You are on page 1of 64

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE Art. 1 Societatea comercială ......................... cu sediul în .................... înregistrată la Registrul Comerţului ............. sub numărul ............ având contul nr. ............. deschis la Banca ............................... , codul fiscal nr. .................... prin reprezentanţi legali ....................................... în calitate de CLIENT şi Societatea comercială ......................... cu sediul în·..................... înregistrată la Registrul Comerţului ............. sub numărul ......... având contul nr. .............. deschis la Banca ................................ , codul fiscal nr .................... prin reprezentanţi legali ......................................... , în calitate de CONSULTANT. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 2 Consultantul va presta următoarele servicii de consultanţă: .......................................................................................................................... având drept scop: ........................................................................................................ Art. 3 Aceste servicii vor fi asigurate de consultant la capacitatea şi eficienţa sa maximă timp de minimum ................. ore pe lună. Mărirea minimului de ore se poate face prin act adiţional încheiat şi semnat de părţi. Consultantul va depune eforturi rezonabile şi scrupuloase pentru prestarea acestor servicii. Părţile iau act de faptul că serviciile prestate de către consultant nu au caracter exclusiv şi că ele se vor presta în locurile şi momentele pe care consultantul le consideră convenabile. În plus, consultantul va garanta conformitatea serviciilor cu legile aplicabile.

Clientul nu îşi asumă nici o răspundere pentru modul în care consultantul prestează serviciile de consultanţă. 3. DURATA CONTRACTULUI Art. 4 Prezentul contract se încheie pe o durată de ............. zile/luni/ani, începând cu data de .............. până la data de .................. , putând fi prelungit prin acordul scris al părţilor contractante cu cel puţin ......... zile înainte de expirare. 4. PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art. 5 Clientul este de acord să plătească consultantului o sumă de ................... lei/USD pe ora de lucru efectuată. Art. 6 Plata orelor de lucru se va face lunar până la data de ...................... prin numerar/dispoziţie de plată/CEC. Art. 7 Clientul este de acord să ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le va face în numele clientului şi cu care clientul este de acord în prealabil. Decontarea acestor cheltuieli se va face pe bază de listă însoţită de chitanţe. Cheltuielile rambursabile includ: ................................... . 5. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI Art. 8 În procesul încheierii şi executării prezentului contract, consultantul acţionează permanent în calitate de prestator independent. Nici una dintre părţi nu poate să angajeze sau să facă cheltuieli în numele celeilalte părţi. Art. 9 Consultantul se obligă să plătească toate impozitele, taxele, penalizările şi/sau alte contribuţii similare generate sau care ar putea fi generate de serviciile prestate în baza prezentului contract.

Consultantul nu este angajat al clientului şi nu are dreptul să contribuie la fondul de pensii, ajutorul de şomaj sau alte fonduri ale clientului, să cumpere acţiuni ale clientului ori să beneficieze de alte avantaje similare pe care clientul le acordă angajaţilor săi. Art. 10 Consultantului nu i se permite să se angajeze în nici o activitate în conflict cu interesele clientului. 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE Art. 11 Consultantul se obligă: - să asigure clientului serviciile stipulate în prezentul contract; - să asigure aceste servicii la capacitatea şi eficienţa sa maximă în timp de minimum ......... ore pe lună; - să nu se angajeze într-o activitate în conflict cu interesele clientului, cu excepţia celor aduse deja la cunoştinţa clientului; - să îşi îndeplinească în mod competent sarcinile prevăzute în prezentul contract. Art. 12 Clientul se obligă: - să plătească consultantului preţul consultaţiei în condiţiile stabilite în prezentul contract; - să ramburseze consultantului cheltuielile făcute de acesta în numele clientului, şi cu care clientul este de acord în prealabil. 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. 13 În cazul în care clientul îşi execută cu întârziere obligaţia de plată a preţului, va plăti penalităţi de întârziere de ....... % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. Art. 14 Partea care nu îşi execută culpabil obligaţiile contractuale va plăti daune-interese în cuantum de ............ .

.. CAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI Art... 17 . Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.. În nici un caz. zile anunţându-l în scris că intenţionează să pună capăt raporturilor contractuale... Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. d) când consultantul îi dă clientului un preaviz de .... iar dovada forţei majore... c) când clientul îi dă consultantului un preaviz de .. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor.. în scris... Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni.. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi... apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate..... nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte... se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. 16 Acest contract încetează în una din următoarele situaţii: a) expirarea duratei stipulate în contract.... imprevizibil şi insurmontabil....... împreună cu avertizare asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore. b) clientul probează că. în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie....... zile anunţându-l în scris că intenţionează să pună capăt raporturilor contractuale.8... în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract..... fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. Art. FORŢA MAJORĂ Art. consultantul este angajat sau este pe cale de a se angaja într-o afacere sau activitate care contrazice afacerile clientului. dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligaţiile până la această dată. 15 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile..... e) clientul încalcă vreuna din clauzele inserate în prezentul contract.. 9....

clientul va plăti consultantul pentru munca prestată. 1. 11. 12. executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. NOTIFICĂRI Art. pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material roman. 20 În interesul prezentului contract. în scris prin serviciu poştal. comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 21 Părţile sunt de acord să păstreze confidenţialitatea tuturor condiţiilor referitoare la această înţelegere contractuală şi să nu le dezvăluie vreunui terţ fără asentimentul expres. orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract. LITIGII Art. Art. CONFIDENŢIALITATE Art. 18 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract. Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedură. numai dacă este precedată de un suport scris şi semnat de către partea care efectuează notificarea. 19 Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă.Indiferent de cauza de încetare. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute. 22 . 10. atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax. interpretarea. Art. scris al celeilalte părţi. conform alin. inclusiv cele referitoare la validitatea.

. Partea astfel avizată. Art. contractul va fi desfiinţat. 28 ... zile de la notificarea primei să facă o propunere de soluţionare cu încercarea părţilor de a adapta contractul. CLAUZA ADAPTABILITĂŢII CONTRACTULUI Art. CLAUZA DE CONTINUARE A CONTRACTULUI Art. Art. să nu împiedice şi/sau să nu intre în alte combinaţii care ar putea întârzia pe una din părţi să-şi primească plata cuvenită conform condiţiilor prevăzute în contract. de asemenea. 25 În cazul intervenţiei uneia din cauzele mai sus prevăzute.. 13.Părţile convin. soluţia dată fiind opozabilă şi executorie părţilor şi/sau vor renegocia termenii şi condiţiile prezentului contract. Art. părţile vor recurge la numirea unui arbitru care va soluţiona diferendul.. părţile însă fiind ţinute a-şi plăti datoriile până la momentul respectiv. 15. zile de la apariţia respectivei cauze. retragerea autorizaţiei de funcţionare sau alte asemenea cauze. va trebui ca în termen de . se va apela la constituirea şi numirea unui arbitru. CLAUZA DE CESIONARE A CONTRACTULUI Art.. 24 În cazul în care desfăşurarea contractului este împiedicată de cauze independente de voinţa părţilor şi care schimbă condiţiile contractuale în aşa fel încât acestea să devină favorabile uneia din părţi (atât de favorabile încât modificările aduse să schimbe în esenţă condiţiile contractuale).. partea care o invocă va trebui să notifice celeilalte în termen de . 14. 23 În cazul în care una din părţi se află în incapacitate de plată sau faliment. 27 Prezentul contract poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor dacă aceştia au acordul expres al celeilalte părţi. 26 Atunci când părţile nu ajung la o soluţie viabilă.

... şi ................ Dacă nu se primeşte nici un răspuns................. nr . PĂRŢILE CONTRACTANTE Art........... drepturile şi obligaţiile ce i se cuvin prin acest contract........ (se indică obligaţiile respective)................... cu sediul în ............... înregistrată sub nr .................................. OBIECTUL CONTRACTULUI Art............. în calitate de concesionar 2........... având contul nr ............. la Registrul Comerţului sub nr ... înseamnă că nu se consimte la cesiunea contractului şi aceasta nu poate avea loc. CLAUZA DE DIVIZARE A CONTRACTULUI Art....... prin reprezentanţii săi legali .............. ............./............. cu excepţia cazurilor în care clauza/partea anulată va conţine o obligaţie esenţială............................ CONSULTANT................./......... 16............. Sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii ...... str ....................................................... în ................ .. primăria......... clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efectele....... numai dacă a obţinut acordul scris al celeilalte părţi..................... exemplare.. CLIENT......... CONTRACT DE CONCESIUNE 1.... . deschis la Banca ............. ................. Prezentul contract s-a încheiat ...... reprezentată legal prin ..... care angajează patrimonial societatea comercială conform extrasului nr...... având contul nr.. prefectura).......... cu sediul în . înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.... total sau parţial..... de la Registrul Comerţului al ...Una dintre părţi poate transmite unei terţe persoane. deschis la Banca ..... str....... zile......... nr..................... ..... 1 Societatea comercială (regia autonomă... 2 .... în calitate de concedent şi Societatea comercială ............................... care trebuie comunicat în ........ 29 În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă...

Obiectul contractului constă în transmiterea de către concedent şi preluarea în concesiune de către concesionar a dreptului şi obligaţiei de exploatare a ................................................. Art. 3 Concesionarul ..................... este câstigătorul licitaţiei publice conform procesului-verbal (sau alt act similar) care face parte integrantă din prezentul contract - anexa 1. Art. 4 Concesionarea se face în condiţiile stabilite prin caietul de sarcini, având nr. de înregistrare ........... - anexa 2. Art. 5 Predarea - primirea obiectului concesiunii va fi consemnată în procesul - verbal încheiat pe data de ................... care va fi transcris în Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni de la Judecătoria .......................... - anexa 3. 3. DURATA Art. 6 Durata concesionării este de ........... ani, începând cu data perfectării prezentului contract, adică de la .............. până la ......................(durata pentru care se încheie contractul nu poate depăşi 49 de ani începând de la data semnării lui). Art. 7 Cu acordul de voinţă al părţilor contractante, prezentul contract poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumatate din durata sa iniţială. 4. PREŢUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ Art. 8 Preţul concesiunii este redevenţa valorică anuală de ............... lei şi redevenţa în natura de ............. lei. Art. 9 Plata redevenţei valorice se face anual până la data de .................... pentru anul precedent, cu ordin de plată prin conturile: - contul concesionarului nr ........................... deschis la Banca ..................... - contul concedentului nr .............................. deschis la Banca ..................... Depunerea redevenţei în natura şi executarea celorlalte obligaţii care intră în preţ, se fac conform devizului. Neplata sau nepredarea redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la retragerea concesiunii cu consecinţele prevăzute în caietul de sarcini.

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE Art. 10 Concesionarul se obligă: a) să administreze şi să exploateze obiectul concesiunii ca un bun gospodar, cu maxima diligenţă şi pricepere, ca în cazul propriilor sale bunuri şi averi. În acest scop, va lua măsuri consecvente de conservare şi sporire a valorii obiectului concesiunii. În caz de producere a unor daune, concesionarul va trece imediat la despăgubire, potrivit celor convenite în caietul de sarcini şi dreptului comun român. b) să pună la dispoziţia organelor de control economico - financiar, toate evidenţele şi informaţiile solicitate cu privire la obiectul concesiunii; c) să nu subconcesioneze, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii; d) să restituie, la expirarea termenului de concesiune, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate; e) să îşi execute obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul contract şi în acord cu normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de instituţiile legal abilitate în acest scop; f) să depună, în termen de 90 de zile de la data semnării prezentului contract, cu titlu de garanţie, suma fixă de ....... lei reprezentând ..... % din suma de ........ lei pe care o datorează pentru primul an de activitate (se pot constitui drept garanţie, şi titluri de credit, cu acordul concedentului); g) să depună, cu titlu de garanţie, suma de ............. lei pentru îndeplinirea obligaţiilor privind protecţia mediului, care pot apărea pe parcursul derulării concesiunii. Art. 11 Concedentul se obligă: a) să predea obiectul concesiunii în condiţiile inserate în caietul de sarcini, să asigure libera şi liniştita exercitare a posesiei pe toată durata concesionarii dacă s-ar interpune fapte şi evenimente perturbatorii imputabile lui. b) să pună la dispoziţia concesionarului, la data începerii concesiunii, inventarul complet liber de orice sarcini şi să răscumpere plusurile valorice ce apar la expirarea datei concesiunii conform celor inserate în caietul de sarcini. Art. 12 Părţile convin ca răscumpărarea concesiunii să aibă loc numai în condiţiile stabilite în caietul de sarcini. 6. DREPTURI Art. 13 Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.

