DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1135 — z dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie stanowisk s∏u˝bowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagaƒ w zakresie wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spe∏niaç funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach . . . . . . 8177 ROZPORZÑDZENIA: 1136 — Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . . . . . . . . 8179 1137 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez ˝o∏nierzy zawodowych i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . . . . 8181 1138 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od s∏u˝by oraz rozk∏adu czasu s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . 8181 1139 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at rejestrowych za czynnoÊci zwiàzane z wydaniem decyzji dotyczàcych Êrodków ochrony roÊlin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania . . . 8183 1140 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y uniemo˝liwiajàcego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpoÊredniej konsumpcji . . . 8184 1141 — Ministra Ârodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leÊnej . . . . . . 8185 1142 — Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie okreÊlenia wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç zak∏ady i urzàdzenia lecznictwa uzdrowiskowego . . . . . . 8188 1143 — Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu oÊrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrol´ zatruç produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiàzanych do zg∏aszania zatruç . . . . . . . . . . . . . . . . 8196 1144 — Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia informacji o przypadkach zatruç produktami biobójczymi . . . . . . . . . . . . 8197

Nr 161

1135
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie stanowisk s∏u˝bowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagaƒ w zakresie wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spe∏niaç funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Wymagania w zakresie wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spe∏niaç funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.