO3; CO2 ; D. MgO; Na2O; CO2; SO3 Câu 31: Cho các s hi u nguyên t ZX = 11, ZY = 12, ZR = 16, ZQ = 17 . H p ch t nào phân c c nh t A. YR. B. X2R. C. XQ . D. YQ2. Câu 32: C u hình electron phân l p ngoài cùng c a nguyên t X là 3s1, còn c a nguyên t Y là 2p4. Kh ng nh nào sau ây úng? A. X2Y liên k t ion B. XY2 liên k t c ng hoá tr có c c. C. XY liên k t ion D. X2Y liên k t cho - nh n. Câu 33: Trong nguyên t , l p L, N có s electron t i a là: A. 8, 18. B. 18, 8. C. 2,8. D. 8, 32. Câu 34: Trong ph n ng: FeS2 + O2 Fe2O3 +SO2 .Vai trò c a FeS2 là A. có tính oxi hoá và tính kh B. ch t b oxi hoá C. ch t b kh D. không có tính oxi hoá, không có tính kh .

II/ PH N RIÊNG
1/Ch ng trình nâng cao ----------------------------------------------2/Ch ng trình chu n
Câu 35: Cho các nguyên t X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). âm i n c a các nguyên t t ng d n theo th t A. X < Y < R. B. X < R < Y. C. Y < X < R. D. R < X < Y. Câu 36: Bi t X thu c chu kì 3 trong b ng HTTH các nguyên t hoá h c và Ne có Z= 10; Ar có Z= 20. C u hình electron nào sau ây là c a anion X3- ? A. [Ar] 3s23p1. B. [Ne]3s23p1. C. [Ne]3s23p6 D. [Ne]3s23p3. Câu 37: Ph n ng nào d i ây không ph i là ph n ng oxi hoá - kh ? A. CO2 + NaClO + H2O p HClO + NaHCO3 B. 2NO2 + 2NaOH p NaNO3 + NaNO2 + H2O t p C. 4KClO3 €€ KCl + 3KClO4 D. Cl2 + H2O p HCl + HClO Câu 38: Cho ph ng trình Fe + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O T ng h s t i gi n c a ch t kh và ch t oxi hoá là A. 12 B. 10 C. 8 D. 14 Câu 39: Dãy các ch t nào ch ch a liên k t n?( 6C; 1H) A. C2H4 ; C2H6 B. CH4 ; C2H6 C. C2H4 ; C2H2 D. CH4; C2H2 Câu 40: Trong nguyên t c a m t nguyên t , l p th 3 có 14 electron. S th t c a nguyên t ó là: A. 30. B. 26. C. 22. D. 22.
o