Art. 14 Concedentul are dreptul să verifice, în perioada derulării contractului de concesiune, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele acestuia de către concesionar. Art. 15 Concesionarul are dreptul, în cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, să primească în mod prompt o despăgubire adecvată şi efectivă. 7. BUNURI UTILIZATE Art. 16 Bunurile utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele: - (bunurile de retur) .............................................................................................. - (bunurile de preluare) .......................................................................................... - (bunurile proprii).......................................................................................... Repartiţia scestor bunuri la încetarea contractului va fi următoarea: .................................... 8. RESPONSABILITĂŢI DE MEDIU Art. 17 (se va stabili modalitatea de împărţire între concedent şi concesionar a responsabilităţilor de mediu)................................................................................................... 9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. 18 Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii îndreptăţesc concedentul la perceperea unor penalităţi de .......... % din suma datorată, calculată pe zi întârziere, sau dacă consideră necesar, va proceda la retragerea concesiunii cu consecinţele prevăzute în caietul de sarcini. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin caietul de sarcini şi alte înscrisuri concedentul datorează penalităţi de ......... % pe zi întârziere, cu daune în completare, concesionarul putând cere de asemenea rezoluţiunea prezentului contract. 10. FORŢA MAJORĂ Art. 19 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

împreună cu avertizare asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore. inclusiv cele referitoare la validitatea. 24 . prin rezilierea unilaterală de către concedent. executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. în scris. Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedură. prin rezilierea unilaterală de către concesionar. cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului. Art. în maximum 5(cinci) zile de la apariţie. prin denunţarea unilaterală de către concedent. 11. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului e) la dispariţia. LITIGII Art. În nici un caz. fără plata unei despăgubiri. 13. 21 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material român. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni. prin renunţare. 22 Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă. iar dovada forţei majore. ALTE CLAUZE Art. 12. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar. se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi. fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. interpretarea. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art. dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent. dintr-o cauză de forţă majoră. nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte. atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata. 23 Încetarea prezentului contract are loc în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract. cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului.

.. seria .. fapt atestat de Certificatul fiscal eliberat de Administraţia Financiară a Sectorului . Contractul de concesionare va putea fi modificat numai prin consens bilateral....... neputând fi modificat. în . 25 Cele 3 (trei) anexe fac parte integrantă din contract: a) procesul .... compus din .. .............verbal de adjudecare a licitaţiei .....anexa 4. a dreptului de folosinţă asupra imobilului situat în .. dobândit în baza ....I... c) procesul .anexa 1........ .Caietul de sarcini are caracter obligatoriu.. PĂRŢI .. nu este ipotecat şi...... în calitate de comodant ....... începând cu .. OBIECTUL CONTRACTULUI Art... în general...I......... domiciliat în .. şi de către Certificatul de sarcini eliberat de Biroul de Carte Funciara de pe lângă Judecătoria . 1 Cedarea... nr. b) caietul de sarcini ............. de către comodant. cu titlu gratuit..anexa 2.. în a cărui rază teritorială se află situat imobilul ..... posesor al B.......anexa 3. Încheiat astăzi .. ..primire a obiectului concesionării ......... DURATA CONTRACTULUI Art.verbal de predare .. 2 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .. de nici o natură.. data la care comodatarul intră în posesia imobilului. CONTRACT DE COMODAT BUN IMOBIL I... în calitate de comodatar II.... Art... certificate care constituie anexe ale prezentului contract................ nr.. CONCEDENT. domiciliat în .. exemplare originale CONCESIONAR......... Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract este proprietatea absolută şi exclusivă a comodantului....... completat ori înlocuit cu un alt caiet de sarcini.. III. seria . luni/ani.. nu formează obiectul nici unui fel de garanţie..... posesor al B.. d) deviz ..... nu este grevat de nici un fel de sarcini..

IV. 7 . .să se îngrijească de conservarea imobilului ca un bun proprietar . . necesare şi urgente efectuate pentru conservarea acestuia . SUPORTAREA RISCURILOR Art. .să ceară despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a viciilor lucrului. 6 Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri: . . 3 Drepturile comodantului .să i se restituie imobilul în starea existentă în momentul predării.folosirea imobilului după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul contract. cheltuielile locative.să ceară plata cheltuielilor extraordinare. .să suporte. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art. În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunului este suportat de comodant VI. .să i se asigure de către comodant folosinţa imobilului pe toată durata contractului.să restituie folosinţa imobilului la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract V. 5 Obligaţiile comodatarului .să folosească lucrul potrivit destinaţiei sale.să ceară rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. de la data preluării bunului. Art. CONŢINUTUL CONTRACTULUI Art. 4 Drepturile comodatarului .să folosească imobilul până când comodantul îi va remite cheltuielile de conservare a bunului / îl va despăgubi pentru pagubele provocate de vicii Art.întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale.

...... 10 Prezentul contract conţine .......... . Art......... executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.... VIII.. inclusiv referitor la validitatea... posesor al B...... exemplare..Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: ... interpretarea.....prin reziliere.........prin decesul comodatarului. care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.. articole. PĂRŢILE Art.. Comadatar ... nr. FORŢA MAJORĂ Art...........prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract: ..... în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar........I. ALTE CLAUZE Art. 8 Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.. 1 .. .. în calitate de comodant .. 11 Prezentul contract s-a încheiat astăzi .... SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Art..... în ......... apărut după încheierea contractului...... IX.. VII. capitole şi . Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor............. imprevizibil şi insurmontabil............ seria ... domiciliat în ........... Comodant ..prin trecerea termenului prevăzut în contract: . 9 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract.... CONTRACT DE COMODAT I....

.să ceară restituirea sumelor plătite de acesta pentru conservarea bunului ... a dreptului de folosinţă a/al ...... seria. de la data preluării bunului... . . 3 Prezentul contract se încheie pe o perioada de .. . data la care bunul va fi predat comodatarului.să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract... începând cu . DURATA CONTRACTULUI Art. 5 Drepturile comodatarului .. de către comodant. 2 Cedarea. Art.... V..... în calitate de comodatar II. nr. domiciliat în . OBIECTUL CONTRACTULUI Art... etc. cu titlu gratuit..să i se asigure de către comodant folosinţa bunului pe toată durata contractului....... de înmatriculare. nr.să folosească lucrul potrivit destinaţiei sale. seria ..să reţină bunul până când comodantul îi va remite cheltuielile de conservare a bunului Art.... CONŢINUTUL CONTRACTULUI Art. 7 . 4 Drepturile comodantului . .. cheltuielile necesare folosinţei acestuia. neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant..... posesor al B..să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia...( se individualizează bunul prin indicarea caracteristicilor: marca..să ceară rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract.I... . 6 Obligaţiile comodatarului .să suporte.. SUPORTAREA RISCURILOR Art.) III.... IV..

împreună cu avertizare asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore. . 8 Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: . în scris.dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia cu un bun al său dacă. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile pana la această dată. . Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor. se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie. în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar.prin reziliere.Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri: .prelungeşte folosinţa după scadenţă şi nu dovedeşte că lucrul ar fi pierit şi la comodant. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant VI. a scăpat lucrul sau lăsând să piară cel împrumutat.prin trecerea termenului prevăzut în contract: . nici una dintre părţi nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte. apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. În acest caz. fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. . FORŢA MAJORĂ Art.prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract: . Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni. . ambele lucruri fiind în pericol.întrebuinţarea lucrului contrar destinaţiei determinată prin natura lui sau prin convenţie. VII. iar dovada forţei majore. indiferent de valoarea celor două lucruri. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi.lucrul a fost evaluat în momentul contractării.prin decesul comodatarului. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. imprevizibil şi insurmontabil. în maximum 5(cinci) zile de la apariţie. . ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art. 9 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

...... ap .... .. IV.. domiciliat în ... . Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..nr .......... .................. cu titlu gratuit......... .I.................... Părţile Subsemnatul(a) . în . CONTRACT DE DONAŢIE TEREN I... ... Donatorul are obligaţia să garanteze pentru viciile ascunse ale lucrului...... 10 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract.....nr . cu seria .... .. .......... ......... ............... ...... a dreptului de proprietate asupra terenului situat în . str ........ .......nr .... zile de la data autentificării prezentului contract......... III. şi Certificatul fiscal emis de Administraţia Financiara a . .. . domiciliat în ......... Conţinutul contractului Obligaţiile donatorului Donatorul are obligaţia să predea donatarului terenul la data prevăzută în contract.... str .VIII. Subsemnatul(a) ..... posesor al B.. Obiectul contractului Transmiterea de către donator. str .....I........ în calitate de donatar.. emis de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria ... .... proprietatea donatorului după cum rezultă şi din Certificatul de sarcini nr ....... Comodatar ....... ... în calitate de donator.... descris în Anexă la prezentul contract............. nr ..... bl .. .... cu seria ..... II. ap .......... SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Art..... interpretarea.. inclusiv referitor la validitatea........... executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente...... nr ......... Data predării bunului donat Donatorul va preda terenul prevăzut în contract în termen de .. exemplare Comodant ........ .. .... bl ............ posesor al B.

....... denumită în continuare CREDITOR.......... PĂRŢILE CONTRACTANTE Art. VI.. V............... acesta datorează cu titlu de penalităţi de întârziere suma de . interpretarea................ Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor.......... reprezentată legal de ...... nr............ În cazul în care donatorul nu predă la termen terenul..... înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr ...... DONATOR . şi ........................ având cod fiscal ..... Prezentul contract s-a încheiat la data de ...... apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate. în calitate de ........C ............ FORŢA MAJORĂ Forţa majoră exonerează donatorul de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract... în ........... de cont ....... inclusiv referitor la validitatea..... executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.... deschis la Banca ....... Răspunderea contractuală În caz de evicţiune sau dacă bunul donat are vicii ascunse donatorul datorează cu titlu de daune interese suma de ....... lei/zi...... VII... lei.... imprevizibil şi insurmontabil.. cu sediul în ..... CONTRACT DE GAJ COMERCIAL (CONTRACT DE GARANŢIE) 1.......... exemplare........ SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract......Donatorul are obligaţia să garanteze pentru evicţiune........................... ...... DONATAR ........................................ 1 S................ indiferent dacă evicţiunea provine din faptul său personal sau din fapta unui terţ.................

.. nr de cont .................. în temeiul procedurii de executare judecătorească........ cu sediul în ....... (se va indica denumirea......... inclusiv prin închiriere.......... Art................ SCOPUL CONTRACTULUI Art........... 4 Debitorul este proprietarul bunurilor....... Bunul gajat este evaluat la suma de ............... 5 Scopul prezentului contract îl reprezintă garantarea de catre DEBITORUL a creanţei pe care o are faţă de CREDITORUL............................ Bunul afectat garanţiei poate fi pus sub sechestru în favoarea altui creditor........ din data de .............. de către părţi/prin expertiză ( data expertizei .....................).......... 3 Bunurile care formează obiectul gajului sunt asigurate la ... în valoare de ................. (act de proprietate) şi pe durata contractului de garanţie poate administra sau dispune în orice mod de bunurile afectate garanţiei şi de produsele acestora.. cantitatea............... 2 Obiectul prezentului contract îl reprezintă constituirea de către DEBITOR în favoarea CREDITORULUI a unei garanţii reale asupra următoarelor bunuri .. denumită în continuare DEBITOR 2............ nr ............................... în calitate de ............. 3....... deschis la Banca ............ OBIECTUL CONTRACTULUI Art.. constituirea altei garanţii sau vânzare........ reprezentată legal de ....... conform ...................... felul bunurilor.. Art.......... natura...... (denumirea societăţii de asigurări) pentru suma totală de ........... 6 Obligaţiile DEBITORULUI: ....................... Garanţia reală acoperă în toată întinderea sa obligaţia garantată.................... 4............ înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr ......... calitatea şi valoarea acestora) pentru garantarea executării obligaţiilor rezultate din contractul principal ........S................ lei..........C ................. consemnată prin contractul ............... OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art.. Obligaţia garantată include dobânzile acumulate şi neplătite privind obligaţia principală şi cheltuielile suportate de către creditor cu luarea în posesie şi vânzarea bunului afectat garanţiei după neîndeplinirea obligaţiei de către debitor..................................... având cod fiscal ............

