DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 listopada 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1480 — z dnia 18 paêdziernika 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy Êwiadkom koronnym i innym uprawnionym osobom . . . . . . . . . . . . . 10125 ROZPORZÑDZENIE 1481 — Ministra Ârodowiska z dnia 25 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leÊnego materia∏u podstawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10129

Nr 201

1480
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 paêdziernika 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy Êwiadkom koronnym i innym uprawnionym osobom Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o Êwiadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki, zakres, sposób udzielania, wykonywania, cofania oraz zakoƒczenia ochrony osobistej i pomocy osobom chronionym, którymi w rozumieniu rozporzàdzenia sà: 1) Êwiadek koronny i osoby dla niego najbli˝sze, je˝eli na podstawie postanowienia prokuratora zostali obj´ci ochronà osobistà, zwanà dalej „ochronà”, lub pomocà; 2) podejrzany, który spe∏ni∏ warunki przewidziane w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o Êwiadku koronnym, zwanej dalej „ustawà”, oraz osoby dla niego najbli˝sze, je˝eli na podstawie postanowienia prokuratora zostali obj´ci ochronà lub pomocà. 2. Rozporzàdzenie dotyczy pomocy udzielanej osobom chronionym w formach okreÊlonych w art. 14 ust. 1, 1b, 2 i 3 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy. ———————
1)

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie ochrony lub pomocy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, sk∏ada si´ w formie pisemnej lub ustnie do protoko∏u. 2. We wniosku o udzielenie ochrony lub pomocy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, wskazuje si´ okolicznoÊci uprawdopodobniajàce zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ka˝dej osoby, która ma byç chroniona. § 3. 1. Komendant G∏ówny Policji lub Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej przedstawia osobie wnioskujàcej o udzielenie ochrony zasady i zalecenia w zakresie ochrony oraz odbiera od tej osoby pisemne zobowiàzania do wykonywania obowiàzków oraz do przestrzegania zasad i zaleceƒ w zakresie ochrony, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. 2. Komendant G∏ówny Policji lub Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej przesy∏a prokuratorowi prowadzàcemu post´powanie kopi´ zasad i zaleceƒ oraz pisemnych zobowiàzaƒ, o których mowa w ust. 1, wraz z informacjà o planowanych formach ochrony lub pomocy. § 4. W zasadach i zaleceniach, o których mowa w § 3 ust. 1, w szczególnoÊci okreÊla si´: 1) dzia∏ania, które ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa osoba chroniona musi podejmowaç oraz których z tych samych wzgl´dów nie mo˝e podejmowaç;

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2001 r. Nr 5, poz. 40, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1078.