You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 grudnia 2006 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 241

ROZPORZÑDZENIA: 1749 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów urz´dowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz sposobu i miejsca ich udost´pniania . . . . . . 1750 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzàcych w sk∏ad Krajowego Rejestru Sàdowego oraz szczegó∏owej treÊci wpisów w tych rejestrach . . 1751 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste . . . . 1752 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . 1753 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sàdów grodzkich oraz zmiany rozporzàdzenia w sprawie utworzenia sàdów grodzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1754 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów pracy i sàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych . . . . . 1755 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . .

12057 12156 12161 12162 12162 12163 12164

1749
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów urz´dowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz sposobu i miejsca ich udost´pniania Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okreÊlenia wzorów urz´dowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz sposobu i miejsca ich udost´pniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247, z 2002 r.
——————— 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 62, poz. 551 i Nr 86, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1077 i Nr 208, poz. 1540.

Nr 95, poz. 842, z 2003 r. Nr 188, poz. 1846 oraz z 2005 r. Nr 82, poz. 718) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 1: a) uchyla si´ pkt 11, b) uchyla si´ pkt 23, c) uchyla si´ pkt 33, d) uchyla si´ pkt 36, e) pkt 51 otrzymuje brzmienie: „51) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestracj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców — prokurenci, pe∏nomocnicy spó∏dzielni, przedsi´biorstwa paƒstwowego, jednostki badawczo-rozwojowej, ozna-