DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 6 wrzeÊnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 1127 — z dnia 6 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw . . . . . . . . . . . . . . . UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 1128 — Mi´dzynarodowy traktat o zasobach genetycznych roÊlin dla wy˝ywienia i rolnictwa, sporzàdzony w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. . . . . . . . . . . . . 1129 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Mi´dzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roÊlin dla wy˝ywienia i rolnictwa, sporzàdzonego w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. . . . . . . . . . . . 1130 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Mi´dzynarodowà Komisjà Rybo∏ówstwa Morza Ba∏tyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r. . . . . . . ROZPORZÑDZENIE 1131 — Ministra Gospodarki z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie ograniczeƒ, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierajàcych je produktów . 8125 8158 8121

Nr 159

8163

8163

1127
USTAWA z dnia 6 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 64g po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: „5. Zabrania si´ umieszczania w nazwie komitetu wyborczego nazwy partii politycznej, skrótu nazwy partii politycznej lub cz´Êci nazwy uto˝samianej z danà partià, bez zgody organu statutowego innej partii politycznej, której nazwa albo skrót ma zostaç umieszczona w nazwie komitetu wyborczego. Je˝eli wpis do ewidencji partii politycznych uzyska∏y dwie lub wi´cej partie, ———————
1)

których nazwy nie odró˝niajà si´ wyraênie od siebie mogàc tym samym wprowadzaç wyborc´ w b∏àd, wymóg zgody organu statutowego dotyczy partii politycznej, która pierwsza uzyska∏a wpis do ewidencji partii politycznych.”; 2) po art. 64l dodaje si´ art. 64la w brzmieniu: „Art. 64la. 1. Dwa lub wi´cej komitety wyborcze mogà w drodze umowy utworzyç jednà grup´ list kandydatów w danej jednostce samorzàdu terytorialnego w celu wspólnego udzia∏u w podziale mandatów mi´dzy listy kandydatów. W danej jednostce samorzàdu terytorialnego komitet wyborczy mo˝e uczestniczyç w jednej grupie list kandydatów. Umow´ w imieniu komitetów wyborczych podpisujà pe∏nomocnicy wyborczy poszczególnych komitetów lub osoby przez nich upowa˝nione.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 146, poz. 1055.