. .să păstreze bunurile primite în gaj şi să efectueze cheltuielile necesare conservării bunurilor în stadiul în care se găseau în momentul înfiinţării gajului. .să informeze CREDITORUL imediat despre apariţia vreunei situaţii de fapt sau de drept ce vizează bunurile gajate în mod direct. . RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.să înregistreze acest contract la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.să garanteze pe CREDITOR contra evicţiunii bunurilor prin faptele terţilor. urmând ca sumele cuvenite în urma producerii evenimentului asigurat să fie încasate de către CREDITOR.să nu folosească bunurile în interes personal.să transfere gajul asupra poliţelor de asigurare semnate ale căror copii se anexează la prezentul contract.să restituie cheltuielile necesare şi utile făcute de CREDITOR pentru conservarea bunurilor. până la returnarea completă a împrumutului.să răspundă pentru viciile ascunse ale bunurilor gajate. 9 .să facă eventualele cheltuieli impuse de necesitatea conservării bunurilor care constituie obiectul gajului. .să restituie bunurile după ce DEBITORUL îşi achită întreaga datorie. 7 Obligaţiile CREDITORULUI: . .. din cauze independente de culpa CREDITORULUI. Art. autentificarea şi înregistrarea prezentului contract.să nu facă nici un act ce ar putea fi interpretat ca act de înstrăinare sau grevare cu sarcini a bunurilor gajate. . DURATA CONTRACTULUI Art.să suporte toate cheltuielile privind încheierea. .. . 5.să suporte cheltuielile şi sumele rămase neacoperite prin valorificarea gajului în caz de executare silită a bunurilor gajate. . 8 Prezentul contract de gaj ia naştere în momentul semnării de către părţi şi se va stinge în momentul în care DEBITORUL îşi va executa obligaţiile sale faţă de CREDITOR. în cazul avarierii. dispariţiei ori distrugerii bunurilor gajate. . 6. .să demonstreze prin documente justificative (anexate la prezentul contract) calitatea de proprietar asupra bunurilor date în gaj.

Art. atrage pentru aceasta obligarea la daune-interese în cuantum de .. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare... Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor. în cazul în care debitorul constituie o a doua garanţie reală pe acelaşi bun. Art. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi. . 13 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. în urma notificării adresate acestuia. DEBITORUL nu-şi execută obligaţiile din contractul principal. CESIUNEA CONTRACTULUI Art.. iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie. % din valoarea bunurilor gajate...În cazul în care la scadenţă... Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de . apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. parţială sau totală. 7. fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. 11 În situaţia în care CREDITORUL are motive obiective să creadă că bunul afectat garanţiei a fost sau este pe cale de a fi pus în pericol ori perspectiva plăţii a fost sau este pe cale de a fi împiedicată poate solicita plata anticipată şi imediată la cerere. în maximum 5(cinci) zile de la apariţie. dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile pâna la această dată.. a obligaţiei principale garantate sau poate solicita orice altfel de plată sau datorie debitorului.. 14 Drepturile şi obligaţiile DEBITORULUI rezultate din acest contract sunt netransferabile. În acest caz.. 12 În cazul neexecutării din culpă a obligaţiilor contractuale de către una din părţile prezentului contract. 8.(... Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.. “Executarea garanţiilor reale" din Titlul VI din Legea nr. 10 În caz de neexecutare CREDITORUL poate folosi mijloacele proprii pentru luarea în posesie a bunului afectat garanţiei.. FORŢA MAJORĂ Art. faţă de partea care şi-a executat obligaţia.) luni. CREDITORUL va putea să aleagă între a iniţia procedura de executare silită prevăzută de Codul de Procedură Civilă sau poate executa garanţia reală potrivit prevederilor din Capitolul V. Art. nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte. 99/1999. în scris... imprevizibil şi insurmontabil..

ultimul articol conţinând un număr de ....prin poştă.. de către .... alineate...prin fax destinatarului la următoarele numere: Orice asemenea notificare făcută prin fax este considerată valabilă în momentul primirii mesajului... 11. 16 În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă....... fără a mai fi necesară punerea în întârziere a debitorului şi fără orice altă formalitate prealabilă.. NULITATE PARŢIALĂ Art.. 9.. ..... 18 Prezentul contract conţine un număr de ... şi având un număr de . articole. 15 Orice notificare cerută sau permisă prin acest contract va fi făcută în scris şi trimise: ......... cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea anulată va conţine o obligaţie esenţială... Sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii . ultimul capitol fiind intitulat . ...... . consemnat într-un act adiţional autentificat........ contractul se desfiinţează de plin drept. NOTIFICĂRI Art......... Părţile cunosc conţinutul contractului şi ale prezentei clauze şi semnează.CREDITORUL poate să transfere obligaţiile sale oricărei persoane..... numai după notificare prealabilă a debitorului sau acceptarea de către acesta din urmă a cesiunii...... Creditorul poate totuşi opta între rezoluţiunea (rezilierea) de plin drept a contractului şi obligarea debitorului la executare.. articole... PACT COMISORIU EXPRES DE GRADUL IV Art... (se indică obligaţiile respective)........ 12......personal la următoarele adrese .. 17 În caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale (sau a obligaţiei de .. anexă a prezentului contract........... acceptare ce trebuie să se facă în forma autentică.. CLAUZA DE NESCHIMBARE Art.... 10... clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efectele.. Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decât cu acordul părţilor..)... capitole şi un număr de .

..... Litigiile se vor soluţiona în ... 14...... pentru DEBITOR.. în ......... care să specifice în tot sau în parte a obligaţiei garantate. în afară de cazul în care părţile au căzut de acord.printr-un act liberator al creditorului... interpretarea..... Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedură.. inclusiv cele referitoare la validitatea. pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material român.. că garanţia reală acoperă şi obligaţiile viitoare. executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă....... creditorul trebuie să înscrie o notificare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare privind stingerea garanţiei reale.... şi în alte cazuri prevăzute de lege...... ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art..... atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.... În termen de 40 zile de la stingerea garanţiei reale. ALTE CLAUZE Art.......13..prin hotărâre judecătorească. să restituie imediat posesia bunului afectat garanţiei în cazul în care anterior intrase în posesia acestuia.. După îndeplinirea obligaţiei garantate creditorul garantat va trebui.... Deciziile Curţii de Arbitraj vor fi definitive şi obligatorii...... 15. Contractul de garanţie poate înceta şi în una din următoarele situaţii: ...... LITIGII Art...... 20 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract.. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă... .. 21 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi predării bunurilor către CREDITOR de către DEBITOR şi îşi încetează valabilitatea la data executării integrale a obligaţiilor din contractul principal de împrumut.... Redactat astăzi ..... debitorul poate obliga creditorul la plata unor despăgubiri în cuantum reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 200 euro.. la cererea debitorului.. În cazul în care creditorul nu respectă prevederile de mai sus... .. 19 Contractul de garanţie încetează o dată cu îndeplinirea obligaţiei garantate..... din care . pentru CREDITOR şi ..... exemplare.. prin contract...........

... ...................... Contract de depozit cu vânzare 1. în scopul vinderii acestora... cu sediul în ... care sunt specificate în cele ce urmează..... în calitate de depozitar.... în conformitate cu documentul datat .. este acceptată de societatea ... 3 Produsele specificate mai sus vor fi expuse în magazinul situat în .... .......... reprezentată legal prin domnul/doamna ........ în calitate de deponent şi Societatea comercială .. Locul de expunere Art... 2 Societatea ...............CREDITOR.... 2........ înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. Obiectul contractului Art. 4.... au convenit asupra următoarelor...... DEBITOR.. PĂRŢILE Art... 4 ....... .................. 3...... reprezentată legal prin domnul/doamna ... în care depozitarul este proprietar (sau locatar)..... Aprovizionarea depozitarului Art................. în calitate de depozitar al produselor fabricate de deponent... înregistrată la Registrul Comerţului cu nr....... cu sediul în .. 1 Societatea comercială .. Aceste produse sunt următoarele: (enumerarea produselor).......

9 Vânzările vor fi efectuate pe numele şi pe seama deponentului. exprimându-şi rezervele în caz de neconformitate a mărfurilor livrate. faptul că produsele care constituie obiectul depozitului sunt în proprietatea deponentului. 8 Depozitarul va trebui. rămânând proprietar al mărfii. Art. depozitarul va primi un borderou în dublu exemplar care detaliază mărfurile livrate. 10 . Art. Deponentul. Proprietatea asupra mărfurilor Art. cu excepţia garantării viciilor ascunse. 7 Orice material din depozit va rămâne în proprietatea exclusivă a deponentului până la achitarea completă de către cumpărător. Art. Art. 6 În lipsa exprimării rezervelor. care va rămâne în sarcina deponentului. În termen de opt zile după livrare. care va suporta cheltuielile aferente aprovizionării. într-un mod vizibil şi permanent. se va considera că depozitarul a primit mărfurile în bună stare. 6. 5 Cu ocazia fiecărei vânzări. are în orice moment dreptul de a-şi retrage marfa fără a trebui să dea nici un preaviz.Aprovizionarea depozitarului este lăsată la latitudinea deponentului. la tarifele practicate de acesta. Depozitarul va fi singurul răspunzător faţă de cumpărători pentru păstrarea şi starea mărfurilor. să semnaleze în magazinul său. Livrarea mărfurilor Art. depozitarul va trebui să trimită cel de al doilea exemplar al borderoului. 5. în această calitate.

.. 9. numărul de factură. un procent din preţ. articolele livrate. . 7. însoţită de o situaţie a redevenţelor pe care depozitarul o va putea contesta în termen de opt zile de la primire.. Fie că este vorba despre cec sau numerar. 14 Depozitarul va primi. Mai mult. cu excluderea oricărei alte persoane. Art. dosarul de finanţare va fi alcătuit astfel încât deponentul să primească plăţile în mod direct. 8. în departamentul în care se situează locul de expunere. 13 Depozitarul se angajează să nu vândă produse susceptibile de a le concura pe acelea pe care deponentul i le încredinţează spre depozit. depozitarul va fi ţinut răspunzător în solidar cu cumpărătorul pentru plata preţului. Această redevenţă va fi plătită în fiecare trimestru. În caz de vânzare pe credit... cu titlul de redevenţă.... 12 Facturarea va fi efectuată de depozitar în numele şi pe seama deponentului.. ani care urmează rezilierii contractului. însoţite de o situaţie recapitulativă care să cuprindă numele clientului. etc. Plată şi facturare Art. Această obligaţie este valabilă pentru întreaga perioadă a contractului şi pentru . Clauza de neconcurenţă Art.Depozitarul nu va avea dreptul de a livra marfa cumpărătorului decât dacă acesta din urmă a achitat preţul în întregime. 11 În caz de neplată.. toate plăţile trebuie trimise în fiecare săptămână deponentului. Remuneraţie Art. din indiferent ce cauză.. Cecurile primite drept plată trebuie să fie făcut la ordinul deponentului. livrarea nu va fi efectuată decât după achitarea părţii plătibile legal în numerar..

... seria ...În lipsa unei contestaţii în acest interval......în cazul decesului depozitarului... seria ....vânzător Subsemnatul(a) .. 10....CUMPĂRARE (BUN IMOBIL) I..cumpărător ...I..... . 12. ..... .. nr.... 16 Prezentul contract poate înceta înainte de termenul stabilit contractual: .................. ... nr.... . cu domiciliul în ...... .......... PĂRŢILE Subsemnatul(a) ....I... posesor al B........... Durata contractului Art.. Rezilierea contractului Art... 15 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de _____ ani începând de la semnarea acestuia. ..................în cazul în care depozitarul nu îşi execută oricare dintre obligaţiile care îi revin prin contract.. cu domiciliul în ....... în calitate de promitent ... exemplare.. DEPONENT DEPOZITAR ANTECONTRACT DE VÂNZARE .... posesor al B............ în ... 17 Prezentul contract s-a încheiat astăzi. în calitate de promitent ...... se va considera că depozitarul şi-a dat acordul cu privire la calcularea redevenţelor şi nu are în această privinţă nimic de obiectat deponentului..... 11..... CLAUZE FINALE Art........

