You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 grudnia 2006 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 247

ROZPORZÑDZENIA: 1806 — Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie po∏àczenia Instytutu Energii Atomowej oraz OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów — POLATOM . . . 1807 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciàgni´cia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej na dzia∏alnoÊç kulturalnà prowadzonà przez jednostki organizacyjne podleg∏e lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej . . . . . . . . . . . . . . . 1808 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wyp∏acania ˝o∏nierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia . . 1809 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ewidencji wojskowej Êwiadczeƒ na rzecz obrony . . . . . . . 1810 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegó∏owych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynnoÊci obserwowania oraz rejestrowania zdarzeƒ przez funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego . . . . 1811 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sàdowego oraz szczegó∏owych zasad udzielania informacji z Rejestru i udost´pniania kopii dokumentów z katalogu . . 1812 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci op∏at za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciàgów i zaÊwiadczeƒ z Krajowego Rejestru Sàdowego oraz za udost´pnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczàcych formy wniosków i dokumentów oraz ich sk∏adania do sàdów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sàdowego drogà elektronicznà, a tak˝e orzeczeƒ, odpisów, wyciàgów, zaÊwiadczeƒ, informacji i kopii dokumentów dor´czanych wnioskodawcom drogà elektronicznà przez sàdy rejestrowe i Centralnà Informacj´ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i dzia∏alnoÊci inwestycyjnej sàdów powszechnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych dzia∏ajàcych na podstawie ustaw o stosunku Paƒstwa do koÊcio∏ów oraz zwiàzków wyznaniowych w roku 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 — Ministra Ârodowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzajàcych odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling . . . . . . . . . . . . . 1817 — Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu p∏atnego urlopu dla poratowania zdrowia . . . . 1818 — Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi Sanitarnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819 — Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zak∏adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania . . 12522

12523 12523 12524

12524

12525

12544

12544

12546

12559 12560 12573 12574 12575

Related Interests