DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 grudnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1740 — z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12001 ROZPORZÑDZENIA: 1741 — Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczych wymagaƒ dotyczàcych efektywnoÊci energetycznej nowych wodnych kot∏ów grzewczych opalanych paliwami ciek∏ymi lub gazowymi . . . . . . . 1742 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1743 — Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujàcych w kraju swojego zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez ˝o∏nierzy niezawodowych zezwoleƒ na wyjazd i pobyt za granicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1745 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie odbywania okresowej s∏u˝by wojskowej . . . . . . . . . . 1746 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urz´dowych nazw niektórych miejscowoÊci oraz obiektu fizjograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747 — Ministra Ârodowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na Êródlàdowe drogi wodne i ich infrastruktur´ . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1748 — z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn. akt U 10/05 . . . . . . . . . . . . . 12056

Nr 240

12002 12003 12003 12005 12006 12006 12051

1740
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg Na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592.

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 215, poz. 1822, z 2003 r. Nr 70, poz. 644 oraz z 2006 r. Nr 47, poz. 341) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) „policyjnej emeryturze lub rencie albo policyjnej rencie rodzinnej” — rozumie si´ przez to