...vânzător Promitentul vânzător are dreptul să ceară oricând până la data de .. stabilit de părţi prin prezentul antecontract este de .. PREŢUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE .cumpărare având ca obiect imobilul situat în .. VII. III.. Obligaţiile promitentului .. VIII.vânzător...vânzător are obligaţia să încheie contractul de vânzare ..cumpărare/ în .cumpărător are obligaţia să încheie contractul de vânzare .CUMPĂRARE Contractul de vânzare ..cumpărător are dreptul să ceară oricând până la data de ...II... Obligaţiile promitentului .. CONŢINUTUL CONTRACTULUI Drepturile promitentului .cumpărare.. IV..cumpărare având ca obiect imobilul mai sus menţionat se va încheia la data de .... MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE .. în forma autentică... ... Drepturile promitentului ..CUMPĂRARE Preţul de vânzare al ..cumpărare/ de ..cumpărare la cererea promitentului . lei plătibili la data autentificării contractului de vânzare ..vânzător până la data autentificării contractului de vânzare .. V..cumpărare la cererea promitentului cumpărător. compus din/ în suprafaţă de ...... încheierea contractului de vânzare . TRANSMITEREA DREPTURILOR Transmiterea drepturilor dobândite de către promitent ..cumpărare.vânzător Promitentul ... încheierea contractului de vânzare cumpărare. ale lunii.. OBIECTUL CONTRACTULUI Încheierea....vânzător.cumpărător în urma încheierii prezentului antecontract nu este posibilă decât cu acordul prealabil scris al promitentului . riscul pieirii bunului rămânând în sarcina promitentului . lei la fiecare ..cumpărător Promitentul .. VI.cumpărător Promitentul .../ la cererea oricăreia dintre părţi până la data de . lei/ zi de întârziere... RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ În caz de executare cu întârziere a obligaţiei prevăzute în prezentul antecontract partea în culpă datorează penalităţi de întârziere de ... RISCUL LUCRULUI Prezentul antecontract nu reprezintă un act translativ de proprietate. a contractului de vânzare . rate egale de . %/ zi din preţul contractului de vânzare .

.......... Promitent vânzator .. partea în culpă datorează.interese.... interpretarea....şi execute obligaţiile asumate.. în calitate de BENEFICIAR... înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate. nr...... CONTRACT DE ANTREPRIZĂ I... FORŢA MAJORĂ Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.. 1 la prezentul contract........ în calitate de ANTREPRENOR Societatea comercială ...... PĂRŢILE CONTRACTANTE Societatea comercială . inclusiv referitor la validitatea.. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL se obligă să execute lucrările prevăzute în anexa nr... Plata preţului de către BENEFICIAR în schimbul lucrărilor executate de către ANTREPRENOR. ......... cealaltă parte este îndreptăţită să solicite instanţei judecătoreşti pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare .. ANTREPRENORUL va executa şi conduce lucrările până la recepţia şi predarea lor la roşu (fără amenajări) BENEFICIARULUI...... 1 la prezentul contract... IX.............. lei........ dacă una din părţi refuză să . II.. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest antecontract... cu sediul social în .... executarea sau desfiinţarea lui.... cu materialele sale..... înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr....... III.. sau cu materiale aduse de către BENEFICIAR... Promitent cumpărător .... .. .. imprevizibil şi insurmontabil.. de asemenea.................. X.. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor..... .... cu sediul social în ... OBIECTUL CONTRACTULUI Executarea de către ANTREPRENOR.cumpărare...... în calitate de proprietar. prin reprezentant.......... . % din preţul contractului de vânzare . ANTREPRENORUL rămâne proprietarul materialelor până la predarea lucrării BENEFICIARULUI şi suportă pagubele rezultate din distrugerea lor..........În caz de neexecutare a obligaţiei.. cu titlu de daune .. nr..... ...... a lucrărilor prevăzute în Anexa nr. se va soluţiona de instanţa judecătorească competentă. prin reprezentant..cumpărare/ ........

DURATA DE EXECUŢIE Termenul de execuţie şi de predare integrală a lucrărilor de antrepriză este cel stabilit în Anexa 1 a prezentului contract. în avans înainte de începerea fiecărei faze a lucrărilor şi nu înainte de obţinerea autorizaţiei de construcţie şi a avizelor legale. Recepţia construcţiei va fi îndeplinită prin certificarea realizării acesteia pe baza examinării ei nemijlocite.recepţia finală la terminarea perioadei de garanţie Recepţia se face prin acordul părţilor şi se consemnează în procesul . CALITATEA LUCRĂRILOR DE ANTREPRIZĂ ANTREPRENORUL răspunde şi garantează calitatea lucrărilor şi a construcţiilor timp de 10 ani.recepţia pe faze de executare şi la terminarea lucrărilor . în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. Neexecutarea în termen atrage pentru ANTREPRENOR plata de daune-interese. care se obligă să o păstreze şi să o completeze la zi. care se stabilesc de comun acord la 1/2 din suma care s-a plătit până în acel moment de către BENEFICIAR precum şi dreptul BENEFICIARULUI de a hotărî sistarea lucrărilor şi executarea lor de către alt antreprenor.verbal de recepţie. cu excepţia obligaţiilor de garanţie durabile în timp. Lucrările se execută pentru un preţ de deviz stabilit în raport de costul materialelor şi manopera pentru fiecare fază de recepţie în parte. Obligaţiile ANTREPRENORULUI se consideră îndeplinite o dată cu semnarea procesului . Plata făcută în avans va fi consemnată în fiecare proces-verbal de recepţie pentru faza lucrărilor încheiate. BENEFICIARUL trebuie sa plătească preţul lucrărilor executate de către ANTREPRENOR.. Pentru viciile care afectează structura de rezistenţă (şi instalaţiile aferente acesteia). potrivit documentelor de plată. Obţinerea autorizaţiei de construire şi a avizelor legale este în sarcina ANTREPRENORULUI. Cartea tehnică se va întocmi de către ANTREPRENOR şi va fi predată proprietarilor construcţiei. cu excepţia celor datorate culpei BENEFICIARULUI. Plata se va face prin contul ANTREPRENORULUI Neexecutarea la timp a lucrărilor plătite în avans. răspunderea . VI. V.Începerea executării lucrărilor se poate face numai după ce a fost obţinută autorizaţia prevăzută de legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor.. atrage obligaţia ANTREPRENORULUI la plata de daune reprezentând . RECEPŢIA LUCRĂRILOR Recepţia lucrărilor se face în două etape: . obligându-se să remedieze în acest interval toate defectele de calitate apărute. IV.verbal de recepţie. BENEFICIARUL va face plata eşalonat. inclusiv cele ce se datorează naturii solului. % din contravaloarea lucrării. pentru viciile ascunse.

Se va numi unul sau mai mulţi reprezentanţi ai BENEFICIARULUI care vor putea supraveghea execuţia lucrărilor şi vor efectua şi recepţia lucrărilor în conformitate cu planul de execuţie. hidrofugă şi economia de energie .siguranţă la foc . iar ANTREPRENORUL este obligat să repare sau să înlocuiască lucrările. sănătatea oamenilor. refacerea şi protecţia mediului . materialele care nu corespund planului general şi de detaliu şi al proiectului de execuţie. c) să schimbe. ANTREPRENORUL nu execută nici o lucrare suplimentară dacă BENEFICIARUL nu aprobă devizul suplimentar şi nu semnează act adiţional corespunzător. furnizorul (furnizorii) dacă se constată calitatea necorespunzătoare a materialelor sau preţuri prea mari în raport cu alţi furnizori.protecţie împotriva zgomotului Toate aceste cerinţe vor fi inserate în planul de execuţie. DREPTUL DE ASISTENŢĂ ŞI VERIFICARE BENEFICIARUL are dreptul să asiste şi să verifice modul de execuţie al lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract pe timpul execuţiei.igienă. .ANTREPRENORULUI se întinde pe toată durata de existenţă a construcţiei. la solicitarea clientului. IX. conform normelor Legii 10/1995. decât dacă rezultă expres din actele adiţionale semnate de ambele părţi.siguranţă în exploatare . Dacă ANTREPRENORUL efectuează totuşi asemenea lucrări. VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI Completările şi modificările aduse la acest contract nu sunt valabile şi opozabile între părţile contractante. fiind garantate de ANTREPRENOR. VII. ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL se obligă: a) să respecte tarifele orare propuse în devizul ofertă pe toată durata de execuţie şi a derulării lucrărilor admiţându-se modificări numai în cazul indexărilor şi majorărilor impuse de lege.izolaţie termică.rezistenţă şi stabilitate . b) să aplice preţurile la materiale în conformitate cu facturile de procurare. BENEFICIARUL are dreptul să ceară dărâmarea lor sau suportarea cheltuielilor aferente de către ANTREPRENOR. ANTREPRENORUL se obligă să asigure construcţiei pe toată durata de existenţă următoarele cerinţe: .

b) să efectueze recepţia pentru fiecare fază a lucrărilor la cererea ANTREPRENORULUI şi să verifice conformitatea cu planul lucrării în vederea decontării. i) să supună la recepţie numai lucrările care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat documente justificative. FORŢA MAJORĂ Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. potrivit planului de executare. numai pe baza soluţiilor stabilite de specialişti cu acordul BENEFICIARULUI. f) să execute toate lucrările de calitate corespunzătoare. X. constatate în timpul execuţiei. proiectelor. k) să deconteze materialele conform facturilor de procurare. să remedieze fără plată părţile de lucrări pe care le-a executat cu deficienţe şi abateri peste limitele prevăzute în proiecte. cu referire la calitatea lucrărilor şi materialelor. cealaltă parte poate considera contractul desfiinţat. standarde şi prescripţii tehnice. h) să respecte nivelul de calitate corespunzător cerinţelor impuse prin prezentul contract şi prin planul de execuţie.interese. . Menţinerea preţurilor se face chiar dacă în perioada de execuţie peste termenii prevăzuţi în plan şi în contract apar dispoziţii legale de indexare a manoperei.d) să execute lucrările în întregime şi la timp după cum rezultă din planul general şi de detaliu şi din proiectul de execuţie. dacă din culpa sa.primire obiective sau părţi de obiective terminate la cererea lor înainte de recepţie. Nu se admit alte acte în afară de facturi. e) să păstreze neschimbat preţul la manoperă şi materiale. c) să preia prin proces-verbal de predare . printr-un document scris confirmat de BENEFICIAR. dar nu mai înainte de punerea în întârziere a părţii care nu şi-a executat obligaţia în formele prevăzute de lege. l) să comunice BENEFICIARULUI data terminării lucrărilor prevăzute în prezentul contract. nu a respectat termenul de execuţie stabilit pentru fiecare fază de recepţie. Dacă o parte nu-şi execută obligaţiile asumate prin prezentul contract. standardelor şi normelor tehnice. j) să readucă terenurile ocupate temporar. partea vinovată se obligă să plătească daune . BENEFICIARUL se obligă: a) să asigure verificarea proiectelor şi planului de execuţie prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi. XI. să efectueze probele şi încercările prevăzute de prescripţiile tehnice. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale. la recepţie sau în perioada de garanţie. la terminarea execuţiei lucrărilor. la starea lor iniţială. defecte sau neconcordanţe apărute în fazele de execuţie. g) să soluţioneze eventualele neconformităţi.

........ imprevizibil şi insurmontabil......... Tribunalul Arbitral va judeca litigiul în drept....................................................... Prezentul contract s-a încheiat la data de ......................................................... SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract..................................................................... în calitate de AGENT 2. subantreprenorul neputându-se îndrepta direct împotriva BENEFICIARULUI decât până la concurenţa eventualelor sume de bani datorate de beneficiar ANTREPRENORULUI.... înregistrată la .. posesor act de identitate/paşaport .. în calitate de PRINCIPAL şi Societatea comercială .........../dna .. XII......... OBIECTUL CONTRACTULUI . executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona prin arbitraj organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere....................... având cont numărul ......................................................................... deschis la ............................ reprezentată legal prin dl....... inclusiv referitor la validitatea.. apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate. cu aplicarea legii române.... cetăţean ........... PĂRŢILE CONTRACTANTE Art... Beneficiar ........................................./dna . interpretarea.................................... exemplare......................... ANTREPRENORUL este răspunzător pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate prin contractul de subantrepriză.................. deschis la ... CONTRACT DE AGENŢIE COMERCIALĂ 1................... alegerea subantreprenorului urmând să se facă doar cu acordul beneficiarului................................... Antreprenor ....................................... reprezentată legal prin dl..... cu funcţia . XIII.. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.............. 1 Societatea comercială ............................... SUBANTREPRIZA ANTREPRENORUL nu poate încheia un contract de subantrepriză decât cu acordul prealabil scris al beneficiarului............... cetăţean ........... cu funcţia ........................ posesor act de identitate/paşaport .............. înregistrată la ...Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor.......................................................................................................................... cu sediul în ...... având cont numărul ................. în ............. cu sediul în ................................. Locul arbitrajului este la ....

