DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 sierpnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1039 — z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji, sporzàdzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystàpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii i Republiki S∏owackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych, sporzàdzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencjà w sprawie przystàpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych, sporzàdzonà w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protoko∏em zmieniajàcym Konwencj´ w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi´biorstw powiàzanych, sporzàdzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. . . . . . 1040 — z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 — z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych . .

Nr 144

7466 7466 7468 7469

1042 — z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 — z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 — z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze . . . 1045 — z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7469 7494 7499 7520

1046 — z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

ROZPORZÑDZENIA: 1047 — Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu gwarantów i por´czycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub por´czeƒ sk∏adanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiàzaƒ podatkowych . . . . . 1048 — Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszà spe∏niaç jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadziç studia na okreÊlonym kierunku i poziomie kszta∏cenia . . . . . . . . . . . . . . . 1049 — Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków napromieniania Êrodków spo˝ywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych sk∏adników ˝ywnoÊci, które mogà byç poddane dzia∏aniu promieniowania jonizujàcego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagaƒ w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu . . . . . . . . . . .

7533

7534

7538