You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 stycznia 2005 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 13

USTAWA 98 — z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego oraz ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 99 — Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2005 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu funkcjonariusza celnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie szkoleƒ dla podmiotów, których dotyczà dzia∏ania obj´te planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz doradzania tym podmiotom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz rodzajów dokumentów potwierdzajàcych poniesione wydatki z tytu∏u przygotowania programu operacyjnego . . . . . . . . . 102 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç Êwiadectwa zdrowia dla przywo˝onych zwierzàt i produktów akwakultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wÊcieklizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych warunków i trybu rozdysponowania krajowej rezerwy . . . . . . . 105 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybo∏ówstwa . . 106 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesi´cznego wyp∏aconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania 107 — Ministra Ârodowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoÊci stawki op∏aty za substancje kontrolowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 — Ministra Ârodowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wp∏ywach z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane . . . . . . . . . . . . 109 — Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru ksià˝eczki badaƒ profilaktycznych dla osoby, która by∏a lub jest zatrudniona w warunkach nara˝enia zawodowego w zak∏adach stosujàcych azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wype∏nienia i aktualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBWIESZCZENIE 110 — Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 111 — z dnia 13 stycznia 2005 r. sygn. akt P 15/02 . . . . . . . . . . . . . . 1039 986

995 995 1007 1020 1021 1025 1026 1027 1029 1032

1034

Related Interests