-----------------------------------------------

----------- H T ----------

OÂN TAÄP HKI HOÙA HOÏC

Biên so n: PH M TR

NG THU N

THPT PH M PHÚ TH

TRANG 7/8

Baøi 1: Vieát caáu hình electron cuûa caùc nguyeân töû. Xaùc ñònh vò trí cuûa chuùng trong baûng tuaàn hoaøn. Töø ñoù suy ra caáu hình electron cuûa caùc ion töông öùng. a) 19X, 15Y, 11T, 17H b) 24A, 26B, 28C, 29D Baøi 2: a) Giaûi thích lieân keát ñöôïc hình thaønh töø caùc nguyeân töû : Ca, Mg, Na, F, Cl, O b) Vieát coâng thöùc electron, coâng thöùc caáu taïo: PH3, NH3, NBr3, Cl2O, F2O, C2H4, C2H2, CO2, CS2 c) Vieát coâng thöùc electron, coâng thöùc caáu taïo: SO2, SO3, H2SO4, NO2, HNO2, HNO3, HClO3 Baøi 3: a) Hôïp chaát khí vôùi hidro cuûa M laø MH. Trong hôïp chaát oxit cao nhaát cuûa M vôùi oxi thì oxi chieám 61, 2 % veà khoái löông. Xaùc ñònh M b) Oxit cao nhaát cuûa R laø R2O5. Trong hôïp chaát khí vôùi hidro cuûa R thì R chieám 91,17% veà khoái löôïng. Xaùc ñònh R Baøi 4: Cho 4 ( g) kim loaïi M ( IIA) vaøo 200 ( g) H2O, thaáy thoaùt ra 2, 24( l) khí H2 ( ñkc). a) Xaùc ñònh M b) Tính C% caùc chaát trong ddòch sau pöù. Baøi 5: Cho 3, 9 ( g) kim loaïi R ( IA ) vaøo 200 ( g) H2O, thaáy thoaùt ra 1, 12 ( l) khí H2 ( ñkc). a) Xaùc ñònh R b) Tính C% caùc chaát trong dung dòch sau ph n ng. Baøi 6: Caân baèng ph ng trình ph n ng : a) Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O b) Fe + HNO3 c) Al + HNO3 d) Mg + HNO3 e) Al + H2SO4 f) Zn + H2SO4 g) Ag + H2SO4 h) FeO + HNO3 j) Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + N2O + H2O Al(NO3)3 + N2O + H2O Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O Al2(SO4)3 + S + H2O ZnSO4 + H2S + H2O Ag2SO4 + SO2 + H2O Fe(NO3)3 + NO + H2O Fe2(SO4)3 + HCl Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Fe(NO3)3 + NO + H2O

i) FeSO4 + Cl2 + H2SO4

k) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

TR

NG THPT PHAN T HÓA KH I 10 A

NG L U

KI M TRA H C KÌ I (08-09) Môn HÓA 10 Th i gian làm bài : 45 phút Ngày ki m tra:

Biên so n: PH M TR

NG THU N

THPT PH M PHÚ TH

TRANG 8/8

Câu 1: T ng s h t proton, n tron và electron trong nguyên t c a nguyên t Y là 28. Trong ó h t không mang i n chi m kho ng 35%. Hãy xác vi t c u hình electron và g i tên nguyên t Y. Câu 2: Trong t nhiên kali và argon
38 18

nh c u t o h t nhân ( s proton và n tron), s kh i A, (2 i m) ng v b n v i t l % nguyên t nh sau:
K (0,01%) ;
41 19 36 18

u có 3
40 19

Ar (0,34%) ;

Ar (0,06%) ;

40 18

Ar (99,6%) ;

39 19

K (93,26) ;

K (6,73%).

a) Tính nguyên t kh i trung bình c a Argon va Kali. h t nhân c a kali l n h n. Câu 3: Hãy gi i thích vì sao nh ng i u ki n th

( 0,5 i m) ( 0,5 i m)

b) Gi i thích nguyên nhân làm cho nguyên t kh i c a kali nh h n c a Argon, m c dù i n tích

âm i n c a nit b ng 3,04 và clo b ng 3,16 không khác nhau áng k ( 1 i m)

ng kh n ng ph n ng c a nit kém h n so v i clo ?

Câu 4: Vi t công th c c u t o c a các h p ch t có công th c phân t sau: CH4 và Na2SO4. Cho bi t tên các liên k t trong các h p ch t trên. Câu 5: S c khí SO2 vào dung d ch n l p ph c clo ta thu ( 1 i m)

c dung d ch axit H2SO4 và dung d ch HCl. Hãy trên theo ph ng pháp th ng b ng electron . ( 2 i m)

ng trình hoá h c c a ph n ng oxihóa - kh

Câu 6: Th nào là s oxi hóa ? Hãy xác ây : OF2 ; SO42± ; KClO3 .

nh s oxi hóa c a các nguyên t trong h p ch t và ion sau ( 1 i m) c d thu c dung ( 2 i m)

Câu 7: Cho 3 g h n h p X g m m t kim lo i ki m A và natri tác d ng v i n d ch Y và khí Z. trung hoà dung d ch Y c n 0,2 mol HCl. Xác Cho : Li = 7 ; Na = 23 ; K = 39 ; Rb = 85 ; Cs = 133. Chú ý : H c sinh không

nh nguyên t A .

c s d ng b ng tu n hoàn các nguyên t .

H t