You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 wrzeÊnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1152 — z dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wojskowego obowiàzku meldunkowego, obowiàzku powiadamiania wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicà . . . . . . . . 1153 — z dnia 5 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie okreÊlenia limitu Êwiadczeƒ rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony . . . . . . . . . . . . . . .

Nr 164

8366 8366

ROZPORZÑDZENIA: 1154 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych . . . . . . . . . . . . . . 1156 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz okreÊlenia ich siedzib, zasi´gu dzia∏ania i w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . 1157 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzywania osób podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi obrony przez organy wojskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu przejÊç granicznych, przez które mogà byç wwo˝one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywo˝one z tego terytorium materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniotwórcze, urzàdzenia zawierajàce takie êród∏a, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jàdrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159 — Ministra Ârodowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rozporzàdzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udost´pniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodp∏atnie . . . . . . . 1160 — Ministra Transportu z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego . . . . . . . . . . . . . . 1161 — Ministra Transportu z dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie badaƒ zgodnoÊci pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162 — Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska .

8366

8373 8373 8374

8376 8377 8383 8383 8399

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1163 — z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8400

WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1164 1165 1166 1167 1168 — — — — — z z z z z dnia dnia dnia dnia dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt K 25/06 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt P 6/06 1 wrzeÊnia 2006 r. sygn. akt SK 14/05 4 wrzeÊnia 2006 r. sygn. akt U 7/05 4 wrzeÊnia 2006 r. sygn. akt P 2/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8457 8458 8458 8459 8460

Related Interests