You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 stycznia 2005 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 35 — z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków wspó∏pracy spó∏ki z administracjà drogowà, Policjà, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaÊniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 36 — Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku sk∏adania zeznaƒ podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn 37 — Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania czynnoÊci agencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 — Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci brokerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 — Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wp∏at na pokrycie kosztów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura . . . . . 40 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów obj´tych obowiàzkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony Êrodowiska . 41 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zadaƒ i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy . . . . . . . . . . . . . . 42 — Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkó∏ artystycznych publicznych i niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 — Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów . 44 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeƒ z tytu∏u szkód wyrzàdzonych przez wojska obce . . . . . . . . 45 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie . . . . . . 46 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego . . . . . . . . . . . . 47 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegajàcych si´ o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki . . . . . 49 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà pracownikom jednostek doradztwa rolniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wspó∏dzia∏ania Stra˝y Granicznej z Si∏ami Powietrznymi i Marynarkà Wojennà Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy paƒstwowej 51 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . . . . . . . . . . . . 52 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów w∏aÊciwych do ustalania wysokoÊci szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczàcych szkód wyrzàdzonych przez funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . . . . . 219

Nr 6

218

220

220 221 221 224 228 229 233 236 239

242

243

248

253

254

255