You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 grudnia 2006 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 237

USTAWY: 1709 — z dnia 26 paêdziernika 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego, przyj´tego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710 — z dnia 26 paêdziernika 2006 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Litewskiej o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej i innych przest´pstw oraz wspó∏dzia∏aniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r. . . . . . . . . . . . . . 1711 — z dnia 26 paêdziernika 2006 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczàcej stosowania Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporzàdzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artyku∏em 3 ust´p 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych mi´dzy Unià Europejskà a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporzàdzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. . . . . . 1712 — z dnia 27 paêdziernika 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzàcych z przest´pstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporzàdzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. . . . . . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1713 — z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie algorytmu przekazywania Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych samorzàdom wojewódzkim i powiatowym . . . . . . . . . . . . . 11767 1714 — z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i warunków rozliczeƒ z bankami z tytu∏u por´czeƒ Skarbu Paƒstwa sp∏aty niektórych kredytów mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11768 ROZPORZÑDZENIA: 1715 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . . 1716 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy niezawodowych . . . . 1717 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dodatków do uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy niezawodowych . . . 1718 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materia∏ów paszowych dopuszczonych do obrotu . . . . . . . . . . . . 1719 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie nale˝noÊci funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej za podró˝e s∏u˝bowe, przeniesienia lub delegowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1720 — Ministra Ârodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierzàt niebezpiecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi . . 1721 — Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej op∏aty telekomunikacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1722 — Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujàcych czynnoÊci zwiàzane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narzàdów . . . . . . . . . . .

11766

11766

11766

11767

11773 11773 11774 11775

11781 11785

11786

11786

Related Interests