DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1099 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli . . . . . . . . . . . . . 1100 — Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych . . . . . . . . . . . 1101 — Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zabezpieczeƒ akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 — Ministra Sportu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeƒstwa przy uprawianiu p∏etwonurkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za wy˝ywienie oraz wysokoÊci tego równowa˝nika . . . . 1105 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin . . . . . . . . . . . 1106 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczàcych prawa sta∏ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin . . . . . . . . . OBWIESZCZENIE 1107 — Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu b∏´du . . 7981 7929 7930 7931

Nr 154

7933 7937 7938 7939 7962

1099
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zak∏adów ———————
1)

kszta∏cenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664, z 1999 r. Nr 67, poz. 755 oraz z 2002 r. Nr 100, poz. 910) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 5 w ust. 3: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) warunki i tryb podejmowania przez s∏uchaczy i absolwentów kolegium studiów w uczelni umo˝liwiajàcych uzyskanie tytu∏u zawodowego licencjata,”, b) uchyla si´ pkt 5; 2) w § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) organizowanie i koordynowanie wspó∏pracy mi´dzy kolegiami i uczelniami, placówkami

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043.