DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 paêdziernika 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1338 — z dnia 4 paêdziernika 2006 r. w sprawie wspó∏dzia∏ania S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, s∏u˝bami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych . . . . . 9357 1339 — z dnia 4 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie powo∏ania Mi´dzyresortowej Komisji do Spraw Najwy˝szych Dopuszczalnych St´˝eƒ i Nat´˝eƒ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Ârodowisku Pracy . . . . . . . . . . . . 9358 ROZPORZÑDZENIA: 1340 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by oraz zakresu stosowania przepisów dzia∏u dziesiàtego Kodeksu pracy w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego . . . . . . . . . . . . . 1341 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by oraz zakresu stosowania przepisów dzia∏u dziesiàtego Kodeksu pracy w S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego . . . . . . . . . . . . . . 1342 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego . 1343 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy S∏u˝by Wywiadu Wojskowego . . . 1344 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdów S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego . . . . . . 1345 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych poza S∏u˝bà Kontrwywiadu Wojskowego . . . . . . . . . . . . . . 1346 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza S∏u˝by Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych poza S∏u˝bà Wywiadu Wojskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 1347 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez S∏u˝b´ Kontrwywiadu Wojskowego czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych zmierzajàcych do sprawdzenia uzyskanych wczeÊniej wiarygodnych informacji o przest´pstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów . . . . 1348 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie oddelegowania ˝o∏nierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko s∏u˝bowe w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych poza S∏u˝bà Kontrwywiadu Wojskowego 1349 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie oddelegowania ˝o∏nierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko s∏u˝bowe w S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych poza S∏u˝bà Wywiadu Wojskowego . . . 1350 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dodatków do uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy zawodowych . . . . 1351 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwalniania ˝o∏nierzy z czynnej s∏u˝by wojskowej i powo∏ywania do odbycia tej s∏u˝by w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwalniania ˝o∏nierzy z czynnej s∏u˝by wojskowej i powo∏ywania do odbycia tej s∏u˝by w 2007 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr 182

9359 9361 9363 9366 9370 9374 9375

9377 9387 9389 9391 9391 9392

1338
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 paêdziernika 2006 r. w sprawie wspó∏dzia∏ania S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, s∏u˝bami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarzàdza si´, co nast´puje: