You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 wrzeÊnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1196 — Ministra Finansów z dnia 11 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie trybu sk∏adania oraz struktury logicznej zg∏oszenia upowa˝nienia podatnika lub osoby upowa˝nionej przez podatnika do sk∏adania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8665 1197 — Ministra Finansów z dnia 11 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesy∏ania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny byç opatrzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8705 1198 — Ministra Transportu z dnia 18 wrzeÊnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji . . . . . . 8752

Nr 168

1196
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 11 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie trybu sk∏adania oraz struktury logicznej zg∏oszenia upowa˝nienia podatnika lub osoby upowa˝nionej przez podatnika do sk∏adania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym Na podstawie art. 3c § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb sk∏adania zg∏oszenia oraz struktur´ logicznà zg∏oszenia upowa˝nienia podatnika lub osoby upowa˝nionej przez podatnika do sk∏adania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym, zwanego dalej „zg∏oszeniem”. § 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 1) formacie danych XML (XSD) — rozumie si´ przez to format danych okreÊlony w przepisach rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 11 paêdziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766); ———————
1)

2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) — rozumie si´ przez to protokó∏ komunikacyjny okreÊlony w przepisach rozporzàdzenia wymienionego w pkt 1; 3) protokole szyfrujàcym dla sieci WWW (SSL) — rozumie si´ przez to protokó∏ szyfrujàcy okreÊlony w przepisach rozporzàdzenia wymienionego w pkt 1; 4) protokole wywo∏ywania zdalnego dost´pu do obiektów (SOAP) — rozumie si´ przez to protokó∏ wywo∏ywania okreÊlony w przepisach rozporzàdzenia wymienionego w pkt 1; 5) j´zyku opisu us∏ug sieciowych (WSDL) — rozumie si´ przez to j´zyk opisu okreÊlony w przepisach rozporzàdzenia wymienionego w pkt 1; 6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego — rozumie si´ przez to struktur´ logicznà okreÊlonà w § 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dor´czania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651); 7) urz´dowym poÊwiadczeniu odbioru — rozumie si´ przez to urz´dowe poÊwiadczenie okreÊlone w § 2 pkt 4 rozporzàdzenia wymienionego w pkt 6.

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.