You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 lutego 2005 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 268 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s∏upskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 — z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wa∏brzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr 32

2106 2107 2108 2109 2111 2112 2113 2114 2116 2117 2118

ROZPORZÑDZENIA: 279 — Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokoÊci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià wykonywanà przez organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych . . . . . . . . 280 — Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów . . . . . . . . 281 — Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià wykonywanà przez organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 — Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokoÊci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w zwiàzku z wykonywanà przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊcià gospodarczà w zakresie ∏owiectwa . . . . . . . . . 283 — Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie ∏owiectwa . 284 — Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i p∏acowej pracodawców . . . . . . . . . . . . . 285 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadajàcych kategoriom broni palnej okreÊlonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni . . . . . . . . . . . . 286 — Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badaƒ Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych . . . . . . . . . . . . .

2119 2121

2121

2122 2123 2124

2126 2127

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 287 — z dnia 16 lutego 2005 r. o sprostowaniu b∏´dów . . . . . . . . . . . . 2137