.. 2 Prezentul contract are ca obiect negocierea şi/sau încheierea unor contracte de vânzare ...cumpărare de către agent având ca obiect vânzarea produselor prevăzute în Anexa nr.... Agentul va livra produsele numai cumpărătorilor care îşi desfăşoară afacerile în teritoriu. 5 Prin “teritoriu". 4..Art.cumpărare a produselor principalului numai înăuntrul teritoriului prevăzut la art.. părţile pot negocia prelungirea prezentului contract.. părţile contractante înţeleg aria geografică situată în .... 1 către terţi.. până la data de .. 1 la prezentul contract. (Nu se recomandă încheierea contractului pe o perioadă nedeterminată...... . care doreşte să-şi extindă afacerile în teritoriu... 3 Produsele.... calităţile...... cantităţile.cumpărare.... având ca obiect produsele înscrise în Anexa nr. Art. luni înainte de expirarea acestei date... Anexa nr... 1 la prezentul contract poate fi modificată numai prin acordul scris al principalului şi agentului...... Efectele acestor contracte trebuie să se producă exclusiv în teritoriul stabilit....... iar agentul promovează produsele acestuia în zona respectivă.. 1 la prezentul contract... 4 “Principalul" este un comerciant cu o activitate consacrată în domeniul .. 3........... PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNŢELESUL TERMENILOR TERITORIU ŞI PRINCIPAL Art..... garanţiile şi preţurile sunt cele înscrise în Anexa nr. Art.. 8 Cu minimum . în interiorul căreia agentul este obligat să negocieze şi să încheie contracte de vânzare . Art.... 5 din prezentul contract.. prin voinţa uneia dintre părţi)...... datorită complicaţiilor care apar în momentul încetării efectelor sale...... 7 Contractul se încheie pe o durată de ........ activitate care va fi desfăşurată în contul principalului.. începând cu data de .... DURATA CONTRACTULUI Art...... 6 Agentul va încheia contracte de vânzare ......... Prin această activitate agentul va promova produsele principalului în teritoriu şi va extinde afacerile acestuia sporindu-i buna reputaţie.. Art..

. Art......... .......................................... ..................... în primul an al acestui contract....... .................... în numele şi contul principalului................. % din valoarea respectivului contract.......................... respectiv în maximum 3 zile de la data executării contractului).. COMISIONUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ Art..... nu a devenit executabil din cauze neimputabile principalului..... 9 Dacă după expirarea prevăzută în articolul precedent.................. % din valoarea fiecărui contract încheiat în contul şi pe numele principalului....................... .data plăţii ..... 10 Principalul va plăti agentului un comision de ................ Plata comisionului se va face astfel: ..... Acest raport de plată va cuprinde:....... 5.......... care va fi plătit astfel: .... ambele părţi continuă să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul contract......................Dacă la expirarea acestei date ambele părţi nu au fost de acord în mod expres cu privire la prorogarea contractului.locul plăţii ................................ acesta încetează de plin drept................... În cazul prorogării tacite pe o perioadă nedeterminată.... zile înainte de efectuarea plăţii...modalitatea de plată .. ..locul plăţii .................. fiecare din părţi va avea dreptul să înceteze oricând executarea obligaţiilor contractuale cu condiţia să notifice celeilalte părţi....................modalitate de plată ................ Această notificare va fi cu minimum 1 lună înainte de data încetării efective........ cu ......................... 11 În cazul în care contractul încheiat de agent cu terţi..................... Art.......................... cu minimum 2 luni în al doilea an şi cu minimum 3 luni în al treilea an şi anii subsecvenţi.......................... şi va fi însoţit de următoarele înscrisuri:...............................................data plăţii (eventual după ce principalul a executat contractul încheiat de agent......................... acesta se consideră prorogat în mod tacit pe o perioadă nedeterminată...................... agentului i se cuvine un comision de ....... 12 Principalul se obligă............... să comunice în scris agentului un raport de plată însoţit de înscrisuri justificative care să permită agentului verificarea corectitudinii calculului comisionului..................... Art........................

ale fiecărei luni.. sporindu-i buna reputaţie..să respecte instrucţiunile de marketing ale principalului....cumpărare având ca obiect vânzarea produselor prevăzute la Anexa nr.. informaţii şi înscrisuri privind credibilitatea şi bonitatea terţilor..Art.să se consulte permanent cu principalul........... dacă acestea i-au fost comunicate în scris..... în contracte.. respectiv în termen de .. .să negocieze şi/sau să încheie contracte de vânzare . ....... b. j..... raportul va conţine .. 10 din prezentul contract şi în situaţia în care comanda sau cererea de ofertă a ajuns direct la principal.....să informeze pe terţii cu care negociază şi încheie contracte.să remită imediat principalului. 13 Principalul va efectua plata comisionului cuvenit agentului după ce acesta îşi va însuşi. i. care a încheiat direct cu terţul respectivul contract şi acest contract s-a încheiat datorită eforturilor anterioare depuse de agent.să comunice principalului orice fapte sau acte în legătură cu desfăşurarea activităţilor sale... Art.... h.să promoveze prin această activitate produsele principalului în teritoriu şi să extindă afacerile acestuia.. c.să informeze pe principal asupra comenzilor...... k. . . 14 Agentul este îndreptăţit la plata comisionului prevăzut la art....să comunice imediat principalului. astfel încât să nu prejudicieze cu nimic pe principal. cererilor de ofertă primite. 1 la prezentul contract către terţi. f.. zile de la încheierea fiecărui contract încheiat.. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE Art....să negocieze şi/sau să încheie contracte de vânzare .. iar în cazul în care acest lucru nu este posibil. având ca obiect produsele principalului.să se informeze temeinic asupra credibilităţii şi solvabilităţii terţilor cu care negociază şi încheie contracte..... . activitate care va fi desfăşurată în contul principalului.. despre calitatea sa de agent.. 15 Agentul se obligă: a...... copii după comenzi... să ia decizia cea mai bună... cereri de ofertă... .. .. e.. copia fiecărui contract încheiat cu terţi... . . prin semnătură. g. .... astfel încât principalul să aibă timpul util de executare a contractului în condiţii normale. în timp util......cumpărare cu terţii. 6. raportul de plată... . numai înăuntrul teritoriului şi care să producă efecte exclusiv în teritoriul stabilit... d. la cererea acestuia. condiţii suplimentare care însă să fie în acord cu interesele principalului... în acest scop poate insera... fapt pentru care va întocmi un raport lunar de activitate pe care-l va pune la dispoziţia principalului până la data de . .

7.... bucăţi manuale de utilizare a produsului... pe cheltuiala sa... zile de la data de la care a survenit scăderea volumului de produse........să execute contractele încheiate prin intermediul agentului şi să-şi încaseze sumele cuvenite potrivit acestor contracte. i.să aibă o evidenţă separată privind actele şi faptele sale în derularea prezentului contract şi să înregistreze într-un cont bancar special fondurile primite de la principal în vederea activităţii sprijinirii sale...... Art..........să furnizeze agentului instrucţiuni privind strategia de marketing a produselor...... j............ n....... contractele înainte de semnare şi să le încheie numai după ce au fost aprobate pe bază de înscris.. de către principal.. .să protejeze toate secretele de comerţ şi know-how de care a luat cunoştinţă la produsele principalului.... zile de la încheierea prezentului contract... obligaţie pe care şi-o asumă pe perioada ....... ...................să comunice principalului........... f.. pe cheltuiala ......să achite agentului comisionul datorat în condiţiile prezentului contract............. m.. datele tehnice şi comerciale ale produselor........ . etc................... . inclusiv marketing-ul acestora.. şi dacă acestea sunt profitabile la nivelul unei marje minime de profit de .. ......... .... .... separat.... ......... în timp util....... ........... 1 la prezentul contract..... service-ul acestora.. în scris..............să execute obligaţiile contractuale din contractele încheiate de agent pe numele său.... e. dacă acestea au fost aprobate.... bucăţi manuale de service . b.. d.......... angajaţi ai agentului în termen de ..... ..... 16 Principalul se obligă: a.........să comunice.......... k.... ...l.. în prealabil.... agentului orice diminuare a stocului de produse de care dispune în maxim .....să producă şi să pună la dispoziţia agentului produsele prevăzute în Anexa nr. h...... .. în termen util...să instruiască un număr de .....să permită agentului verificarea evidenţelor sale contabile în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în baza prezentului contract..să pună la dispoziţia agentului: .... .... ..să comunice agentului.... şi în acord cu instrucţiunile pe care le-a transmis agentului....... CONFIDENŢIALITATE ......... c...... .să garanteze produsele şi să asigure... g.

. 17 Agentul se obligă să trateze toate informaţiile şi documentaţiile de care a luat cunoştinţă ca informaţii confidenţiale şi să nu le divulge unei terţe persoane. cu excepţia cazurilor expres prevăzute de prezentul contract. 9. RESTRICŢII DE CONCURENŢĂ Art.Art. 21 Principalul se obligă să acţioneze cu bună credinţă şi cu diligenţă... 18 Agentul se obligă să nu încheie alte contracte de agenţie comercială cu alţi principali care-şi desfăşoară activitatea în teritoriu pe durata de valabilitate a contractului şi timp de maxim 2 ani de la data încetării contractului. Art. astfel încât să nu prejudicieze cu nimic pe agent. 23 Denunţarea unilaterală a prezentului contract este interzisă sub sancţiunea de daune.. % din suma datorată pe zi întârziere. 20 Principalul se obligă să nu-şi vândă direct sau prin agenţi. partea în culpă se obligă sa plătească daune-interese. 19 Principalul se obligă să nu încheie alte contracte de agenţie comercială cu alţi agenţi care-şi desfăşoară activitatea în teritoriu. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.... 22 Agentul se obligă să acţioneze cu bună credinţă şi cu diligenţă. să aibă o conduită comercială ireproşabilă şi să păstreze secretul comercial. 10. acesta va achita o penalitate de . Art. 24 Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale. Art. ALTE CLAUZE ASUPRA CĂRORA PĂRŢILE AU CONVENIT . astfel încât să nu prejudicieze cu nimic pe agent. Art. 8. Art. 14 din prezentul contract. 25 În cazul în care principalul nu achită agentului comisionul conform condiţiilor prezentului contract. Art. produsele în teritoriu. cu excepţia situaţiei prevăzute la art. să aibă o conduită comercială ireproşabilă şi să păstreze secretul comercial.

. mobilizare...când oricare dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plată. 26 . următoarele situaţii: conflicte de muncă. 27 Contractul încetează de plin drept...Art... interdicţia transferului de devize.......... fără a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti. incendii...când oricare dintre părţi a fost pusă sub interdicţie judecătorească........ . . Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părţi cauza de încetare în minimum .. neprevăzute şi inevitabile pentru una din părţi.în maximum . că nu execută sau că execută în mod necorespunzător respectiva obligaţie............. Pot fi reţinute..... Prin caz de forţă majoră se înţeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului........... . ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art... Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului........ zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele............. 11... Rezilierea nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.... iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. în următoarele cazuri: . 28 Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.. în scris. .... ca urmare a unor evenimente extraordinare.... zile de la data când oricare dintre părţi a fost notificată că şi-a încălcat obligaţiile asumate......... insurecţia... ...când oricare dintre părţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi.când oricare dintre părţi a decedat..... 12.... FORŢA MAJORĂ Art.când oricare dintre părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale pentru acest contract.. rechiziţie. ..... ca forţă majoră. ..când oricare dintre părţi îşi încalcă din nou obligaţiile sale după ce a fost avertizat de cealaltă parte ca o nouă încălcare a obligaţiilor sale duce la rezilierea contractului. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi. în maximum 5(cinci) zile de la apariţie.. calamităţi naturale....

