You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 listopada 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1562 — Ministra Gospodarki z dnia 31 paêdziernika 2006 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu interwencyjnego post´powania przy podejmowaniu decyzji dotyczàcych obni˝enia iloÊci zapasów obowiàzkowych paliw ciek∏ych . . . . . . . . . . . . 1563 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu sk∏adania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów sprawozdaƒ sporzàdzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 . . . . . . . . 1565 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 . . . . 1566 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków przeprowadzania konkursu na cz∏onków kolegium regionalnej izby obrachunkowej . . . . . . . . . . 1567 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej s∏u˝by w 2007 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 — Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia zak∏adu opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1569 — z dnia 14 listopada 2006 r. sygn. akt SK 41/04 . . . . . . . . . . . . 10678

Nr 213

10649

10656 10656 10657 10657

10658 10658

1562
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 31 paêdziernika 2006 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu interwencyjnego post´powania przy podejmowaniu decyzji dotyczàcych obni˝enia iloÊci zapasów obowiàzkowych paliw ciek∏ych Na podstawie art. 19i ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) procedury wydawania przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, zwanego dalej „ministrem”, decyzji: a) zezwalajàcych na obni˝enie iloÊci zapasów obowiàzkowych paliw ciek∏ych, o których mowa w art. 19g ust. 2 oraz art. 19h ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych paliw, zwanej dalej „ustawà”, b) nakazujàcych sprzeda˝ okreÊlonej iloÊci zapasów obowiàzkowych paliw ciek∏ych, o których mowa w art. 19g ust. 4 ustawy,

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 i Nr 170, poz. 1217.