DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 marca 2005 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 38

UCHWA¸A SÑDU NAJWY˚SZEGO 337 — z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wa˝noÊci wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. w województwie wielkopolskim w okr´gu wyborczym nr 36 . . . . . . . . . . . . . . . 2463

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 338 — z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wp∏ywów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego . . . . . . . . . . . . . 2463 339 — z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie okreÊlenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach paƒstwowej sfery bud˝etowej mogà byç wyp∏acane ponad ustalony poziom wynagrodzeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2476 340 — z dnia 2 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn . . . . . . . . . . . . . 2477

ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 341 — z dnia 2 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w tych grupach oraz wzrostu uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat . . . . 2478 342 — z dnia 3 marca 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Urz´dowi Statystycznemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2480

ROZPORZÑDZENIA: 343 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk . . . . . 2480 344 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery bud˝etowej resortu spraw wewn´trznych i administracji . . . . . 2484 345 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ dla pracowników nieb´dàcych nauczycielami, zatrudnionych w szko∏ach i placówkach oÊwiatowych prowadzonych przez organy administracji rzàdowej oraz w Biurze UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2487 346 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla niektórych pracowników cywilnych wi´ziennictwa . . . . . . . . . . 2489 347 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy . . . . . . . . . . . . . 2491
(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 38

— 2462 —

348 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia wysokoÊci wynagrodzenia za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego . . . . . 2498 349 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obs∏ugi Transportu Mi´dzynarodowego oraz w Resortowym OÊrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej . . . . 2499 350 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach paƒstwowej sfery bud˝etowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2501 351 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w ochronie zdrowia . . . . . . . . . . . 2503 352 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w OÊrodku Studiów Wschodnich . . . . . . . 2506 353 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej . . . . . . . . . 2507 354 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki . . . . . . . . . . . . . . 2509 355 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie ochrony Êrodowiska, zasobów naturalnych i leÊnictwa . . . . . 2511 356 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej . . . . . . . . . . . 2513 357 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie operacji „Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podj´cie przez nich oko∏orybackiej dzia∏alnoÊci gospodarczej” . . . . . 2515 358 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek op∏at za dojazd do miejsca oceny, czynnoÊci zwiàzane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie Êwiadectw jakoÊci handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych op∏at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2521 359 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek op∏at za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej . . . . . . . . . . . . . 2528 360 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzania urz´dowej kontroli roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia i utrzymania strefy chronionej . . . . . . . . . . . . . . . . . 2530 361 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spe∏niaç niektóre roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty przemieszczane przez stref´ chronionà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2531 362 — Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleƒ na przewóz zw∏ok i szczàtków ludzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2532 363 — Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia piel´gniarek i po∏o˝nych dokonujàcych przetaczania krwi i jej sk∏adników . . . . . . . . . . . . 2533

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 364 — z dnia 28 lutego 2005 r. sygn. akt P 7/03 . . . . . . . . . . . . . . . 2534