. COMPENSAREA AGENTULUI Art.... 30 În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă... se consideră că cedatul nu consimte la cedarea contractului... Acordul va fi comunicat cedentului în termen de maximum ... zile de la data când i s-a cerut consimţământul. fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe.... fără acordul scris al celeilalte părţi. 31 Părţile contractante nu vor cesiona drepturile şi obligaţiile ce le revin în baza acestui contract unei terţe persoane. 15......... În acest caz. şi/sau ........ Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.. 16........ ţinând cont de beneficiile pe care principalul le are şi după terminarea contractului datorită creşterii volumului de afaceri şi/sau clientelei aduse de agent... dacă prin asemenea încetare: ... cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea anulată va conţine o obligaţie esenţială.. dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată...........agentul a fost lipsit de comisionul pe care l-ar fi obţinut în condiţiile continuării prezentului contract.......agentul nu a avut posibilitatea să-şi amortizeze cheltuielile create prin executarea prezentului contract. Sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii ..Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.. 29 În cazul în care prezentul contract încetează.. 13......... DIVIZAREA CONTRACTULUI Art.. 14. agentul este îndreptăţit la o compensaţie din partea principalului dacă şi în limita faptului că agentul a adus principalului noi clienţi sau a contribuit în mod semnificativ la creşterea volumului afacerilor principalului cu clienţii existenţi şi principalul continuă să obţină beneficii substanţiale din afacerea cu astfel de clienţi... clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efectele. CESIUNEA CONTRACTULUI Art.... Agentul este îndreptăţit să obţină o compensare pentru daunele suferite ca urmare a încetării contractului de agenţie. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare..... LITIGII ... Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni. În cazul în care cedentul nu răspunde în termenul stabilit. nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte..

.... etc............... exemplare cu aceeaşi putere valabilă. se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi................... Reprezentanţi legali ............................... inclusiv referitor la încheierea................ arbitri........ înregistrată la Registrul Comerţului ..... 1 (produse............. aleşi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală....................................... calităţi......................................... în ........... deschis la Banca ... în limba .......... Data semnării ....... reprezentată legal prin ..... 33 Tribunalul arbitral va fi compus din ............ .............. Art........Art................... 1 Societatea comercială ............. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie...anexa nr................ cu sediul în .. executarea ori desfiinţarea lui............ Reprezentanţi legali ................ 32 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract..... AGENT..... PRINCIPAL.................................................... ....... garanţie............................................. câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.................... DISPOZIŢII FINALE Art................... ...... având cont numărul ............ 17.......................... preţuri................. cantităţi....... 34 Prezentul contract are următoarele anexe: .......... PĂRŢI CONTRACTANTE Art... CONTRACT DE CESIUNE DE ACŢIUNI 1.................) -.......................... 37 Completările şi/sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile şi opozabile decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părţi contractante............. Art.............. posesor al actului de identitate .............................. 38 Prezentul contract a fost încheiat în .... Art..................

........................................... în calitate de CUMPĂRĂTOR... lei............. cu domiciliul în .... cu valoarea nominală de ............ posesor al actului de identitate .................................../domnul .......... acţiuni...... nr..... Art................................. a acţiunilor deţinute de către vânzător la SC ...................... ............................. posesor al actului de identitate .............. înregistrată la Registrul comerţului sub nr................. ................................ 5 Vinderea acţiunilor deţinute de către S.......... 2 Societatea comercială .............................. la S... str............................... SA având numerele de înregistrare de la ...... Art........ lei fiecare..... inclusiv şi reprezentând ......... fiind numerotate de la nr........... S... ..................................... are un capital social de . 3........... str............ cu sediul în .......................... la .................................................... Art.............. posesor al actului de identitate ..... .............. reprezentată legal prin ........................................... în calitate de VÂNZĂTOR Şi Societatea comercială ...C ....... .................................. ...................... 2............... cu domiciliul în ...................................................... acţiuni................................................................. având cont numărul ............. reprezentând .............. deschis la Banca .................. % din capitalul social al SC . deţine în proprietate un număr de ......... 3 Societatea comercială ........................................... 6 Cumpărarea de către SC/domnul (cumpărătorul).......................................................... împărţit în ......... nr................. Sau Domnul ..............A............................ 4 Societatea comercială/domnul (vânzătorul)........... (ale cărei acţiuni formează obiectul vânzării) este o societate pe acţiuni........................... % din capitalul social al societăţii............................ cu sediul în .... inclusiv......................... la nr.............Sau Domnul ............................ ....... cu o valoare nominală de ............................. PREAMBUL Art....... SA.......................................... înregistrată la Registrul Comerţului .... .. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.....C...........

........ 12 Cheltuielile vânzării vor fi suportate de ambele părţi în mod egal........... Art............ lei va fi reţinut de către vânzător... 7 Preţul cesiunii este de .. fără punere în întârziere sau îndeplinirea altor formalităţi. . indiferent de motivul neexecutării obligaţiei de plată.................... ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art........Art.. 5......... 8 Vânzătorul se obligă să înstrăineze acţiunile deţinute la SC . gajului sau a altor privilegii în favoarea terţilor. a dispoziţiilor legale dictate pentru încheierea sa valabilă atrage nulitatea contractului................... ........ lei.. Neplata preţului la termen/sau neplata unei singure rate atrage rezilierea de drept a acestui contract..... sulta în valoare de ... fără punere în întârziere a părţii în culpă şi fără îndeplinirea altor formalităţi....... 11 Termenul pentru plata preţului a fost stipulat în favoarea ambelor părţi. la momentul încheierii contractului. iar preţul total este de .................... lei/acţiune. reprezentând preţul cesiunii.... lei. Art............ (preţul poate fi plătit şi în rate dacă societatea pe acţiuni este închisă şi părţile au convenit în acest fel).......... OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art............................... 4...... 10 Cumpărătorul se obligă să plătească preţul de .... 9 Vânzătorul declară că acţiunile sunt liber transferabile nefăcând obiectul sechestrului....... din preţul total de cumpărare)... 13 Nerespectarea de către părţi....... Art.. SA Art.. Preţul va fi plătit la momentul semnării contractului sau la data de . Neplata preţului total la termenul stabilit sau neplata unei rate atrage rezilierea de drept a contractului................ deschis la Banca ................... lei la termenul stabilit................ (Dacă preţul nu se plăteşte la momentul semnării contractului. În cazul neplăţii preţului la termen.............. cumpărătorul va plăti un avans de .. Suma de ..................... se va vărsa în contul vânzătorului având nr...........

.........C. Cumpărător..... cont curent nr ... cu sediul în ... CONTRACT DE ASISTENŢĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 1.. .. anexă a prezentului contract..... denumită în continuare SOCIETATEA PRESTATOARE. ......................6.................... Art. denumită în continuare BENEFICIAR.... şi având un număr de .... competenţa de judecată a litigiului revine instanţelor judecătoreşti...... deschis la Banca ....... 16 Contractul de cesiune a fost încheiat azi ................ 14 Părţile vor încerca rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor ivite între ele cu privire la acest contract.... alineate......... consemnat într-un act adiţional autentificat........ 17 Prezentul contract conţine un număr de ......... PĂRŢILE CONTRACTANTE Art.. CLAUZE FINALE Art....... capitole şi un număr de .. în calitate de ........ cod fiscal nr.reprezentată prin ..... ..... ultimul capitol fiind intitulat ..... Părţile cunosc conţinutul contractului şi ale prezentei clauze şi semnează. Art.... pe scurt SOCIETATEA şi S...............C . câte unul pentru fiecare dintre părţi.............. ........... 1 S...... în 2 exemplare... .... ...... Vânzător.......... cod fiscal nr ................. deschis la Banca . articole..... Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decât cu acordul părţilor........ 15 În caz de nerezolvare a litigiilor pe cale amiabilă. înregistrată la Registrul Comerţului ............... cu sediul în ...... LITIGII Art........ ... 7.. reprezentată prin . în calitate de ...... cont curent nr.............. ultimul articol conţinând un număr de ..... înregistrată la Registrul Comerţului .... articole.......

....................... lei/USD................. ......................... Plata acestui comision se face eşalonat............................. ..........să presteze activităţile descrise mai sus întocmai şi la termenele stabilite prin contract............... pe măsura îndeplinirii contractului................................... la următoarele termene: ................... ................. 4 Obligaţiile beneficiarului: a) să plătească societăţii comisioanele cuvenite la termenele şi în condiţiile stabilite prin contract şi acte adiţionale.................... 2 Obiectul prezentului contract îl reprezintă acordarea de către SOCIETATE de asistenţa economică-financiară BENEFICIARULUI care constă în: ..............2.... 4............................să îl ţină la curent pe beneficiar cu privire la orice împrejurare care are legătură cu obiectul şi scopul prezentului contract şi care poate interesa beneficiarul................ OBIECTUL CONTRACTULUI Art...............să prezinte beneficiarului planul său în vederea atingerii scopului prevăzut în obiectul contractului... OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art......... 3........................ 3 Obligaţiile societăţii: .............. Art... COMISIOANE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art................................................................ 5 beneficiarul se obligă să plătească societăţii un comision în valoare de ....................... ............................. ........................

% din valoarea comisionului pentru fiecare zi de întârziere. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi. imprevizibil şi insurmontabil... DURATA CONTRACTULUI Art.. în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare... zile înainte de expirare. 8 În caz de executare cu întârziere a obligaţiei de plată a comisionului.. începând cu data semnării până la data de .... . Art......... apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. 6.....5. societatea va plăti daune în valoare de ... 9 În caz de executare necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale.... Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă... 7. FORŢA MAJORĂ Art. 10 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile. 7 Pentru încălcarea obligaţiilor contractuale care generează pagube materiale. în scris. iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.......... lei/USD...... Art..... beneficiarul va plăti societăţii penalităţi de întârziere de . 6 Perioada de valabilitate a prezentului contract este de ... ...... Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. putând fi prelungit prin acordul scris al celor două părţi contractante cu cel puţin .. în maximum 5(cinci) zile de la apariţie.. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor... partea în culpă suportă despăgubirile necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte părţi......

Art. 13 Indiferent de cauza de încetare a contractului. 12 Prezentul contract încetează în următoarele condiţii: . 11 Orice notificare este considerată a fi îndeplinită la momentul comunicării ei. beneficiarul va plăti societăţii sumele cuvenite pentru activitatea prestată până la data intervenirii cauzei de încetare. fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. . 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art.prin acordul părţilor. NOTIFICĂRI Art. . 9. fie sub luare de semnătură. comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată. conform alin.în cazul de lichidare judiciară a uneia din părţile contractante. CLAUZA DE ADAPTARE A CONTRACTULUI Art. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute. 14 . În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax. . În acest caz. 8.imposibilitatea fortuită a societăţii de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 90 de zile calendaristice.Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni. fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte. 10.la expirarea duratei stipulate în contract. dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. numai dacă este precedată de un suport scris şi semnat de către partea care efectuează notificarea.

beneficiarul însă fiind ţinut a plăti datoriile sale până la momentul respectiv. Litigiile se vor soluţiona în .... Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedură. în două exemplare............ interpretarea. 12... nu înseamnă că respectiva parte renunţă la drepturile care îi revin din clauzele acestui contract. în localitatea ... inclusiv cele referitoare la validitatea.. atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României....... SOCIETATEA.. pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material roman. retragerea autorizaţiei de funcţionare sau alte asemenea cauze. câte unul pentru fiecare parte contractantă...... contractul va fi desfiinţat..... Art. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........... LITIGII Art.... 16 Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă. . Deciziile Curţii de Arbitraj vor fi definitive şi obligatorii...... .. 15 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract.....În cazul în care beneficiarul se află în incapacitate de plată ori faliment. 18 Modificarea dispoziţiilor prezentului contract se realizează doar prin act adiţional la prezentul contract. executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă...... DISPOZIŢII FINALE Art. Art.. 11. 17 Faptul că părţile nu insistă pentru îndeplinirea exactă şi întocmai a prezentului contract sau nu îşi exercită oricare din opţiunile pe care le are în baza prezentului contract..

