You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 paêdziernika 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1366 — z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie stawek p∏atnoÊci uzupe∏niajàcych w 2006 r. . ROZPORZÑDZENIA: 1367 — Ministra Finansów z dnia 10 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencjà p∏atniczà 1368 — Ministra Finansów z dnia 10 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencjà p∏atniczà . . . . . . . . 1369 — Ministra Gospodarki z dnia 10 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsi´biorcom uczestniczàcym w targach lub wystawach za granicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370 — Ministra Gospodarki z dnia 10 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsi´biorcom uczestniczàcym w wyjazdowych misjach gospodarczych zwiàzanych z udzia∏em w targach lub wystawach za granicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 — Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 12 paêdziernika 2006 r. w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i kryteriów udzielania, sp∏acania oraz umarzania kredytów i po˝yczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeƒ z tytu∏u pokrywania odsetek nale˝nych bankom od kredytów studenckich . . . . . . . . . . . . . 1372 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych oraz przebiegu tej s∏u˝by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 25 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych s∏u˝b zatrudnienia . . . . . . 1374 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie wzoru Êwiadectwa przej´cia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y . . . . . 1375 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu OÊrodkowi Badania Odmian RoÊlin Uprawnych . . . . . . 1376 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 paêdziernika 2006 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marsza∏ka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie planów ruchu zak∏adów górniczych . . . . . . . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1379 — z dnia 2 paêdziernika 2006 r. sygn. akt SK 34/06 1380 — z dnia 3 paêdziernika 2006 r. sygn. akt K 30/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9590 9590 9542 9543 9542

Nr 186

9543

9544

9549

9559 9561 9562 9564

9566 9566 9575

Related Interests