............. 271-273 C.................(se individualizează bunul mobil sau imobil a cărui proprietate este transmisă) .......... str ........BENEFICIARUL................ nr .... cod fiscal ... III. .... ap .... exemplare... I....... în calitate de beneficiar........ posesor al B.... ................ renunţă la pretenţiile pe care le are asupra ...........nr ...... cod fiscal ..... PĂRŢILE Subscrisa ....... dreptul de proprietate asupra .... seria .....(se individualizează bunul asupra căruia sa născut dreptul litigios... Subsemnatul(a) .... bl ..... înregistrată la Registrul Comerţului sub nr .......... ALTE CLAUZE Drepturile recunoscute prin prezentul contract nu mai pot constitui obiectul vreunei divergenţe între părţile contractante..................... În baza art..................... seria .. reprezentată prin………………… II.... ........reprezentată prin. în .......Civ................ cu sediul în ................... Subscrisa ....... .................. nr ...... str ........nr . PROMISIUNEA UNILATERALĂ DE VÂNZARE I....... ............... posesor al B.......... PĂRŢILE Subsemnatul(a) ... prezentul contract va fi depus la instanţa judecătorească şi va constitui dispozitivul hotărârii de expedient......... care este definitivă...Pr............( celeilalte părţi) asupra acestuia.. cu domiciliul în ........... Prezentul contract s-a încheiat pe data de ........... ..... cu sediul în ... recunoscând dreptul de proprietate al .I.. CONTRACT DE TRANZACŢIE Preambul Prezentul contract se încheie în scopul stingerii litigiului dintre părţile contractante/preîntâmpinării unui litigiu între părţi.. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr . transferă lui . în calitate de promitent-vânzător.............. cu domiciliul în .... ................. ap ...............I.. bl ..... OBIECTUL CONTRACTULUI ....... SEMNATARI.............

.. Obligaţiile promitentului-vânzător Promitentul-vânzător are obligaţia să încheie contractul de vânzare-cumpărare la cererea beneficiarului promisiunii.. / la cererea beneficiarului promisiunii.. de asemenea are dreptul la plata sumei de .. lei.... CONŢINUTUL CONTRACTULUI Drepturile promitentului-vânzător Promitentul vânzător are dreptul să ceară plata sumei de ... încheierea contractului de vânzare-cumpărare. este obligat să plătească promitentului vânzător suma de .. V... ..... formulată până la data de .. IV. III. Drepturile beneficiarului promisiunii Beneficiarul promisiunii are dreptul să ceară oricând până la data de . OBIECTUL CONTRACTULUI Încheierea în forma autentică a contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect . ...... în cazul în care beneficiarul promisiunii la expirarea termenului stabilit optează negativ..... VI.........II....... se va încheia la data de .... lei reprezentând preţul dreptului de opţiune. lei.. stabilit de părţi prin prezentul contract este de .......... MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect . lei plătibili la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.. Obligaţiile beneficiarului promisiunii Beneficiarul promisiunii are obligaţia să plătească preţul dreptului de opţiune.......... TRANSMITEREA DREPTURILOR Transmiterea drepturilor dobândite de către promitent-cumpărător în urma încheierii prezentului antecontract nu este posibilă decât cu acordul prealabil scris al promitentuluivânzător.............. beneficiarul promisiunii optează în sens negativ.. În cazul în care la expirarea termenului stabilit....... PREŢUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Preţul de vânzare al ..... ...

. FORŢA MAJORĂ Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. În caz de neexecutare a obligaţiei promitentul-vânzător datorează. De asemenea. RISCUL LUCRULUI Prezentul contract nu reprezintă un act translativ de proprietate.. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ În caz de executare cu întârziere a obligaţiei prevăzute în prezentul contract partea în culpă datorează penalităţi de întârziere de . interpretarea. % din preţul contractului de vânzare-cumpărare/ . cu titlu de dauneinterese. riscul pieirii bunului rămânând în sarcina promitentului-vânzător până la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare. Promitent-vânzător Beneficiar PROMISIUNEA BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE I.. PĂRŢILE . apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate. X...VII. . Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor.... VIII. %/zi din preţul contractului de vânzarecumpărare. inclusiv referitor la validitatea. dacă promitentul-vânzător refuză să-şi execute obligaţiile asumate. IX.......... executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente... imprevizibil şi insurmontabil. beneficiarul-cumpărător este îndreptăţit să solicite instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare.. lei.

..... OBIECTUL CONTRACTULUI Încheierea în forma autentică a contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect .. V... CONŢINUTUL CONTRACTULUI Drepturile promitentului-vânzător Promitentul vânzător are dreptul să ceară oricând încheierea contractului de vânzarecumpărare.I.. lei plătibili la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare/în . cu domiciliul în . VI....... posesor al B. ........ seria ........ posesor al B. ......... Drepturile beneficiarului-cumpărător Beneficiarul-cumpărător are dreptul să ceară oricând încheierea contractului de vânzarecumpărare. rate egale de . seria .nr . ale lunii.... Obligaţiile beneficiarului-cumpărător Beneficiarul-cumpărător are obligaţia să încheie contractul de vânzare-cumpărare la cererea promitentului-vânzător......... lei la fiecare .............. ...nr . IV.... ....... lei............................I.. se va încheia la cererea oricăreia dintre părţi........ MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect ............ .... cu domiciliul în . PREŢUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Preţul de vânzare al ........... ........... în calitate de beneficiar-cumpărător II.Subsemnatul(a) ................ TRANSMITEREA DREPTURILOR .... Obligaţiile promitentului-vânzător Promitentul-vânzător are obligaţia să încheie contractul de vânzare-cumpărare la cererea beneficiarului-cumpărător....... în calitate de promitent-vânzător Subsemnatul(a) .......... III.. la preţul de ....................... stabilit de părţi prin prezentul contract este de ...... .....

.. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ În caz de neexecutare a obligaţiei partea în culpă datorează. beneficiarulcumpărător este îndreptăţit să solicite instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare... interpretarea...Transmiterea drepturilor dobândite de către beneficiarul-cumpărător în urma încheierii prezentului antecontract nu este posibilă decât cu acordul prealabil scris al promitentuluivânzător.. nr. Promitent-vânzător Beneficiar-cumpărător CONTRACT DE LOCAŢIUNE I. % din preţul contractului de vânzare-cumpărare/ .... Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor. executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente... ...... RISCUL LUCRULUI Prezentul antecontract nu reprezintă un act translativ de proprietate. 1 Subsemnatul(a).. ..... PĂRŢILE Art....I....... inclusiv referitor la validitatea. VIII. X. posesor al B...... imprevizibil şi insurmontabil........... în calitate de locator.. apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.......... riscul pieirii bunului rămânând în sarcina promitentului-vânzător până la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare.... lei... domiciliat(ă) în .......... VII. IX....... FORŢA MAJORĂ Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract. dacă promitentul-vânzător refuză să-şi execute obligaţiile asumate. cu titlu de dauneinterese... seria . de asemenea........... .

.să suporte cheltuielile de întreţinere ale autovehiculului.. până la .. CHIRIA Art. 5 Chiria este de ... luni..să folosească autovehiculul conform destinaţiei stabilite de comun acord..............Subsemnatul(a)...... degradarea sau deteriorarea acestuia.să exploateze bunul închiriat ca un bun proprietar.... CONŢINUTUL CONTRACTULUI Art....... evitând distrugerea. nr......... convenite între părţi. sau perioade mai mici.... luni înainte de expirarea contractului...... III... locatorul poate prelungi contractul pentru aceeaşi perioadă de timp....... ...... VI.... lei/USD şi se plăteşte lunar în ziua de .... a lunii...... 2 Transmiterea dreptului de folosinţă/închirierea autovehiculului marca .. ...... domiciliat(ă) în ...... cu începere de la .. . ani . Cu .să restituie proprietarului bunul închiriat la termenul stabilit pentru încetarea contractului Art... având următoarele caracteristici ... DURATA Art........... DESTINAŢIA Art..... 7 Obligaţiile locatorului: .. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.. posesor al B... II.. V. 4 Termenul de închiriere este de ....I...... IV.. 6 Obligaţiile locatarului ....... 3 Autovehiculul este destinat transportului de persoane şi mărfuri..... ... seria ..... la cererea locatarului.. cu număr de înmatriculare . .......să achite chiria la termenele stabilite în prezentul contract... în calitate de locatar......... la domiciliul locatarului...........................

. ... VIII. datorează suma de . 14 Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice formă..să asigure folosinţa bunului închiriat pe toată durata prezentului contract.. IX..să garanteze pe locator de evicţiunea provenită din fapta sa sau din faptele terţilor cât şi pentru viciile care fac improprie folosinţa bunului conform destinaţiei sale... Art. totală sau parţială a bunului închiriat...să predea autovehiculul la data de .. . 12 Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat în toate cazurile de locator... fără aprobarea scrisă a locatorului. . 11 Dacă locatorul nu-şi execută obligaţia de a efectua lucrările pentru asigurarea folosinţei normale a bunului pe toată durata prezentului contract va datora locatarului suma de . Art. cu titlu de daune interese. Art.. VII.. cu titlu de daune interese. 15 .. cu titlul de daune-interese... în parte sau în tot. datorează suma de . sau îl subînchiriază unui terţ.. Art.. 13 Neîndeplinirea...să suporte cheltuielile ivite ca urmare a deteriorării bunului provenite din folosirea normală a acestuia.. 8 În cazul în care locatarul nu achită chiria datorată la termenele prevăzute în prezentul contract el datorează locatorului suma de . INTERDICŢIA SUBLOCAŢIUNII SAU CESIUNII CONTRACTULUI Art. a condiţiilor stabilite prin prezentul contract şi la termenele fixate... cu titlul de penalităţi de întârziere.. Art. dă dreptul locatorului... RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.. ca fără somaţie judecată să considere contractul reziliat... FORŢA MAJORĂ Art. 9 În cazul în care locatarul nu-şi execută obligaţia privind efectuarea cheltuielilor care-i cad în sarcină producând astfel deteriorarea bunului închiriat... 10 În cazul în care locatarul foloseşte autovehiculul contrar destinaţiei stabilite..

în ......... ... CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU GARANŢIE IMOBILIARĂ I........... nr....... compus din teren în suprafaţă de .. CONŢINUTUL CONTRACTULUI Obligaţiile împrumutătorului ...... se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente......... SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Art... la data prevăzută în prezentul contract pentru rambursarea împrumutului. Art................ şi construcţia .. 17 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract... imprevizibil şi insurmontabil............. Plata unei dobânzi în valoare de ................ Locatar ... apărut după încheierea contractului care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate............... posesor al B..... lei/USD de către împrumutat...... lei...... din ..........seria ... autentificat sub nr. ..Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract....... executarea ori desfiinţarea lui. în vederea garantării restituirii sumei împrumutate........ III.. posesor al B....... şi este evaluat la suma de ...I..... lei/USD până la data de ... din .. interpretarea..................... nr.... m............... Locator ............ ...........p..... un drept de ipotecă asupra imobilului situat în ................seria ......... .... în baza contractului de ....... inclusiv referitor la validitatea.... 16 Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor..........I......... Imobilul descris mai sus se află în proprietatea împrumutatului. OBIECTUL CONTRACTULUI Împrumutul sumei de ... GARANŢII Împrumutatul constituie în favoarea împrumutătorului. exemplare. în calitate de împrumutător . IV................. X................ domiciliat în ......... şi transcris sub nr... de .. în calitate de împrumutat II..... Prezentul contract s-a încheiat astăzi ... domiciliat în . PĂRŢILE ......

....... imprevizibil şi insurmontabil..... CONTRACT DE ÎNCHIRIERE SPAŢIU 1......... PĂRŢILE CONTRACTANTE Art. V...... ÎMPRUMUTĂTOR ......... Prezentul contract s-a încheiat pe data de ......... VII..... punere în întârziere sau chemare în judecată. Drepturile împrumutatului Împrumutatul poate restitui suma şi înainte de termenul de rambursare a acesteia..Împrumutătorul nu va putea cere restituirea împrumutului înainte de termenul stabilit de părţi în prezentul contract Obligaţiile împrumutatului Împrumutatul va restitui împrumutul la termenul convenit în prezentul contract... VI............ împrumutătorul va fi în drept să ceară executarea silită asupra imobilului ipotecat fără somaţie. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente. FORŢA MAJORĂ Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ În cazul nerambursării împrumutului la scadenţă........... apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate VIII.. exemplare ÎMPRUMUTAT . 36/1995.. EXECUTAREA SILITĂ A CONTRACTULUI Potrivit art... Cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract sunt suportate de .... Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor.. 66 din Legea nr. prezentul contract are valoare de titlu executoriu la data exigibilităţii creanţei. 1 .. în .

....................... şi de comercializare de produse de ....... dimensiunile şi caracteristicile urmând a fi stabilite ulterior.................................. obţinându-se în acest scop autorizaţia de construire necesară de către proprietar..... în vederea desfăşurării activităţii de ... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr ....... 2 Obiectul contractului constă în închirierea terenului în suprafaţă de ............. 6 Chiriaşul va putea desfăşura şi alte activităţi.............. reprezentată de ..../........... cu acordul prealabil al locatorului......... situat în .............................. ap .... m.... et ...p. ............................ 3............. ap ................../........ Toate cheltuielile legate de edificarea acestei construcţii vor fi suportate în întregime de către chiriaş...... sc ......................... Art................ în calitate de .... cu sediul în ..... 4 Predarea-primirea obiectului închirierii va fi consemnată în procesul verbal de predare-primire care se încheie până la data de ....... bl ............... şi a următoarelor bunuri (mijloace fixe)................... Art........ et ... nr .. ce vor fi suportate în proporţie egală de către locator şi chiriaş urmând ca proprietatea asupra construcţiei să fie dobândită de către chiriaş.............. cu sediul în .................................. 3 Terenul şi mijloacele fixe închiriate sunt proprietatea exclusivă a locatorului şi sunt amplasate în .. Art...................... DESTINAŢIA BUNURILOR ÎNCHIRIATE Art................ sc ..... şi care constituie anexa nr.......... 7 Pe terenul în suprafaţă de ............... şos ...... 5 Terenul şi mijloacele fixe închiriate vor fi folosite de chiriaş ca punct de lucru al societăţii comerciale ..... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr .........Societatea comercială ................... domiciliat în ........................ şos ......................... cod fiscal ... OBIECTUL CONTRACTULUI Art. în calitate de chiriaş...................... chiriaşul va putea să construiască .. .......................... 2........................... Art........... în calitate de locator....................... cu excepţia taxelor legale pentru obţinerea autorizaţiei de construire......../............ cod fiscal ......... reprezentată de ....................... nr ....................................../... bl .......... 1 la prezentul contract şi parte integrantă din acesta (în procesul-verbal de predare-primire se va menţiona gradul de uzură al fiecărui mijloc fix şi stadiul în care se predă).................... şi Societatea comercială ...... în calitate de .. ce formează obiectul prezentului contract.................. şi vecinătăţile ........... având laturile de .............................. domiciliat în .......

..(.....................Art........ 5... 6. deschis la Banca ..........(... 13 Plata chiriei se va face lunar până la data de ...... Art..) luni înainte de expirarea contractului....... DURATA Art..... 12 Chiria va fi indexată trimestrial în funcţie de rata medie lunară a inflaţiei şi va face obiectul unui act adiţional semnat şi ştampilat de părţi... 15 Neplata a .. sau perioade mai mici.. până la data de ..... 9 Destinaţia terenului şi a mijloacelor fixe închiriate nu va putea fi schimbată fără consimţământul scris al locatorului.. deschis la Banca ... 10 Termenul de închiriere este de ... indiferent de motivul care a condus la încetare.................. Orice toleranţă nu implică renunţarea la această clauză şi la sancţiunile prevăzute în contract....... PLATA CONSUMURILOR ŞI SERVICIILOR Art........... prin conturile: . locatorul poate prelungi contractul pentru aceeaşi perioadă de timp. la cererea chiriaşului..................) ani... cu începere de la data de ...... .. să ridice construcţia şi să elibereze terenul.......................... 16 ... ...... ..... ale lunii pentru luna respectivă......contul locatorului nr.........(.. Art.............................. 14 Plata chiriei se va face . convenite între părţi..contul chiriaşului nr... 8 Chiriaşul va fi obligat ca în termen de ... Art..... CHIRIA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art.... Art.... chirii succesive va fi considerată o încălcare materială a acestui contract pentru care proprietarul poate rezilia de drept contractul fără alte formalităţi...... 4............................. Art...... 11 Chiria pentru folosirea obiectului închirierii este de ... Cu ..) de zile de la data încetării prezentului contract....

în stare de folosinţă după încheierea unui proces . acesta din urma având obligaţia să obţină şi celelalte avize necesare şi să plătească taxele şi costul abonamentelor conform reglementărilor legale.. consumul de apă rece. până la finele lunii în curs. 17 Pentru neplata la termen a sumelor aferente consumurilor şi serviciilor. chiriaşul fiind obligat să elibereze şi să predea spaţiul închiriat şi să achite toate obligaţiile de plată rezultate din contract. abonamentul telefonic etc. chiriaşul se obligă să plătească lunar. INSTALAREA DE ANTENE. 8. 7. energie termică. c)să garanteze pe chiriaş contra pierderii totale sau parţiale a bunului. 20 Chiriaşul va putea monta firme sau reclame fără acordul locatorului. FIRME.. contra viciilor sau contra tulburării folosinţei terenului. 19 Instalarea de antene pentru recepţionarea de semnale audio-vizuale. dar numai după obţinerea avizului organelor locale.. gaze naturale. Art. b)să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului. RECLAME Art.Pe lângă plata chiriei. pe cheltuiala chiriaşului.primire în două exemplare. locatorul poate rezilia prezentul contract fără alte formalităţi. 18 Pe toată durata contractului. cesiunea sau orice altă formă de înstrăinare către terţi a bunurilor închiriate. Art. 9. la data de .verbal de predare .. .. Art. energie electrică. apă caldă... 22 Chiriaşul se obligă: a)să achite chiria. altele decât cele cu care au fost dotate imobilele din construcţie (antene colective) se pot face şi fără acordul locatorului.. chiriaşului îi este interzisă subînchirierea. INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII SAU A CESIUNII Art. 21 Locatorul se obligă: a)să predea bunurile ce formează obiectul închirierii. b)să folosească bunurile închiriate numai în scopul în care i-au fost închiriate. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE Art.

). a celorlalţi proprietari vecini prin depozitarea de obiecte sau materiale în spaţiul de folosinţă comună. j)să apere bunul închiriat împotriva oricărei atingeri provenită de la un terţ asupra proprietăţii sau posesiei bunului. .verbal. MODALITATEA DE RESTITUIRE Art. 1435 C. dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit. 23 În cazul în care locatorul vinde bunul care formează obiectul prezentului contract cumpărătorul. e)să permită locatorului executarea într-o perioadă stabilită de comun acord a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere. k)să plătească utilităţile consumate. civ. conform art. evitând degradarea lor. a bunurilor închiriate. i)să răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu. prin organizarea de activităţi care produc zgomote. 25 Un exemplar al procesului . Art.). l)să asigure paza bunurilor închiriate. aviz sanitar. aviz de protecţia mediului etc. instrucţiunile privind prevenirea incendiilor h)să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor şi să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normativele în vigoare (aviz PSI. pentru a fi opozabil terţilor).verbal de predare a bunurilor se înmânează chiriaşului după achitare. în cazul unor defecţiuni sau avarii la instalaţiile comune sau care pot produce deteriorarea restului proprietăţii. g)să respecte regulile urbanistice. 10. f)să evite împiedicarea sau tulburarea folosinţei. Dotarea spaţiilor închiriate cu mijloace de stingere a incendiilor este în sarcina chiriaşului. el trebuie transcris. chiar dacă nu s-a obligat în acest sens. chiriaşul va preda bunurile închiriate numai locatorului. 1441 Codul Civil.c)să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar. d)să suporte costul lucrărilor de reparaţii a instalaţiilor comune. 24 La încetarea prezentului contract de închiriere. este obligat. forţă majoră sau dintr-un defect de construcţie ori prin comunicarea focului de la o casa vecină (art. Art. m)la expirarea duratei prezentului contract să restituie bunurile închiriate aşa cum le-a primit. acesta constituind documentul care atestă stingerea obligaţiilor contractuale. contract încheiat înainte de vânzarea având ca obiect bunul închiriat (dacă contractul de închiriere este încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani. să respecte contractul de închiriere. în cazul în care aceste lucrări se datoresc folosirii şi exploatării necorespunzătoare de către chiriaş. în bune condiţiuni. înainte de transcrierea contractului de vânzare-cumpărare. sau împuterniciţilor acestuia pe baza de proces .

. El va putea cere executarea clauzelor contractului în orice moment.. % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.denunţare unilaterală. chiriaşul va răspunde integral de eventualele pagube produse bunurilor închiriate. 29 În caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. .. 12... nu va fi considerată ca o renunţare a proprietarului la drepturile lui. locatorul va plăti penalităţi în cuantum de . . partea în culpă va plăti daune-interese. DECĂDEREA DIN DREPTURI Art.. .expirarea termenului.11..desfiinţarea titlului locatorului. 28 Acordarea de înlesniri pentru nerespectarea vreuneia din condiţiile prezentului contract. 14. . 27 În caz contrar. 26 În caz de absentare. 30 În caz de executare cu întârziere a obligaţiei de plată a chiriei. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. 13. vecinilor şi părţilor comune.. Art. .rezilierea contractului pentru neexecutare. 31 Prezentul contract încetează prin: . Art..acordul de voinţă al părţilor. să desemneze în scris şi pe răspunderea sa un împuternicit în prezenţa căruia locatorul să înlăture eventualele defecţiuni sau avarii care s-ar produce în acest interval.... ABSENŢA CHIRIAŞULUI Art. chiriaşul se obligă ca înainte de plecare.pieirea spaţiului comercial în discuţie. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art.

. În situaţia în care chiriaşul nu mai solicită menţinerea contractului de închiriere. fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe.. 34 Neîndeplinirea. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(sase) luni. 16. şi în asemenea cazuri. imprevizibil şi insurmontabil. LITIGII . Art. 35 Contractul de închiriere poate fi reziliat şi la iniţiativa chiriaşului. cu .. 15. în maximum 5(cinci) zile de la apariţie. în situaţia în care acesta din urma solicită menţinerea contractului de închiriere.. cu . Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. încetarea contractului de închiriere cu obligaţia de a-i notifica chiriaşului intenţia sa. iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie. Art.. acesta nu mai datorează chirie pe perioada cât a fost împiedicat în folosinţă spaţiul închiriat neputând însă solicita despăgubiri pentru nefolosinţa parţială sau totală a bunului închiriat întrucât locatorul nu poate răspunde în situaţii de forţa majoră. în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. în scris. 17.. chiriaşul achitând locatorului toate sumele datorate. cu acordul locatorului.verbal. FORŢA MAJORĂ Art. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor. unilateral. dar cu dată certă... a condiţiilor stabilite prin prezentul contract şi la termenele fixate. la chirie redusă proporţional cu capacitatea de întrebuinţare a terenului... dacă solicitarea de reziliere a fost adusă la cunoştinţa locatorului în scris. poate îndreptăţi locatorul să solicite. cu condiţia să fi fost încheiată prin înscris autentic sau prin înscris sub semnătură privată. în parte sau în tot.. 32 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile.ca urmare a înstrăinării imobilului prin acte între vii... În acest caz. de zile înainte la data în care se propune predarea spaţiului şi până la data predării cu proces . Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.. 33 Locatorul nu răspunde pentru nici o cauză de forţă majoră care ar împiedica folosinţa spaţiului închiriat şi are dreptul. dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la aceasta dată. de zile înainte. nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte... apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. REZILIEREA Art..

38 Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.. executarea ori desfiinţarea lui. 40 Taxa de timbru.... inclusiv referitor la încheierea. 36 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract.. 41 Noi. fixate prin prezentul contract. exemplare. 18... CHIRIAŞ. Art.. Art. câte .Art.. Art.. 39 Drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Art. Art. vor fi completate şi modificate de actele normative ce vor apare ulterior semnării prezentului contract. în . LOCATOR. interpretarea... ... pentru fiecare parte contractantă. 37 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract. .. executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. ne obligăm să înregistrăm prezentul contract de închiriere la autorităţile competente. se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. inclusiv cele referitoare la validitatea.. 42 Prezentul contract s-a încheiat astăzi. părţile contractante.... ALTE CLAUZE Art. timbru judiciar şi onorariul sunt în sarcina chiriaşului...